Kim Dot­com zban­kro­to­val!

Martin Kráľ / 27. november 2014 / Tools a produktivita

Ame­ric­kým úra­dom sa poda­rilo pri­pra­viť ma o všetky zdroje, vysať ma a bez obhaj­cov som bez­branný. Toto je možno moja posledné verejné vystú­pe­nie pred návra­tom do väze­nia, “pove­dal na vče­raj­šej tla­čo­vej video­kon­fe­ren­cii.

Dot­com dnes ozná­mil, že jeho práv­nici rezig­no­vali, pre­tože mu došli peniaze. Pokiaľ bude novo­zé­land­ská jus­tí­cia vo štvr­tok 27. novem­bra žia­dať zapla­te­nie novej kau­cie, aby mohol Dot­com zostať na slo­bode, nebude na to mať nemecký pod­ni­ka­teľ zrejme pros­triedky.

Dot­com pred sied­mimi mesiacmi vyhral súdne kona­nie, v kto­rom žia­dal prí­stup k svojmu majetku v hod­note 750 tisíc dolá­rov. Maje­tok mu bol zaba­vený pri zatknutí. Desiatky jeho ban­ko­vých kont tak zostali ďalej zmra­zené.

Okrem súd­nych výdav­kov Dot­com inves­to­val tiež do poli­tic­kej strany, kto­rej sa v sep­tem­bro­vých voľ­bách nepo­da­rilo dostať do novo­zé­land­ského par­la­mentu.

Došiel na psa mráz!

Zdroj: tech­news, bbc

Pridať komentár (0)