Ja načase naučiť sa prog­ra­mo­vať!

Lukáš Timko / 14. október 2015 / Tools a produktivita

Neexis­tuje nič, čo by vás pri­pra­vilo na to, čo so sebou pri­náša nový biz­nis. Neexis­tuje žia­den pred­met v škole, žiadne sústre­de­nie, žia­den men­tor a ani idol, ktorý by vám vopred posky­tol potrebné infor­má­cie.

Je to niečo, na čo musíte prísť sami. Jedno je však isté — mali by ste naučiť prog­ra­mo­vať.

Áno, môžete si nie­koho na tento účel najať, avšak to si vyža­duje finan­cie a nový biz­nis nemá vždy extra peniaze.

Exis­tujú stránky, ktoré vám poskytnú šab­lóny a krásny dizajn, no keď začnete rásť, uve­do­míte si, že vám už nesta­čia. Budete tam chcieť pri­dať nové veci, na ktoré tieto šab­lóny neboli sta­vané. Vaša stránka musí byť uni­kátna, šitá na mieru vášmu biz­nisu a jediný, kto ju takou dokáže uro­biť, ste vy.

Keď som začal s pod­ni­ka­ním v oblasti sva­dieb, nikdy mi nena­padlo, akú rých­losť to nabe­rie. Keď však moje pod­ni­ka­nie začalo rásť, uve­do­mil som si, že moja stránka potre­buje zmenu.

Chcel som, aby žila a dýchala. Chcel som, aby vyjad­ro­vala to, na čom pra­cu­jem a akou ces­tou som sa vydal. Šab­lóna, ktorú som pou­žil však mala obme­dze­nia a nebolo možné ju pris­pô­so­biť mojim potre­bám. To ma začalo zne­po­ko­jo­vať. Rie­še­ním by bol web dizaj­nér, no peniaze boli potrebné na iné veci.

Potom som si uve­do­mil, že by som si mohol svoj web nadi­zaj­no­vať presne podľa mojich pred­stáv, teda ak by som vedel prog­ra­mo­vať. Nikto iný nemo­hol vidieť to, čo som videl ja a ak som chcel svoje pred­stavy pre­ta­viť do sku­toč­nosti, musel som si to nadi­zaj­no­vať sám. Vygo­og­lil som si kurzy zaobe­ra­júce sa prog­ra­mo­va­ním.

Exis­tuje obrov­ské množ­stvo kur­zov, ktoré sú zadarmo a tiež veľa ľudí, ktoré vás budú učiť. Len preto, že táto oblasť je tren­dová, nezna­mená to, že nie je uži­točná. Ak sa naučíš prog­ra­mo­vať, doká­žeš sám vytvo­riť niečo krásne a mys­tické a ušet­riť si stovky eur.

Áno, nejakú dobu to potrvá, ale to aj pod­ni­ka­nie. Ak nemáte čas naučiť sa prog­ra­mo­vať, nemáte čas vytvo­riť zo svojho pod­ni­ka­nia impé­rium.

Prog­ra­mo­va­nie možno nepred­sta­vuje tú najvz­ru­šu­jú­cej­šiu čin­nosť na svete, no keď sa ho naučíte, vo veľ­kej miere vám to uľahčí pod­ni­ka­nie. Škoda, že mi toto nikto pred­tým nepo­ve­dal, pre­tože by som so svo­jim dizaj­nom pri­šiel oveľa skôr. Tvoj web by mal byť taký oča­ru­júci, ako ho chceš mať ty. Fas­ci­nuj ľudí svo­jou prá­cou, tvo­jou strán­kou. Inšpi­ruj iných naučiť sa prog­ra­mo­vať.

Čím viac sa učíš, tým viac ras­tieš. Tvoje pod­ni­ka­nie poras­tie s kaž­dým ďal­ším úžas­ným aspek­tom tvo­jej stránky. Nebuď pozadu len preto, že niečo nevieš. Infor­má­cie sú ľahko dostupné, len ich musíš začať hľa­dať.

TÝCHTO 7 STRÁ­NOK ŤA ZADARMO NAUČÍ PROG­RA­MO­VAŤ AKO MACHRA!

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)