Mar­tin “Žltý” Jenča: Keď dizaj­nér nepozná ani jedno z tých mien, niečo je zle

Michal Tomek / 13. máj 2014 / Tools a produktivita

Dizajn nie je iba to, čo vidíte na obra­zovke smart­fónu alebo počí­tača, keď si spus­títe Snap­chat či pozriete nový bran­ding banky. Dizajn pomáha rie­šiť veci, vďaka dizajnu veci fun­gujú. Dokonca ich mení k lep­šiemu.

Práve o tom prídu do Bra­ti­slavy už v nedeľu hovo­riť naj­väč­šie mená sve­to­vého dizajnu. Od Ste­fana Sag­me­is­tera cez Met­hod až po Šte­fana Kle­ina. Od SNASK-u cez Jaceka Utka až po Erwina Bau­era. O pár dní bude môcť 350 ľudí zažiť akciu, aká sa v našich kon­či­nách ešte neko­nala: By Design Con­fe­rence.

Orga­ni­zá­tormi eventu sú kre­a­tívne štú­dio Milk pod vede­ním Mar­tina Jenču a OZ Backs­pace na čele s Jaku­bom Pta­či­nom. So Žltým, ako si Mar­tin hovorí, som sa stre­tol v kre­a­tív­nych pries­to­roch jeho štú­dia v cen­tre Bra­ti­slavy. Zapí­nam dik­ta­fón a pýtam sa.

Mar­tin “Žltý” Jenča (Photo by: Peter Spurny)

Ako ste prišli s myš­lien­kou dizajn kon­fe­ren­cie? 

Na to, akú dôle­žitú úlohu hrá dizajn v tom, ako fun­gu­jeme, ako žijeme alebo ako ho kaž­do­denne využí­vame, tak sa o ňom hovorí málo. Pre nás, dizaj­né­rov, je to kaž­do­denná téma, je nám teda blízka. Keď to však vez­meš cel­kovo, pove­dzme na Slo­ven­sku, ide o uzav­retú tému, o kto­rej by sa malo viac hovo­riť. Dizajn totiž dokáže naozaj meniť veci k lep­šiemu. Môže pomá­hať, aby veci vyze­rali a fun­go­vali lep­šie aj z pohľadu biz­nisu.

Prečo teda pri­chá­dza kon­fe­ren­cia teraz? Prečo nie naprí­klad pred rokom či troma? 

Ak teda budem hovo­riť za seba, každý rok, viac­krát do roka, ces­tu­jem na iné kon­fe­ren­cie, kde sa inšpi­ru­jem. Za ten čas som nado­bu­dol akýsi pocit, aká je to strašná škoda, že tu nič také nie je. Niečo tohto typu máme najb­liž­šie v Ber­líne.

Tá myš­lienka mi skr­sla, samoz­rejme, skôr. Jakub (Jakub Pta­čin z OZ Backs­pace – pozn. autora) robil Honest Con­fe­rence, čo bolo vlastne pokra­čo­va­ním Uni­camp–u. Ten spl­nil svoj účel, tak to posu­nuli ďalej. Honest Con­fe­rence bola vyda­rená kon­fe­ren­cia, ktorá sa zaobe­rala ino­vá­ciami. Vznikla otázka, ako to posu­núť ešte ďalej a pri­viesť ešte väč­šie mená. Tak sme sa roz­hodli ísť úplne na to naj­lep­šie. Nie, že vez­meme to, čo tu môžeme mať. Pove­dali sme si – poďme skú­siť zobrať tých, o kto­rých si mys­líme, že sú naj­lepší a mali by tu byť. A sú tu.

Bolo ťažké oslo­viť a zís­kať tie naj­väč­šie mená? 

Bolo to jed­no­duch­šie, ako sme si mys­leli. V pod­state práve prvým oslo­ve­ným a book­nu­tým bol Ste­fan Sag­me­is­ter. S veľ­kým menom sa ti potom jed­no­duch­šie komu­ni­kuje. Jeho sme oslo­vili pomerne zavčasu, keďže je to dosť zanep­ráz­dnený člo­vek. Neviem presne, kedy mu Jakub písal, ale bolo to aj rok dozadu.

