Koľko naozaj stojí výroba vášho iPhone 6 Plus?

Lukáš Timko / 20. júl 2015 / Business

Nie som jeden z tých Apple fanú­ši­kov, čo musia mať iPhone za každú cenu. Musím sa však pri­znať, že Apple dizajn, je podľa mňa pokro­ková zále­ži­tosť a ak by som nemu­sel za tele­fón dať 800 eur, asi by som str­pel obme­dzené mož­nosti iOSu. Kedysi dávno som si v Ame­rike kúpil iPhone 3G a už vtedy som si vši­mol niečo zau­jí­mavé na mojom tele­fóne.

iPhone 3G asi pri sebe mať nebu­dete, tak si kľudne vyberte svoj iPhone 6 z vrecka a položte ho opatrne na stôl s disp­le­jom oto­če­ním sme­rom dole. Všim­nite si nápis na spod­nej časti zadného krytu napí­saný veľmi malými pís­men­kami. Na kaž­dom jed­nom iPhone, iPade a iných iVe­ciach náj­dete toto - „Design by Apple in Cali­for­nia. Assem­bled in China“. Malý, nená­padný, no veľa­vravný nápis.

Design, kto­rým Apple ohu­ruje celý svet všetci dobre poznáme, no tento nápis skrýva čosi viac. Prvá časť tohto nápisu v sebe skrýva naj­nov­šie tech­no­ló­gie, pokro­kový dizajn a najmä myš­lienky a víziu Steva Jobsa zhmot­nené do zaria­de­nia, ktoré máte polo­žené na stole. Netreba však zabud­núť na mar­ke­ting, obrov­ské náklady na výskum a vývoj, inves­tí­cie do paten­tov, náklady na finančné, mzdové, per­so­nálne a iné odde­le­nia, to všetko a veľa iného tvorí fixné náklady spo­loč­nosti Apple.

A teraz tro­cha eko­no­mic­kej teórie. Fixné náklady — sú náklady, ktoré sa neme­nia s ras­tom počtu vyro­be­ných výrob­kov. Pozrime sa na to z inej strany, ak pre­po­čí­tame tieto náklady na jeden výro­bok, potom sa ich podiel na nákla­doch na jeden výro­bok zni­žuje s kaž­dým ďal­ším vyro­be­ným kusom. Jed­no­du­cho pove­dané, čím viac sa iPho­nov vyrobí a predá tým menej Apple stojí prvá časť nápisu: „Design by Apple in Cali­for­nia“. Treba mať však na pamäti, že v práve vďaka všet­kým tímto ľudom skrý­va­jú­cim sa za touto čas­ťou nápisu, vyrába Apple jeden z naj­lep­ších tele­fó­nov na svete.

Dnes sa však budeme veno­vať dru­hej časti spo­me­nu­tého nápisu – Assem­bled in China a na paš­kál si zobe­rieme ich posledný pre­lo­mový model - iPhone 6 Plus. Ten vás vyjde na 800 až 1,000 eur. No koľko stojí Apple jeho samotná výroba?

Je veľmi zau­jí­mavé vidieť ako sa časy menia. V roku 2007 bol prvý iPhone vyro­bený iba s 3,5 pal­co­vým disp­le­jom a v tej dobe bol pova­žo­vaný za „veľký“ tele­fón. No aj napriek tomu, že Apple je trend-set­ter, neodo­lal tlaku doby a kon­ku­ren­cie a nako­niec aj oni museli prísť s nie­čím pre nich novým – väč­ším disp­le­jom. A ten ponúkli v naj­nov­šom modeli iPhone 6 Plus. Toto bolo pre Jobsa niečo nepred­sta­vi­teľné, no teraz vieme, že to bolo nevy­hnutné. Nevy­hnutné, nie len kvôli nasto­le­nému trendu ale aj zis­kom, ktoré z toho plynú.

