Kam­paň na pomoc mos­lim­ským imig­ran­tom na Slo­ven­sku

Martin Kráľ / 27. august 2015 / Tools a produktivita

V čase, kedy slovo imig­rant vyvo­láva zmie­šané pocity v nej­de­nom z nášich spo­lu­ob­ča­nov, sa obja­vila na Indie­gogo kam­paň, ktorá chce pomôcť mos­lim­ským imig­ran­tom na Slo­ven­sku chrá­niť ich práva pri prak­ti­zo­vaní ich nábo­žen­stva.

V Európe sa momen­tálne vedie veľa debát na tému pri­jí­ma­nia imig­ran­tov z kra­jín, kde sú pojmy ako smrť, strach a chu­doba na den­nom poriadku. Utr­pe­nie týchto ľudí nebolo ľahos­tajné Ghuf­ra­novi Tahi­rovi (pôvo­dom z Pakis­tanu), ktorý žije New Yorku. Zara­zilo ho sprá­va­nie Slo­ven­ska a slo­ven­skej vlády, ktorá dnes potláča vytvo­re­nie komu­nit­ného pries­toru pre mos­li­mov. Podľa Wiki­pe­die sa na Slo­ven­sku nachá­dza via­cej ako 10.000 mos­li­mov (pre­važne z býva­lej Juho­slá­vie), ktorí by radi aj verejne prak­ti­zo­vali svoju vieru. 

Rea­lita na Slo­ven­sku

Pri pries­kume sa skoro 70% res­pon­den­tov vyslo­vilo proti umož­ne­niu mos­li­mom prak­ti­zo­vať verejne svoju vieru. Takto je v dobe slo­body pre­javu a vie­ro­vyz­na­nia vytvá­raný veľký tlak na štát, aby takýmto ini­cia­tí­vam via­cej brá­nil, ako ich pod­po­ro­val.

Potre­bu­jeme zís­kať peniaze a pomôcť ľuďom, ktorí majú právo žiť ich komu­nitný život. S vašim prís­pev­kom môžete pomôcť imig­ran­tom zabez­pe­čiť ich právo prak­ti­zo­vať nábo­žen­stvo abso­lútne slo­bodne a posta­viť si na tento účel miesto pre ich modlitby a kumu­nitné cen­trum”, pove­dal Ghuf­ra­nov Tahi­rov na kam­pani na Indie­gogo.

Čo si mys­líte VY o takejto ini­cia­tíve?

Kam­paň náj­dete TU.

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)