Našťas­tie ste nevys­tihli ten rok, kedy si zatvára štú­dio a ide nabe­rať inšpi­rá­ciu.

Presne tak.

Ste­fan Sag­me­is­ter

A ostatní?

S tými ľuďmi sa komu­ni­kuje jed­no­du­cho. Sú veľmi úprimní. Komu­ni­ká­cia naprí­klad s takým SNASK-om je úplná zábava. Ani nároky nemajú veľké. Ich zau­jíma najmä, aká bude pub­li­cita, aby aj oni z toho niečo mali.

Aj tí, čo nás odmietli, tak to nebolo z dôvodu, že nechcú prísť na Slo­ven­sko. Skôr to bolo o tom, že sú zho­dou okol­ností nie­kde inde.

Na koho sa ty osobne naj­viac tešíš?

Tak určite na Ste­fana a Met­hod. Ja som už v pod­state všet­kých videl, okrem Met­hod–u, NanushkyŠte­fana Kle­ina, ktorý bude za Slo­ven­sko. Vybrali sme ich práve preto, že sme ich nevi­deli iba tak na inter­nete, ale live. Chceli sme nie­koho, kto má naozaj čo pove­dať. Takže viem, čo od nich môžem čakať a SNASK-u sa bojím (smiech).

Prečo?

Oni budú mať špe­ciálnu show s hudob­nou kape­lou.

Spíkri sú len z urči­tej oblasti dizajnu? 

Tá téma je vše­obecná a reč­níci zastu­pujú rôzne seg­menty – od dizaj­néra, ktorý sa venuje vyslo­vene bran­dingu s pre­sa­hom na reklamu, cez digi­tálny dizajn, expe­rience dizajn, po dizajn médií. Budeme mať člo­veka, ktorý rieši dizajn v pries­tore s obrov­ským pre­sa­hom na archi­tek­túru, máme obsia­hnutý tiež fas­hion alebo pro­duk­tový dizajn. Chceme tému dizajnu zastre­šiť kom­plexne.

Kon­fe­ren­cia je pri­márne pre dizaj­né­rov?

Dizajn je téma, ktorú rie­šime aj v Milk-u, aj v Backs­pace. No táto téma sa dotýka aj nedi­zaj­né­rov. Takže sme chceli uro­biť kon­fe­ren­ciu, ktorá bude aj pre nich. Téma dizajnu je vše­obecná – ako dizajn dokáže meniť veci k lep­šiemu. A to je zau­jí­mavé záro­veň aj pre mar­ke­té­rov, brand mana­žé­rov, pod­ni­ka­te­ľov a ďal­ších. Na nich všet­kých má dizajn dosah.

Mys­líš v tých kaž­do­den­ných situ­áciách?

Nie­len v tom, ale v koneč­nom dôsledku aj cel­kovo v ich pod­ni­kaní. Naprí­klad mar­ke­tér alebo vyda­va­teľ má obsah a potre­buje ho zaba­liť, pre­dať aj vizu­álne. Takže je to vec, s kto­rou den­no­denne pra­cujú, ale neve­nujú jej dosta­tok času. Ono to fun­guje v sym­bi­óze – keď je zlý obsah a dobrý dizajn, tak tiež si moc nepo­mô­žeš. To má potom krátku život­nosť.

Vasava

Pod­ti­tul kon­fe­ren­cie znie „Ako dokáže dobrý dizajn meniť veci k lep­šiemu.“ Ako podľa teba mení dizajn veci k lep­šiemu?