V sep­tem­bri minu­lého roka pred­sta­vené modely iPhone 6 a iPhone 6 Plus boli prvým poku­som spo­loč­nosti Apple pod­chy­tiť ras­túcu základňu zákaz­ní­kov túžia­cich po tele­fóne s veľ­kým disp­le­jom. Podľa posled­ných šta­tis­tík sa Applu poda­rilo zís­kať späť podiel na trhu, ktorý im ukradli veľké tele­fóny fun­gu­júce na Goog­lov­skom ope­rač­nom sys­téme Android.

Prečo výrob­co­via inves­tujú do veľ­kých tele­fó­nov? Rozdiel v cene pri kla­sic­kom iPhone 6 a jeho väč­ším bra­tom je viac ako 100 eur. Toto asi nikoho neprek­vapí, pre­tože je to bežný cenový roz­diel medzi veľ­kým a malým tele­fó­nom. Čo vás ale prek­vapí je, že náklady na výrobu iPhone 6 Plus sú len o cca 15 eur vyš­šie ako pri jeho men­šom bra­tovi. Marža, ktorá je pri kla­sic­kom iPhone už na úrovni cca 300 eur sa zvýši o viac ako 180 eur. Teda čím viac väč­ších tele­fó­nov Apple predá tým viac na tom zarobí. Vyššie náklady zna­me­najú pre bež­ného zákaz­níka väčší disp­lej, lep­šiu anténu, NFC a samoz­rejme väč­šiu baté­riu.

Výroba kla­sic­kého iPhonu stojí pri­bližne 200 eur pri­čom výroba toho väč­šieho stojí Apple iba 215 eur. Naj­väč­šiu položku týchto nákla­dov tvorí samoz­rejme disp­lej, na kto­rom si všetci maji­te­lia väč­ších tele­fó­nov potr­pia. A práve ten sa podieľa naj­väč­šou čas­ťou na roz­diele výrob­ných nákla­dov medzi iPho­nom 6 a 6 Plus. Druhou najd­rah­šou polož­kou je super rýchly pro­ce­sor, súčias­tka, ktorá tvorí mozog zaria­de­nia. Pri jeho vývoji Apple spo­lu­pra­cuje so spo­loč­nos­ťou Sam­sung.

Táto spo­loč­nosť okrem pro­ce­so­rov dodáva aj matičné dosky, ktoré spá­jajú všetky tieto súčias­tky do jed­ného funkč­ného celku. Nemô­žeme zabud­núť na kameru, ktorá je kaž­dým rokom lep­šia a ktorá taktiež tvorí jednu z tých „drah­ších“ polo­žiek. Tiež je to súčias­tka, ktorá sa podieľa na roz­diele pri veľ­kosti. Je to preto, že v iPhone 6 Plus má kameru, ktorá dis­po­nuje s optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu. Ďal­šie súčias­tky, ich ceny, a náklady na výrobu,posledných troch vlaj­ko­vých lodí Applu náj­dete na obrázku niž­šie. Jed­not­livé súčias­tky, nie sú prí­liš drahé , no ich cena je niž­šia kvôli veľ­kým počtom objed­na­ných kusov.

Ešte pred­tým ako si začnete zhá­ňať všetky tieto súčias­tky s úmys­lom pos­kla­dať si vlastný tele­fón, tak si musíte uve­do­miť, že spô­sob akým sú dané dokopy sú tajom­stvom Apple skrý­va­jú­cim sa v nápise „Design by Apple in Cali­for­nia“. Všetky tieto súčias­tky sa vám môžu, resp. určite sa zdajú byť lacné. No jed­not­livé súčias­tky nie sú iPhone 6 až ich súhra, kom­pa­ti­bi­lita a celok ako taký vás donú­til kúpiť si tento tele­fón za sumu, ktorú by ste dali naprí­klad za cel­kom rýchly počí­tač alebo škodu Felí­ciu. Hoci nápis „Assem­bled in China“ je vyčís­lený iba na 200 eur, tvorí neod­de­li­teľnú časť tele­fónu, ktorý miluje celý svet.

Pridať komentár (0)