Marek Bakajsa: Musíte pre­sved­čiť, že vaša stránka je naj­lep­šia

Richard Bednár / 23. jún 2014 / Tools a produktivita

Star­tup tripo.sk slúži na vyhľa­dá­va­nie hote­lo­vého uby­to­va­nia po celom svete. Momen­tálne fun­guje v beta ver­zii. Roz­prá­vali sme sa s Mare­kom Bakaj­som, zakla­da­te­ľom tohto pro­jektu.

Pred pár dňami ste spus­tili pro­jekt tripo.sk. Aké sú prvé odozvy?

Zatiaľ pozi­tívne. Stránku sme spus­tili ako mini­málny pro­dukt s postup­ným pri­dá­va­ním fun­kcií — môžete si vyhľa­dať hotel v tisíc­kach des­ti­ná­cií, pozrieť výsledky na mape, či vybrať ten správny podľa vzdia­le­nosti, ceny, alebo hod­no­te­nia tripadvisor.com. Naj­viac sa páči našim zákaz­ní­kom jed­no­du­chosť — hotel si nájdu rýchlo, na pár kli­kov. A to chceme ponú­kať aj naďa­lej.


Ako ste prišli k myš­lienke zria­diť tripo?

Naša firma vytvára ces­to­va­teľ­ské stránky už 5 rokov. Začalo to s mojou prvou ces­tou do New Yorku a neexis­ten­ciou slo­ven­ského pro­jektu o naj­väč­šom ame­ric­kom meste. Kúpil som doménu newyorkcity.sk a pred ces­tou popri štu­do­vaní infor­má­cií som vytvá­ral pro­jekt. Neskôr sme s tímom vytvo­rili paríž.sk, či hotelove.sk a za tie roky sme stov­kám ces­to­va­te­ľov našli vhodné uby­to­va­nie.

Dote­raz sme však boli pri vyhľa­dá­vaní uby­to­va­nia závislí na par­tne­rovi booking.com, kto­rému na trž­bách len za objed­návky v New Yorku pri­ne­sieme cca 30 000 eur ročne. Aj preto sme už pred 3 rokmi začali s príp­ra­vami na spus­te­nie vlast­ného pro­jektu na báze xml prí­stupu, zalo­že­nom na vlast­nom obsahu (naším tímom písané recen­zie o hote­loch).

No pod­mienky pre takéto rie­še­nie sa postupne menili z 30 rezer­vá­cií mesačne, ktoré sme dosa­ho­vali, až na 500 rezer­vá­cií mesačne, takže sme plány museli pre­hod­no­tiť a vyme­niť par­tnera. Nie­koľko sto­viek lea­dov denne tak namiesto na booking.com bude sme­ro­vať na vlastný pro­jekt tripo.sk.


Ako teda pres­nej­šie fun­guje vaša plat­forma?

Tripo fun­guje na xml rie­šení od Expe­dia Affi­liate Network, čo je celo­sve­tová affi­liate sieť od tvor­cov expedia.com, či hotels.com. Vďaka tomu máme prí­stup k rezer­vá­cii vyše 260 000 hote­lov za rov­nakú cenu ako pri veľ­kých weboch. Pri hote­loch sa nebo­juje cenou, tá je väč­ši­nou rov­naká — ide hlavne o to, pre­sved­čiť náv­štev­níka, že vaša stránka je tá naj­lep­šia.

Na to máte často len jednu mož­nosť, keďže kon­ku­ren­cia je v tejto oblasti rezer­vač­ných strá­nok obrov­ská a ver­nosť k značke skoro nulová.

Rezer­vačný sys­tém tripo možno prek­va­pivo beží na WordP­resse. Ten nám ale ušet­ril množ­stvo finanč­ných pros­tried­kov: keď sme si dali nace­niť podobný pro­jekt, tak za mož­nosť pub­li­ko­va­nia si náš dodá­va­teľ vypý­tal 3000 USD. WordP­ress to zvládne zadarmo.

Hotely kto­rých kra­jín ponú­kate? Resp. sú kra­jiny, kde ešte nie ste?

Ponú­kame hotely všet­kých kra­jín, ktoré ponúka náš par­tner — momen­tálne sa nedajú rezer­vo­vať hotely tam kde je vojna (Sýria naprí­klad), či v nesta­bil­ných kra­ji­nách ako v Sever­nej Kórei, Iraku, či v Iráne. A nedajú sa u nás nájsť ani kubán­ske hotely.

V čom ste lepší ako booking.com alebo hotels.com?

S tripo chceme rie­šiť jednu otázku — na svete je prí­liš veľký výber uby­to­va­nia. V Paríži si vďaka tripo môžete zare­zer­vo­vať jeden z 1800 hote­lov — aj keď odstrá­nite tie, ktoré mimo vášho roz­počtu, aj tak ostá­vajú desiatky, až stovky mož­ností kde bývať.

Vybrať si z takého množ­stva býva frus­tru­júca skú­se­nosť — najmä ak pri­chá­dzate do veľ­ko­mesta ako Paríž po prvý­krát a neviete, čo oča­ká­vať. Poloha pri Mont­marte, či Mont­par­nasse vám veľa nena­po­vie. S cenami je to podobné. Ako viete, že to čo pla­títe za tento hotel, je dobrá cena? Aj preto ceny hote­lov na tripo sle­du­jeme, postupne budu­jeme data­bázu cien, pri­čom neskôr budeme tieto infor­má­cie aj využí­vať.

S booking.com, či hotels.com môžeme bojo­vať jedine ak sa zame­riame na špe­ci­fickú čast trhu — kon­ku­ro­vať im môžeme v poznaní trhu a v našich vlast­ných skús­nos­tiach. Uby­to­va­nie pre Slo­vá­kov a Čechov hľa­dáme už vyše 4 rokov, aj preto sme web naj­skôr spus­tili v slo­ven­čine.

Kde sa vidíte o 3 roky?

Pri­ori­tou sú náv­štev­níci z našich vlast­ných pro­jek­tov, postupne sa zame­riame aj na zvy­šo­va­nie náv­štev­nosti z vyhľa­dá­va­nia. Glo­bálny trh je pekne roz­de­lený medzi naj­väč­ších hrá­čov a to je beh na veľmi dlhé trate. Naj­väč­šie ino­vá­cie na trhu však pri­chá­dzajú z roz­vo­jo­vých kra­jín — v Bra­zí­lii, Indii, či v Rusku náj­dete skvelé prí­klady webov, ktoré budú určo­vať trendy v ces­to­vaní o pár rokov. A k takému webu by sme sa chceli pri­blí­žiť.

Kto všetko stojí za pro­jek­tom?

Vo firme sa pro­jektu venu­jeme traja, pri­čom do tímu pat­ria aj prog­ra­má­tori z Indie, s kto­rými je však viac sta­rostí, ako radosti, preto hľa­dáme pomoc neja­kého šikov­ného Slo­váka, kto­rému skratky ako PHP, XML, JSON, či JQU­ERY niečo hovo­ria.

Pridať komentár (0)