INFO­GRA­FIKA: O zdro­joch finan­co­va­nia, big data a vypnutí

Michal Tomek / 4. apríl 2014 / Tools a produktivita

Dnes sme si nachys­tali opäť tri zau­jí­mavé info­gra­fiky, z kto­rých sa niečo môžete priu­čiť alebo sa len jed­no­du­cho zaba­viť. Kto by pove­dal, že naj­pou­ží­va­nej­ším spô­so­bom finan­co­va­nia star­tupu je… vlastné vrecko? Alebo kto by pove­dal, že taký rok 2013 bol rokom oblasti „Big Data“? A nako­niec, kto by pove­dal, že prie­merný uží­va­teľ si pozerá svoj tele­fón každú 6,5 minútu? Nie­len to sa dozviete v dneš­nej nádielke info­gra­fík.

Pre­hľad top zdro­jov finan­co­va­nia star­tu­pov

Asi ste sa už nie­kedy zamýš­ľali nad tým, ako možno star­tup finan­co­vať a najmä, ako to robia tí druhí? Ser­bian Busi­ness Angels Network pri­náša info­gra­fiku, ktorá to pekne suma­ri­zuje. Tak, ktorý je ten váš spô­sob? 

Star­tupy v oblasti „Big Data“

Big Data, ako už samotný názov pred­po­vedá, je oblasť tech­no­ló­gie zaobe­ra­júca sa obrov­skými súbormi dát – ich ana­lý­zou, usklad­ne­ním, zdie­ľa­ním, trans­fe­rom, zbie­ra­ním a vizu­ali­zá­ciou. Keďže kapa­cita inter­ne­to­vých slu­žieb sa neus­tále zvy­šuje (Google, Face­book, Wiki­pe­dia, iné), star­tupy v „Big Data“ majú značný poten­ciál.

Ako vypnúť

Viete vôbec, koľko času pre­se­díte za počí­ta­čom, na inter­nete, prá­cou na data­bá­zach, prog­ra­mo­va­ním, cha­to­va­ním, upda­to­va­ním sta­tu­sov, zdie­ľa­ním fotiek? Nie? Ani ja nie. Viem ale, že je to dosť. Stále ešte žijeme v nor­mál­nom, „ana­ló­go­vom“ svete, a preto je dobré z času na čas vypnúť. Info­gra­fika niž­šie vám ponúka pár mož­ností. 

Pridať komentár (0)