Jana Olšin­ská: Celý svet sa točí okolo krásy a my všetci sa ňou chceme obklo­po­vať

Simona Hanzelová / 14. október 2016 / Rozhovory

Žijeme v dobe, v kto­rej je kla­dený dosť veľký dôraz na to, ako vyze­ráme a čo máme na sebe. Z obcho­dov sa na nás valí ohromný výber oble­če­nia, make-upu a zo strá­nok časo­pi­sov na nás vyska­kujú doko­nale nalí­čené a nasty­lo­vané modelky. So samoz­va­nými make-up artis­tami a sty­lis­tami sa akoby roz­trhlo vrece. Kým v zahra­ničí nie je ničím zvlášt­nym zís­kať vzde­la­nie v kre­a­tív­nom svete módy, u nás stále zaos­tá­vame. Jana Olšin­ská však obja­vila medzeru na trhu a zalo­žila prvú módnu aka­dé­miu na Slo­ven­sku, v kto­rej môžu štu­denti absol­vo­vať pro­fe­si­onálne kurzy mód­neho sty­lingu, make-upu a vla­so­vého sty­lingu. Pod vede­ním odbor­ní­kov a v spo­lu­práci s pop­red­nými sve­to­vými mód­nymi a koz­me­tic­kými znač­kami tak majú mož­nosť pri­pra­viť sa na svoju pro­fe­si­onálnu kari­éru v oblasti módy. Jana nám o svo­jej fas­hion & make-up aka­dé­mií STU­DI­O22 pre­zra­dila viac.

Kedy si dostala ten prvotný impulz otvo­riť si v Bra­ti­slave módnu aka­dé­miu, a čo ťa k tomu viedlo?

Už dávno som vedela, že nie som z tých, ktorí si odnesú svoje know-how do hrobu. Vždy ma bavilo deliť sa s ľuďmi o skú­se­nosti. Už ako osem­násť­ročná som robila men­šie kurzy líče­nia pre ženy, a to som ešte nebola ani zďa­leka pro­fe­si­onál, ale jed­no­du­cho som to vedela pre­dať. Chva­la­bohu, teraz už mám desať rokov praxe, za kto­rými je obrov­ská drina a sebaz­do­ko­na­ľo­va­nie. Pred tromi rokmi sa mi naskytla prí­le­ži­tosť lek­to­ro­vať v jed­nej neme­no­va­nej firme, ktorá orga­ni­zo­vala kurzy líče­nia. Tieto kurzy boli spo­jené aj s mód­nym sty­lin­gom, čo ma veľmi oslo­vilo, nakoľko v tom čase boli jediní na trhu. Bola som v tej firme rok a nesku­točne veľa som sa naučila o lek­to­ro­vaní a komu­ni­ká­cií. Kaž­do­pádne som cítila a vedela, že firma, ktorá kurzy orga­ni­zo­vala, nedá­vala štu­den­tom toľko, koľko potre­bujú, a koľko si za tie peniaze zaslú­žia. Chý­bala tomu pro­fe­si­ona­lita. Tak som si pove­dala, vzhľa­dom na moje skú­se­nosti a mož­nosti, že mi nič neb­ráni otvo­riť si vlastnú školu s vlast­ným ruko­pi­som a na úpl­nej inej úrovni. A tak sa aj stalo.

2

Pre­zraď nám, komu sú určené kurzy vo vašej aka­dé­mií, a ako vlastne taký kurz pre­bieha?

Naše kurzy sú určené všet­kým bez roz­dielu veku, pohla­via a skú­se­ností, ktorí chcú nado­bud­núť kom­plexné poznatky z oblastí módy a líče­nia od sku­toč­ných pro­fe­si­oná­lov s dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami. Či už sú to “zabe­hnutí” vizážisti/stylisti alebo úplní začia­toč­níci, každý si u nás nájde to svoje. Naši kli­enti sú veľmi nároční na kva­litu, čo nás neus­tále posúva vpred. Kurzy sa nesú v prí­jem­nej rodin­nej atmo­sfére, ktorú odzr­kad­ľuje aj dizajn nášho štú­dia. Išlo nám o to, aby sa u nás ľudia cítili prí­jemne a inšpi­ra­tívne. Samotný kurz sa skladá z teore­tic­kej a prak­tic­kej časti. Teóriu u nás vyučujú aj via­ceré zvučné mená, naprí­klad PhDr. Dana Lap­šan­ská – uzná­vaná módna kri­tička, ďalej Babsy Heri­ba­nová, či jedna z naj­vy­hľa­dá­va­nej­ších mód­nych foto­gra­fiek na Slo­ven­sku – Monika Baga­lová. Keďže som zás­tan­com myš­lienky, že žiadna teória nena­hradí prax, sna­žíme sa štu­den­tom pri­ná­šať toľko prak­tic­kých úloh, koľko je len možné. Lek­tori sa venujú kaž­dému štu­den­tovi indi­vi­du­álne, sta­rost­livo sle­dujú ako sa jed­not­livci zapá­jajú do celého pro­cesu, a pokiaľ nie­kto zaos­táva, vždy sa ho sna­žíme sti­mu­lo­vať k tvo­ri­vosti. Počas celého kurzu pra­cu­jeme ako jeden tím a učíme našich štu­den­tov tímo­vej práci.

