Info­gra­fika: O evo­lú­cii pod­ni­ka­teľa, práci prog­ra­má­tora a o pás­mo­vej cho­robe

Michal Tomek / 9. máj 2014 / Tools a produktivita

Na víkend vám pri­ná­šame opäť nádielku zau­jí­ma­vých info­gra­fík na tri rôzne témy. Ako vyze­rali prví pod­ni­ka­te­lia ešte v rene­san­cii? Si prog­ra­má­tor a chceš si nájsť prácu v star­tupe? Čo tak si aspoň tro­chu pomôcť pri prob­lé­moch s pás­mo­vou cho­ro­bou (jet lagom)? Všetko sa dozviete v článku.

Pod­ni­ka­te­lia sú tu už od začiatku dejín. Síce sa tak určite nena­zý­vali, no už pri prvých výme­nách súkna za chlieb alebo kravy za zemiaky išlo o znaky pod­ni­ka­nia. Reál­nej­šie to už vyze­ralo v časoch rene­san­cie, kedy sa zvy­šo­val dopyt po nových pro­duk­toch a obja­vo­vali sa prvé znaky obchodu. Potom pod­ni­ka­teľ zažil kolo­niálnu expan­ziu, indus­triálnu revo­lú­ciu až sa dostal do doby infor­mač­nej, ktorú žijeme dnes.

Mnohé kra­jiny majú prob­lém so zamest­na­nos­ťou. Ak ste však v urči­tom odbore, prácu si náj­dete v pod­state vždy a kde­koľ­vek. Neprek­va­pilo by ma, ak by v star­tu­po­vej komu­nite ponuka prog­ra­má­tor­ských miest pre­vy­šo­vala dopyt. Je to jedno z naj­žia­da­nej­ších a záro­veň naj­lep­šie pla­te­ných povo­laní súčas­nosti. No ak by ste si predsa len náho­dou neve­deli nájsť prácu prog­ra­má­tora a chcete pra­co­vať vyslo­vene iba pre star­tup, skúste si pozrieť túto info­gra­fiku. Je tam pár tipov a odpo­rú­čaní.

Keď sme si dopi­so­vali s Micha­lom Vaš­kom pri fina­li­zá­cii roz­ho­voru, stále sa ešte cel­kom nespa­mä­tal z toho dlhého letu do San Fran­cisca a ani zo zmeny časo­vých pásiem. Takéto prob­lémy sa vo vše­obec­nosti nazý­vajú pás­mo­vou cho­ro­bou, po anglicky jet lag. Vzni­kajú najmä pri pre­sune cez 2 a viac časo­vých pásiem a nie každý ich znáša dobre. V dneš­ných časoch je vo vzdu­chu nespo­četné množ­stvo ľudí. Veď kto by nele­tel so Sili­con Val­ley či New Yorku alebo na druhú stranu pla­néty – naprí­klad do Izre­ala, keby mohol? Uviesť pás­movú cho­robu ako dôvod neísť je veľmi málo. Našťas­tie exis­tujú určité spô­soby, ako takúto cho­robu zmier­niť.

Zdroj: homestead.com, job.monetate.com, travelandescape.ca, softwarehamilton.com

Pridať komentár (0)