Ono je to dosť vše­obecné, ako dizajn v tomto smere pomáha. My to chceme akosi zdô­raz­niť. Tých vecí je, samoz­rejme, dosť. Nečíta sa ti naprí­klad lep­šie časo­pis, ktorý sme pekne nadi­zaj­no­vali? (úsmev) Je tam kopa drob­ných, čias­tko­vých vecí. Pove­dzme naprí­klad, že dobrý dizajn ti pomáha zís­ka­vať nové pub­li­kum alebo to pub­li­kum, ktoré máš, ťa má stále rad­šej. To je to, čo robíme naprí­klad my v Milk-u. Venu­jeme sa bran­dingu a dizajnu pub­li­ká­cií. Takže je to skôr o tom, že dizajn možno nerobí v našom prí­pade veci priamo lep­šími, ale kraj­šími a pre­da­teľ­nej­šími. Ľudia ich tak majú rad­šej, pamä­tajú si ich a radi sa k nim vra­cajú.

Akcia sa bude konať v divadle Aréna. Zámer? 

Áno, divadlo sme vybrali zámerne. Vonku je cel­kom bežné, že kon­fe­ren­cie tohto typu sú v divad­lách. Má to svoju atmo­sféru – je tma, vieš sa sústre­diť na to, čo ti ten člo­vek roz­práva a nerozp­ty­ľuje ťa, keď pri­chá­dzajú a odchá­dzajú ľudia. U nás sú kon­fe­ren­cie bežne v hote­loch, kde ľudia sedia za sto­lom, majú vlastné lap­topy, je tam zasvie­tené, nemá to vôbec drive a v koneč­nom dôsledku je tá inte­rak­cia a pozor­nosť veľmi rozt­rieš­tená. Keď už chce člo­vek naprí­klad spať, v divadle ho aspoň nikto nevidí. Ale to nebude náš prí­pad (úsmev).

Viete aj o ľuďoch, ktorí prídu z oko­li­tých kra­jín?

Prídu z Čiech, Rakúska aj Maďar­ska. Zdá sa, naprí­klad, že náv­štev­ní­kov z Maďar­ska bude viac ako z Čiech. V tomto smere máme ako Bra­ti­slava naozaj dobrú polohu. 

Takže prídu aj pro­fe­si­onáli z odboru. 

Našou sna­hou bolo robiť kon­fe­ren­ciu aj pre pro­fe­si­oná­lov. Nech­celi sme to robiť priamo pre štu­den­tov v zmysle „Poďte sa niečo naučiť“. Skôr si mys­líme, že aj tí, ktorí v tomto seg­mente pra­cujú, sa majú čo učiť. Robíme to teda pre nich – a pre nás, aby sme si všetci tro­chu „improvli skills“.

Štu­dent má kopu ďal­ších mož­ností, ktoré by mal využiť. Samoz­rejme, nech­ceme ich odstri­hnúť úplne. No záro­veň nech­ceme, aby to bolo zame­rané pri­márne pre nich, ako bol naprí­klad Uni­camp. Zame­rali sme sa na seg­ment pro­fe­si­oná­lov. Aj ten má čo dohá­ňať.

Má?

No jasné.

Spo­mí­naš, že nevieš, či si to stih­neš pozrieť. Chys­táte aj nejaký záznam alebo live stream? 

Live stream nebu­deme robiť, lebo na jed­nej strane je to ďalší náklad, na strane dru­hej je to vec, ktorú člo­vek musí vidieť naživo. Tí, čo to neuvi­dia, nech si potom tries­kajú hlavu, že to nevi­deli. Bude sa robiť, samoz­rejme, imi­džové video za úče­lom ďal­šej pro­pa­gá­cie, aby ľudia videli, kto tu bol. Ale inak sú to všetko veci, ktoré fun­gujú len naživo. Reč­níci to majú tiež vymys­lené tak, aby to fun­go­valo naživo.

Stre­tá­vam sa s reak­ciou, že lís­tky na By Design Con­fe­rence sú drahé. Môže to byť tým, že ľudia nepoz­najú mená, ktoré sa na kon­fe­ren­cii pred­sta­via?

