Kicks­tar­ter sa mení na nezis­kovú orga­ni­zá­ciu!

Alexandra Dulaková / 28. september 2015 / Tools a produktivita

Za pár rokov exis­ten­cie sa Kicks­tar­ter vypra­co­val na lídra vo svo­jom fachu. Ľuďom po celom svete posky­tuje pries­tor na plne­nie svo­jich plá­nov a túžieb, ako aj pries­tor na rea­li­zo­va­nie svo­jej šted­rosti pomo­cou prís­pev­kov. Preto sa dnes vidí ako objekt, ktorý slúži verej­nému dobru. 

Spo­loč­nosť odmieta pred­stavu, že by sa mala nie­kedy stať verej­nou — a teda ponúk­nuť svoje akcie ľudu. Popiera aj možné plány o tom, že by ich mal nie­kto z vonku zís­kať a kúpiť. Jed­no­du­cho chcú aj naďa­lej pokra­čo­vať v tom, čo im ide naj­lep­šie — v pomá­haní usku­toč­ňo­vať sny. Preto ten pre­chod do vôd, ktoré ich legálne defi­nujú ako spo­lo­čen­sky osožnú orga­ni­zá­ciu. 

Ako spo­loč­nosť, ktorá slúži výhradne verej­nému dobru, sa Kicks­tar­ter zavä­zuje k tomu, že jeho pri­ori­tou bude vždy pomoc verej­nosti a že tento fakt bude zohľad­nený pri kaž­dom roz­hod­nutí. K dosia­hnu­tia tohto sta­tusu museli prejsť akre­di­tá­ciou a spl­niť pod­mienky, akou je aj naprí­klad dôkladná uve­do­me­losť a zod­po­ved­nosť vo vzťahu k sociál­nej sfére a život­nému pro­stre­diu. Aj napriek tomu, že stále ide o zis­kovú spo­loč­nosť, sa ale dušujú, že ich cie­ľom bude vždy pomá­hať tým, ktorí o to pomo­cou fun­drai­singu požia­dajú. To sa síce s verej­nou for­mou fun­go­va­nia ani s pre­da­jom nevy­lu­čuje, CEO Yan­cey Strick­ler tú pred­stavu aj tak odmieta. Podľa neho by podobné kroky firmu viedli inými smermi, než je potrebné. 

Zakla­da­te­lia Kicks­tar­teru: Yan­cey Strick­ler, Char­les Adler, Perry Chen

Sami sú však závislí od svo­jich inves­to­rov, ktorí pat­ria k veľ­kým menám a ktorí do pro­jektu len sotva išli s úmys­lom robiť čistú cha­ritu. Pre­dov­šet­kým musia vidieť návrat­nosť svo­jich inves­tí­cií, no oni sa nestra­chujú. Naprí­klad taký Chris Sacca, ktorý záro­veň inves­to­val aj do Twit­teru a pred­tým figu­ro­val vo výkon­nej pozí­cii Googlu, pova­žuje Kicks­tar­ter za veľmi výnosnú spo­loč­nosť, kde o zisky nie je núdza. Zatiaľ sa mu síce jeho finančná injek­cia nevrá­tila, no nepo­chy­buje, že sa tak jed­ného dňa stane. 

A aby všet­kým bolo jasné, že to s dob­ro­čin­nos­ťou mys­lia vážne, roz­hodli sa v Kicks­tar­ter veno­vať 5 per­cent zo svojho zda­ne­ného zisku na čisto nezis­kové účely. Kon­krétne pôjdu peniaze na finan­co­va­nie ume­lec­kých a hudob­ných vzde­lá­va­cích prog­ra­mov pre deti a nebudú skúpi ani voči orga­ni­zá­ciam, ktoré sa aktívne venujú oblas­tiam a ľuďom čelia­cim dis­kri­mi­ná­cií a pred­sud­kom. To sa týka najmä ľudí fareb­nej pleti a čle­nov LGBTI komu­nity, kto­rým chcú umož­niť rov­naký a prí­stup k pra­cov­ným ponu­kám a spra­vod­li­vému zaob­chá­dza­niu. Spo­lu­za­kla­da­te­ľom Per­rymu Che­novi a Yan­ce­ymu Strick­le­rovi vraj o zisky nejde. V prvom rade chcú v mla­dej gene­rá­cií vyvo­lať potrebu pra­co­vať na pro­jek­toch, ktoré budú mať na spo­loč­nost všet­kých vrs­tiev pozi­tívny dopad. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)