3

Mnoho ľudí si myslí, že na to, aby sa z nich stal make-up artista alebo sty­lista, stačí iba talent. Je to naozaj tak? Akú úlohu zohráva v tejto bran­dži vzde­la­nie?

Talent je základný pred­po­klad, a ak sa talent spojí so vzde­la­ním, a to všetko sa ešte vycibrí v praxi, tak je to doko­nalé. Ale tak je to asi v kaž­dej oblasti, res­pek­tíve by to tak malo byť, ale žiaľ, nie vždy to tak aj býva.

Majú Slo­váci záu­jem vzde­lá­vať sa v oblasti módy a make-upu?

Záu­jem stále je, a stále aj bude. Táto oblasť je krásna a fas­ci­nu­júca. Ľudí vo vše­obec­nosti láka slo­boda povo­la­nia, a ženy chcú, a vždy budú chcieť byť krásne. Celý svet sa točí okolo krásy a my všetci sa ňou chceme obklo­po­vať.

Máš výlučne štu­dentky než­ného pohla­via alebo medzi tvo­jimi štu­dentmi náj­deme aj neja­kých pánov?

Boli aj dvaja muži. „Maľo­vátka“ a beha­nie po obcho­doch je viac žen­ská zále­ži­tosť, a mys­lím, že je to tak aj pri­ro­dzené. Ale ako sa hovorí – výnimka potvr­dzuje pra­vidlo.

4

V čom sa STU­DI­O22 líši od kon­ku­ren­cie?

STU­DI­O22 je o ľuďoch, ktorí ho tvo­ria, o ľuďoch so skú­se­nos­ťami. Na Slo­ven­sku máme málo takých odbor­ní­kov, a som vďačná za to, že mám ich dôveru, a že majú chuť ju ďalej odo­vzdá­vať cez nás. Exis­tujú aj iné firmy, ale ako­náhle tam pra­cuje člo­vek, kto­rého meno nepo­znám, a kto­rého prácu si nemám kde ove­riť, nie je to pre mňa zau­jí­mavé a nemô­žem to preto ani pova­žo­vať za kon­ku­ren­ciu.

5

Okrem spo­mí­na­ných kur­zov ponú­kate aj služby make-up artistu, mód­neho sty­listu, foto­grafa, a takisto viete zabez­pe­čiť aj služby per­so­nál­neho sty­listu. Kto sú vaši kli­enti?

Veľmi čas­tým kli­en­tom sú pro­dukčné spo­loč­nosti, pre ktoré rie­šime kos­týmy a mas­kér­sku prácu do tele­víz­nych reklám, rôz­nych fas­hion kam­paní pre obchodné domy, značky, a podobne. Indi­vi­du­álne kli­entky tvo­ria tak­tiež významnú časť našej čin­nosti. Nako­niec je tu veľké množ­stvo foto­pro­duk­cií pre rôzne spo­loč­nosti, eventy a pre­hliadky. Našou výho­dou je, že vďaka množ­stvu šikov­ných absol­ven­tov vieme uro­biť veľký objem práce, vieme sa synch­ro­ni­zo­vať a robiť viac pro­jek­tov naraz, aby sme uspo­ko­jili aj toho naj­ná­roč­nej­šieho kli­enta.

Aké najús­peš­nej­šie pro­jekty či kam­pane máš za sebou?

Je veľa pro­jek­tov, na ktoré som hrdá. Teší ma, že sme sa opa­ko­vane mohli podie­ľať na pro­dukčne význam­ných spo­toch, naprí­klad pre Tele­kom s Pet­rom Saga­nom. Potom sú to kam­pane pre nákupné cen­trá Euro­vea a Aupark, či obchodný dom Alizé a módne edi­to­riály a fote­nia osob­ností do časo­pi­sov EVA a EMMA. Je toho veľa, na čo som pyšná.

6

Nedávno ti k mód­nej aka­dé­mií pri­budlo aj Wed­ding STU­DI­O22 – kon­cept sva­dob­ných slu­žieb. Čo všetko ponú­kaš budú­cim novo­man­že­lom?

Wed­ding STU­DI­O22 som vytvo­rila rov­nako ako aj módnu aka­dé­miu preto, lebo som cítila, že je tu na trhu hlu­ché miesto. Exis­tujú sva­dobné agen­túry a umelci – jed­not­livci, ale nič kom­plexné tu nie je. Chcela som to jed­no­du­cho neves­tám uľah­čiť, a dať im toho viac pod jed­nou stre­chou – make up, účes, krásne fotky. Dať im závan čerstvosti v tren­doch, kus kva­lit­nej práce, ceno­vej dostup­nosti a hlavne ľud­skosti. Práca s neves­tami a so súkrom­nou kli­en­te­lou je úžasná a veľmi ma napĺňa. Byť súčas­ťou takej uda­losti, kde je prí­tom­ných toľko emó­cií, to ma vždy dostane. Neraz sa stane, že pla­čem na cudzej svadbe. Sme skvelý tím a robíme všetko s abso­lút­nym nad­še­ním, a robíme to dobre. Sva­dobné služby plá­nu­jeme ešte roz­ši­ro­vať, ale zatiaľ ešte nech­cem pre­zrá­dzať viac.

foto: Vanda Samar­dži­jová

Pridať komentár (0)