Keď gra­fický dizaj­nér nepozná ani jedno z tých mien, tak niečo je zle. Vtedy už je niečo naozaj zle.

Met­hod — Phi­lip O´Dwyer

Vráťme sa tro­chu k tomu, čo si spo­mí­nal, že o dizajne sa teraz veľmi neho­vorí. Možno je to len nejaké moje osobné vní­ma­nie, ale mám pocit, že okolo dizajnu je v súčas­nosti akýsi hype. Čo si o tom mys­líš? 

Určite je hype. Na dru­hej strane je to asi otázka toho, kde sa člo­vek pohy­buje. My sa aj s par­tnermi sna­žíme roz­ši­ro­vať tú tému. Možno si postre­hol, že v Trende, SME alebo v .týždni už vyšli nejaké články. Takže na člo­veka sa to ako keby nabalí. Ale tak ten hype je a treba ho v koneč­nom dôsledku využiť. Pro­fe­si­onáli, ktorí sa dizaj­nom živia, sa ním budú živiť aj ďalej. Nemôžu byť všetci dizaj­néri. Nie­kto bude musieť makať na tých ďal­ších veciach.

Súvisí to istým spô­so­bom aj so star­tupmi?

Tým, že je tu silná star­tu­pová komu­nita, tak trend ide skôr sme­rom, že veľa ľudí vymýšľa veci, ale rea­li­zo­vať ich už nemá kto. Buď neve­dia alebo ich nechcú rea­li­zo­vať. Tam je tiež prob­lém. A to potom veľa­krát naráža na dizajn. Práve dizajn ti vie pomôcť veci nasta­viť. To robí naprí­klad aj Met­hod. Pre­ve­die uží­va­teľa alebo zákaz­níka cez daný pro­dukt, vysvetlí mu, ako by mal fun­go­vať aj v tom hard­vé­ro­vom svete, nie len online.

Skú­sim tro­chu osob­nej­šie. Čo je pre teba dizajn? Prečo si sa ty dal na dizajn? 

Rád sa obklo­pu­jem dob­rými a funkč­nými vecami, tak to bolo asi nevy­hnutné.

Neza­čalo to pri maga­zí­noch?

Nie, nie, maga­zíny sú iba jedna z obse­sií (smiech). Tých je omnoho viac.

Ty si taký maga­zí­nový fana­tik, však? 

No, z toho mi cel­kom je**. (smiech).

Aké sú tie ďal­šie obse­sie?

Samoz­rejme, ešte hudobné nosiče, móda, jedlo, pekné diev­čatá a zbie­ram tiež dizaj­nové hračky. Člo­vek nemôže zostať v jed­nom jedi­nom seg­mente.

Čo ťa inšpi­ruje?

Ja, ako dizaj­nér, sa mám inšpi­ro­vať v iných oblas­tiach. Mňa ďaleko viac inšpi­ruje archi­tek­túra, móda a pop­kul­túra než práca neja­kého iného dizaj­néra. Baví ma obja­vo­vať a hľa­dať pre­sahy. Preto je dobré cho­diť na takéto kon­fe­ren­cie. Tam zis­tíš, vidíš, čítaš a počú­vaš veci, ktoré by si bežne nevy­hľa­dá­val. Ako zosta­vili tím, čo všetko bolo za tým pro­jek­tom, ako to nasta­vili a všetko okolo toho, len aby sa dostali k neja­kému výsledku. To nie je vec, k akej sa dosta­neš bežne.

To je naprí­klad aj v maga­zí­noch. Skvelý maga­zín Works That Work robí naprí­klad Peter Biľak. Sú to témy, ktoré ty sám nezač­neš hľa­dať. Toto je to, čo kon­fe­ren­cia ponúka, a potom je otázka, čo s tým ľudia uro­bia ďalej.

Posledná otázka, musím sa to spý­tať. Prečo Žltý? 

To je tajné, clas­si­fied infor­ma­tion (smiech).

Zdroj foto: Mar­tin Jenča

Pridať komentár (0)