Ins­ta­gram pre módu sa volá Pose

Petra Garinova, Lucia Durackova / 16. november 2014 / Business

Keď už Ins­ta­gram nedo­ká­zal uniesť kvantá #sel­fie, #food­porn #fas­hion #tags­for­like #fol­lo­wme a mili­óny iných, vznikla nová apli­ká­cia Pose, ktorá je niečo ako Ins­ta­gram špe­ciálne pre #fas­hion. Juchú! Sem sa zmestí toho oveľa viac: #cute #ood #out­fit #fas­hi­onb­log­ger #me #style a ďal­šie tren­dové hash­tagy.

Pose je jed­nou z povin­ných apli­ká­cii pre všetky módne maniačky. Spája aktu­álne trendy, skvelé out­fity a nákupné odpo­rú­ča­nia v rámci online a mobil­nej komu­nity.

Tí, ktorí milujú módu, si Pose obľú­bili viac ako Ins­ta­gram. Čím si zís­kala toľ­kých nad­šen­cov?

V Pose je ľahké nájsť módne novinky, keďže uží­va­te­lia sa sna­žia zau­jať svo­jimi mód­nymi kre­áciami. Zdie­ľajú ich a oča­ká­vajú reak­cie. Podobne ako Face­book má ozna­če­nia „páči sa mi“, ktoré pred­sta­vuje srdiečko, komen­tár, kto­rým môžete ohod­no­tiť kto­rý­koľ­vek out­fit a ikonu „share“, keď sa chcete pode­liť o zau­jí­mavé módne kúsky aj s inými. Zdie­ľať je možné cez Face­book, Twit­ter, Tum­blr alebo email. Apli­ká­cia je k dis­po­zí­cii pre Android aj iPhone a po inšta­lá­cii sa môžete okrem obvyk­lej regis­trá­cie pri­hlá­siť aj cez face­bo­okové konto.

katalog1

Pokiaľ vkla­dáte fotku so svo­jou kre­áciou, pri­ra­díte jej zau­jí­mavý názov a ozna­číte kúsky oble­če­nia spolu so znač­kami, kde môžete vec pre­lin­ko­vať až do online obchodu. Takto môžete jed­no­du­cho vypát­rať odkiaľ sú tie úžasné šaty alebo kabelka a vzá­pätí sa stať ich maji­teľ­kou. Uľahčí to celý nákupný pro­ces a ak sa nie­komu zapáči niečo z vášho out­fitu a pre­behne nákup priamo cez apli­ká­ciu, budete odme­nený mini pro­ví­ziou z pre­daja. Obcho­dov, ktoré apli­ká­cia pod­po­ruje, stále pri­búda.

My sme našli odvahu a vďaka pozva­niu do sho­wro­omu F&F sme mali na výber nád­herné trendy kúsky pre aktu­álnu sezónu. Bolo ťažké vybrať tie naj, ale po dlhom pre­ze­raní sme našli našich favo­ri­tov.

#fas­hion #out­fi­toft­he­day #FFmode #autumn #win­ter #col­lec­tion

A potom sme si našich favo­ri­tov vyskú­šali aj na vlast­nej koži:

pic1

A takto to vyzerá v apli­ká­cii Pose:

Pose

Stále váhate, či uká­zať svetu váš módny vkus? Nemu­síte, a navyše apli­ká­cie Pose bude aj pre vás zau­jí­ma­vou inšpi­rá­ciou.

pic2

Zdroj: blog.mindshare

Pridať komentár (0)