Kedy je treba zme­niť job?

Michal Sorkovský / 8. júl 2015 / Tools a produktivita

Odhliad­nuc od veku či kari­ér­nych úspe­chov a neús­pe­chov, tak­mer každý sa už oci­tol v situ­ácií, kedy roz­mýš­ľal nad mož­nos­ťou zme­ne­nia práce. 

Začneme s pár čís­lami. Lin­ke­dIn infor­muje o tom, že z jeho 313 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov iba 25% aktívne hľadá nový job, zatiaľ čo až 60% je v tomto ohľade veľmi pasív­nych. Samoz­rejme za aktívne hľa­da­jú­cich ľudí sa pova­žujú aj tí, ktorí možno nevy­ví­jajú enormnú snahu nájsť si job, ale v prí­pade pra­cov­ných ponúk by nad nimi vážne uva­žo­vali. 

Ľudia sa ale pri­ro­dzene boja zmeny a v mno­hých prí­pa­doch práve kvôli tomuto stra­chu zostá­vajú pra­co­vať tam, kde už naprí­klad nie sú spo­kojní so svo­jou situ­áciou.

Na Slo­ven­sku asi dvoj­ná­sobne platí to, že na mno­hých pra­co­vis­kách má väč­šina ľudí nega­tívny pra­covný prí­stup, málo sa anga­žuje a igno­ruje akú­koľ­vek kul­túru orga­ni­zá­cie, v kto­rej pôsobí. No a aké­koľ­vek kari­érne zmeny sú potom ini­ci­ované skôr z emoč­ných, ako raci­onál­nych dôvo­dov, čo často vedie k skla­ma­niu. Vo väč­šine prí­pa­dov sa ale ľudia sna­žia takýmto zme­nám úplne vyhý­bať, pre­tože si vtedy nie sú istí svo­jou budúc­nos­ťou a cítia sa v ohro­zení. Je to koniec kon­cov často práve neis­tota prá­cou, čo spô­so­buje stres a vnáša nepo­hodu do života.

Dôvody, prečo sa ľudia sna­žia vyhnúť zmene práce, hoci ich nebaví a nena­pĺňa, sú teda jasné. V prí­pade, že ale práve roz­mýš­ľate nad tým, že by ste job zme­nili, tu je päť zna­mení, zalo­že­ných na psy­cho­lo­gic­kom výskume, vďaka kto­rým si uve­do­míte, že práve zme­nou práce môžete veľa zís­kať:

1. Neučíš sa

Štú­die uka­zujú, že naj­šťast­nej­šie star­nu­tie pre­ží­vajú práve ľudia, kto­rých práca zamest­náva ich myseľ tak, že sa nepres­tajne učia. Nepretr­žité uče­nie je špe­ciálne dôle­žité pre kaž­dého, koho osob­nosť potre­buje kre­a­ti­vitu, je spo­jená so zve­da­vos­ťou a potre­buje stále spoz­ná­vať nové veci a učiť sa. 

2. Všetko ti ide až prí­liš ľahko

Ak stag­nu­ješ na jed­nom mieste, v práci fun­gu­ješ v režime „auto­pi­lot“ a máš pocit, že by si svoj job mohol robiť aj počas spánku, potre­bu­ješ zmenu. Takéto nízke pra­covné vyťa­že­nie sa totiž môže odra­ziť na tvo­jej schop­nosti zamest­nať sa v budúc­nosti. Nemô­žeš predsa zle­ni­vieť! Ak sa chceš v práci cítiť dobre a naozaj zamest­naný, rad­šej si hľa­daj job, v kto­rom budeš musieš makať tak dobre, ako len vieš. 

3. Si pod­hod­no­tený

A nejde iba o peniaze. Zamest­nanci môžu byť spo­kojní so svo­jimi platmi a vyhliad­kami na pový­še­nie, no nikdy si svoju prácu naozaj nebudú schopní užiť, kým sa nebudú cítiť oce­není svo­jimi nad­ria­de­nými. Ľudia, ktorí sa v práci cítia nedo­ce­není sa dokážu uchý­liť ku kon­tra­pro­duk­tív­nemu sprá­va­niu, ktoré môže viesť k nepo­hode celého pra­co­viska. Preto, v prí­pade, že sa tak cítite vy, nevá­hajte a skúste zmenu.

4. Robíš to iba pre peniaze 

Ľudia zvyknú v práci zostá­vať kvôli penia­zom, aj keď sa necí­tia dosta­točne oce­není alebo si prácu vôbec nedo­kážu užiť. To je však chyba. Nikto netvrdí, že peniaze nie sú dôle­žité, ale nejde o jedinú odmenu, ktorú za vašu prácu môžete dostať. Pre pohodu a spo­koj­nosť s jobom je rov­nako dôle­žitá aj radosť z práce, zve­da­vosť, uče­nie sa nových vecí a osobné výzvy.

5. Nezná­šaš svojho šéfa 

Je roz­diel medzi ľuďmi, ktorí nezná­šajú svoju prácu a medzi tými, ktorí nezná­šajú svojho šéfa. Množ­stvo dospe­lých pra­cu­jú­cich pova­žuje za naj­nep­rí­jem­nej­šiu a naj­stre­su­jú­cej­šiu súčasť svoje práce svojho pria­meho nad­ria­de­ného. Často to má na sve­domí práve spo­loč­nosť, pre ktorú člo­vek pra­cuje. Vede­nie dokáže na vedúci post obsa­diť člo­veka, ktorí tam jed­no­du­cho nepatrí, čo zaprí­činí, že jeho zamest­nanci začnú nená­vi­dieť cho­de­nie do práce. Mno­ho­krát ale stačí len zmena na vedú­com poste a budú svoju prácu milo­vať.

Samoz­rejme toto nie sú jediné dôvody, kvôli kto­rým ľudia menia prácu. Ide skôr o poňa­tie veci z psy­cho­lo­gic­kého hľa­diska, ktoré je mno­hými často pod­ce­ňo­vané, avšak nepo­chybne tiež veľmi dôle­žité. Často je totiž pre spo­koj­nosť a šťast­nejší život nevy­hnutné prácu zme­niť, hoci to člo­veka dokáže zne­is­tieť a vyvolá to strach o jeho budúc­nosť. Neza­budni ale, že výsle­dok môže stáť naozaj za to! 

zdroj: hbr.org

Pridať komentár (0)