Lin­gout: Už sa nestra­títe v pre­klade

Michal Tomek / 13. apríl 2014 / Tools a produktivita

Nie som síce prog­ra­má­tor, ale viem si pred­sta­viť, koľko práce a ner­vov stojí kóde­nie čoho­koľ­vek. Preto sú prog­ra­má­tori šťastní a vďační za akú­koľ­vek pomoc, ktorá im uľahčí prácu. Jednu takúto pomocnú ruku podáva slo­ven­ský star­tup Lin­gout.

Vývo­jári majú na stole denne nejednu ťažkú úlohu. Jed­nou z nich je aj pre­klad ich apli­ká­cie do iného jazyka. Musia nájsť pre­kla­da­te­ľov, komu­ni­ko­vať s nimi a manu­álne extra­ho­vať text z kódu. Neho­vo­riac už o loka­li­zač­nom tes­to­vaní. To ich zamest­náva od pod­stat­ných vecí a práce na rie­šení prob­lé­mov.

Od roku 2012 exis­tuje loka­li­začná a pre­kla­da­teľ­ská plat­forma pre apli­ká­cia s náz­vom Lin­gout a stoja za ňou slo­ven­skí vývo­jári. Michal Lenik je zakla­da­te­ľom a súčas­ným CEO spo­loč­nosti. Marek Sza­nyi je C++ vývo­já­rom, ktorý má za sebou množ­stvo skú­se­ností s vývo­jom soft­véru a mobil­ných apli­ká­cií už od roku 2010. Posled­ným čle­nom zostavy je Adam Ciga­nek fun­gu­júci ako web deve­lo­per.

Lin­gout pomáha s loka­li­zá­ciou vašej apli­ká­cie, môžete zazna­me­ná­vať zmeny, pre­ze­rať si a komen­to­vať pre­klady, a to všetko bez obme­dzení na počet pro­jek­tov. Cena za túto službu je na úrovni 9 eur mesačne, pri­čom ide o špe­ciálnu „laun­cho­va­ciu“ cenu. Môžeme teda v budúc­nosti oča­ká­vať jej zvý­še­nie.

Všetky fun­kcie aj s pod­rob­ným vysvet­le­ním náj­dete na webe. Na svo­jej apli­ká­cii – web­ro­z­hraní, dizajne, lan­ding page, UX, UI — spo­lu­pra­co­vali cha­lani z Lin­gout-u s digi­tál­nou agen­tú­rou Adbee.

Lin­gout je jed­ným z desia­tich star­tu­pov, ktoré zís­kali mož­nosť pobud­núť nejaký čas v akce­le­rá­tore Wayra v Prahe. Súčas­ťou bude nie­len star­tu­pové pro­stre­die, pries­tory a men­to­ring, ale aj finan­co­va­nie v sume 40 000 eur. Ako ich cha­lani využijú, a ako budú napre­do­vať, sa isto dozviete v nie­kto­rom z našich ďal­ších člán­kov.

Apli­ká­cia Lin­gout exis­tuje v súčas­nosti v beta ver­zii. Tá bola spus­tená ešte vo feb­ru­ári, teda len nedávno. Ako píšu na svo­jom blogu, oce­nia každú jednu pri­po­mienku, ktorú im pošlete.

Ja vás teda môžem len pozvať k spo­lu­ú­časti na tomto diele, ktoré ocení hádam každý vývo­jár.

zdroj: lingout.com

Pridať komentár (0)