Maďar­ský Prezi pri­šiel s app­kou, ktorá sa môže stať game­chan­ge­rom

Martin Kráľ / 10. február 2015 / Business

Plat­forma Prezi sa stala známa po celom svete vďaka novému prí­stupu ku pre­zen­tá­ciám. Podobný prin­cíp využili aj pri svo­jej novej appke “Nuts­hell”, ktorá milo prek­va­pila.

Pre­zen­tačná plat­forma Prezi, ktorú väč­šina z vás dobre pozná, prišla s vlast­nou app­kou Nuts­hell, ktorá abso­lútne nesú­visí so samot­nou plat­for­mou. Prezi sa stalo popu­lár­nym hlavne vďaka svo­jej legen­dár­nej sli­des­how a na Nuts­hell sa sna­žili apli­ko­vať podobný out-of-the-box prí­stup. Poda­rilo sa im to? Podľa môjho názoru áno a AKO.

Nuts­hell spraví z vašich fotiek krátky video záži­tok ;)

Appka vyzerá skvelo a Nuts­hell urobí aj z pôvodne nud­ného videa (koláž fotiek) famózny záži­tok. Vyskú­šajte nasní­mať 3 fotky, ktoré vám Nuts­hell spojí do videa a následne môžete pri­dať efekty, ktoré sa vám v danej situ­ácii naj­viac hodia. Výsle­dok je úžasný. V momente, keď stla­číte but­ton na spra­ve­nie fotky, video sa spo­malí, aby sa váš pri­daný efekt ešte zvý­raz­nil. Appka je k dis­po­zí­cii zatiaľ iba pre iOS, vývo­jári ohlá­sili aj ver­ziu pre Android. Výsle­dok si môžete potom pohodlne sha­ro­vať na sociál­nych sie­ťach.

Doba praje con­tent sha­ring app­kam a pri­zná­vam, že mňa Nuts­hell oča­ril. Dúfam, že postupne budú pri­bú­dať nové efekty a mož­nosti edi­tá­cie. Výsle­dok je zatiaľ via­cej ako pozi­tívny a dovo­lím si tvr­diť, že o tejto appke budeme ešte veľa počuť.

Za mňa palec HORE!

Zdroj: Nutshell.com

Pridať komentár (0)