Je potrebné budo­vať si PR aj na Slo­ven­sku?

František Krivda / 11. marec 2015 / Tools a produktivita

Často krát sa stáva, že domáce PR kon­takty sú k ničomu, pre­tože vás nedos­tanú do Ame­riky a vy si predsa zaslú­žite aspoň člá­nok v TechC­run­chi. A tak sa tu obja­vila otázka, či slo­ven­ský star­tup potre­buje budo­vať PR vôbec na Slo­ven­sku? Tu je preto pár postre­hov na túto tému…

Star­tup v začiat­koch potre­buje pri­jí­mať nových ľudí. Ide­álne čo najz­ruč­nej­ších, vyzná­va­jú­cich star­tup spi­rit, pri­čom si nepý­tajú tisíce. A ako ich zís­kate? Prečo by mali ísť práve k vám, keď vás nepoz­najú? Prečo by vás vôbec mali sami vyhľa­dať? Ak vás doma nikto nepozná, ide to oveľa ťaž­šie, potre­bu­jete nároč­nej­šie HR pro­cesy a nako­niec aj viac peňazí. Druhá strana mince sa búcha do pŕs, že oni sú v Ame­ri­kách popu­lárni a že nepot­re­bujú aby sa o nich doma tape­to­valo. Nuž verte mi, že im sa robí HR 6x ťaž­šie… Ale nato star­tup nemá čas.

Robiť PR vonku je efek­tív­nej­šie?

Nie vždy. Nám sa naprí­klad cez slo­ven­ské PR poda­rilo dostať do veľmi zau­jí­ma­vých kra­jín. A stálo nás to pri­tom oveľa menej ener­gie ako budo­va­nie PR v zahra­ničí.

Osved­čila sa nám aj spo­lu­práca so slo­ven­skými kor­po­rá­ciami (medzi­ná­rod­nými fir­mami). Do lokál­nej pobočky sa dosta­nete ľah­šie, a ak sú s vami spo­kojní, odpo­rú­čia vás kole­gom v iných kra­ji­nách (môj obľú­bený prí­klad).

Doma sa kaž­do­pádne cvičí ľah­šie a skú­se­nosti z komu­ni­ká­cie sa potom dajú pekne využiť pri dôle­ži­tej­ších kon­tak­toch v zahra­ničí. Prí­klad: Novi­nár vám neod­píše na pitch email, ale na ďakovný email po zve­rej­není už rea­guje (čo je úplne iná pozí­cia v komu­ni­ká­cií). Treba teda vedieť, kedy sa pri­po­me­núť, kedy nepla­kať a kedy ďako­vať.

V kto­rej fáze (ne)robiť PR?

Ak ste star­tup v pivot fáze, tak možno pre­sved­číte poľ­ského novi­nára v Mas­hable aby o vás napí­sal. Ale nieje lep­šie ho oslo­viť až potom ako si ove­ríte, že váš pro­dukt je mar­ket-proof? Pred­tým ako Rovio spra­vilo 51 neús­pešnú hru – nemys­lím, že zakaž­dým písali Jace­kovi, aby o nich napí­sal. Preto rada pre vás, rad­šej mu prie­bežne posie­lajte kro­wky a sústreďte sa na pro­dukt. Dôle­žité predsa je, aby o vás napí­sali v pravý čas. Ak si tento jeden náboj vystre­líte prí­liš skoro, ďaľší pokus už pôjde oveľa taž­šie.

A naopak, ak už máte ove­rený / zau­jí­mavý pro­dukt, tak Jacek o vás rád napíše a následne aj rôzne slo­ven­ské média (viď prí­klad Ves­ti­gen).

PR hac­king

Pozreli ste si pred­nášku Neila Patela a hneď idete skú­šať jeho PR hac­king v praxi? Uff, zabudni! Nikdy! Spolu s vami jeho triky už vyskú­šalo tisíc ďaľ­ších ľudí, takže to je cesta, aby vás aku­rát tak pri­dali na black-list.

