Ins­ta­gram pri­chá­dza s novou app­kou Lay­out

Tomáš Kahn / 24. marec 2015 / Business

V apps­tore sa včera obja­vila nová appka od Ins­ta­gramu. Ide o appku Lay­out, ktorá umož­ňuje skla­dať viac fotiek do jed­nej.

Ins­ta­gram včera v tichosti vypus­til na svetlo Apps­toru svoju novú appku Lay­out, o čo ide? Lay­out slúži na vytvá­ra­nie rôz­nych koláží a úpravy fotiek. Takže ide o akúsi nad­stavbu Ins­ta­gramu.

Po otvo­rení appky sa vám hneď zobrazí foto­al­bum, z kto­rého si vybe­riete jed­no­du­chým ozna­če­ním fotky, ktoré chcete pos­kla­dať dokopy. Následne môžete fotky upra­vo­vať, zväč­šo­vať, robiť výrezy a pos­kla­dať tak výsledný obraz podľa vašich pred­stáv. Samoz­rejme aj appka Lay­out ponúka rôzne fil­tre a iné úpravy fotiek, podobne ako Ins­ta­gram. Pre spon­tánne foto­ko­láže je appka vyba­vená fun­kciou “foto­ki­osk”, ktorá vám spraví 4 po sebe idúce fotky, ktoré bude môcť následne ďalej upra­vo­vať a zachy­tiť tak neopa­ko­va­teľné chvíľe vašich dní.

Podobná appka pop­ravde od Ins­ta­gramu už chý­bala, keďže dote­raz bolo možné robiť podobné úpravy fotiek iba cez third-party apli­ká­cie. Apli­ká­cia je free a v tomto momente je dostupná iba na iOS zaria­de­nia, do budúcna sa však určite počíta s jej spus­te­ním aj na iné platf­romy.

zdroj: blog.instagram.com

Pridať komentár (0)