Stre­tol som sa aj s výme­nou kon­tak­tov na novi­ná­rov, ako keby to boli kar­tičky hoke­jis­tov. Hac­ko­va­nie PR je proste ľahká vidina úspe­chu, ktorá je však veľmi zried­kavá, takže treba zabud­núť na všetky skratky a začať sa s novi­nármi kama­rá­tiť – budo­vať si vzťah. Neza­bú­dajte, chcete aby o vás napí­sali včas, keď pus­títe vonku tú 52-hú hru. Chcete aby poznali váš tím.

Pri­znám sa, že v mojom ran­nom pod­ni­ka­teľ­skom štá­diu som aj ja písal Janovi Šif­rovi listy typu: “Jano, boa, daj nejaké kon­takty na novi­ná­rov…“. Chcel som za každú cenu aby o nás napí­sali, ale neuve­do­mo­val som si, že náš pro­dukt je nesta­bilný a firma tak­mer neexis­to­vala. Janči mi vtedy pora­dil, aby som naj­skôr robil dobrý kon­tent, že ono to potom príde samé. Mys­lel som si, že ma kruto odbil, nechá­pal som, prečo mi nechce pomôcť. Samoz­rejme, dnes to vidím ako výbornú lek­ciu. Naučili sme sa robiť veci inak a napo­kon novi­nári za nami naozaj prišli sami.

Prečo by vôbec o vašom star­tupe mali napí­sať?

Mys­lím, že momen­tálne nastáva čas, kedy nieje prob­lém, aby o vás nie­kto napí­sal. Keď nie ste úplne šmat­laví, tak ku kon­tak­tom sa dosta­nete. Prob­lém je ale úplne inde a otázka znie, prečo by o vás vôbec mali napí­sať? Prečo majú písať o nie­čom, čo nepri­dáva čita­te­ľom žiadnu hod­notu? Samoz­rejme, pred­sta­vo­va­cie články a ozna­mo­va­cie články nemám na mysli (tie majú svoj význam v star­tup eko­sys­téme), skôr mi ide o hod­notný – pokro­čilý obsah. Skôr nastáva doba, kedy čita­te­lia sú už una­vení kla­sic­kými pro­duct-pitchmi v člán­koch, novi­nári to dobre vedia a ľahké žánre o star­tu­poch jed­no­du­cho písať nebudú. A ak aj napíšu, budú čoraz kri­tic­kej­šie, bez ružo­vých oku­lia­rov, takže váš produkt/firma na to musí byť pri­pra­vená.

Dobre, tak už o vás napí­sali. Čo teraz?

S media­li­zá­ciou pri­chá­dza zod­po­ved­nosť a závä­zok spl­niť pekné riadky, čo o vás napí­sali. Ak o vás napí­sali prí­liš skoro, nebu­do­vali ste si vzťahy a nespl­nili oča­ká­va­nia… nabu­dúce máte smolu. Preto sa netreba ponáh­ľat a rad­šej ísť nato poc­tivo a budo­vať si s novi­nármi vzťahy. Je prav­de­po­dobné, že počas vývoja pár krát úplne zme­níte pro­dukt a meno. Mys­líte nato a rad­šej komu­ni­kujte viac váš tím ako pro­dukt, aby si vás neskôr lep­šie pamä­tali (aj keď toto sa ľah­šie píše ako v sku­toč­nosti aj robí).

No dobre, tak už o vás napí­sal TechC­runch, dostali ste v ana­ly­tikse pekný pupe­nec, ale po týždni ste tam, kde ste boli na začiatku. Vtedy zis­títe, že asi nebol nato správny čas, alebo že z PR ste mohli zís­kať viac (otes­to­vať lep­šie záu­jem o pro­dukt + otes­to­vať pri­cing). Je toho oveľa viac, takže ak budete mať záu­jem, popís­men­ku­jeme si na túto tému nabu­dúce.

No a tým všet­kým som chcel pove­dať, že:

  1. PR na Slo­ven­skú je dôle­žité, ale venujte mu vyhra­denú snahu a robte ho sys­te­ma­ticky

  2. Vždy zvážte efek­ti­vitu, čo vám pri­ne­sie PR doma vs. vonku

  3. Nie je dôle­žité ako robiť PR vonku, otázka je KEDY ho robiť

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY.

zdroj: frantisek.com

Pridať komentár (0)