Mic­ro­soft a Volvo spo­lu­pra­cujú na vývoji luxus­ného samo­jaz­dia­ceho auta

Rudolf Nečas / 26. november 2015 / Tools a produktivita

Samo­jaz­diace autíčko od Google už nejaký čas brázdi cesty v USA, počas čoho už stihlo dostať aj pokutu. Stále sa pre­triasa aj téma auta od Apple s momen­tál­nym náz­vom „Pro­ject Titan“ a vyzerá to tak, že Mic­ro­soft nechce ostať pozadu za kon­ku­ren­ciou.

Tech­no­lo­gický gigant z Red­mondu v štáte Was­hing­ton pod­pí­sal dohodu so švéd­skou auto­mo­bil­kou Volvo a spo­ločne chcú vytvo­riť auto­nómne vozidlo. Táto spo­lu­práca by okrem spo­mí­na­ného auta mohla pri­niesť ešte iný zau­jí­mavý výsle­dok — využi­tie roz­ší­re­nej rea­lity pomo­cou Holo­Lens na inte­rak­tívny pre­daj áut.

Len si to pred­stav, prí­deš do pre­dajne Volvo kde sa vlastne ani nemu­síš posa­diť do auta. Stačí keď si nasa­díš Holo­Lens a vybe­rieš, ktoré auto chceš, jeho farbu, dizajn dis­kov, výbavu… proste všetko čo si zmys­líš. A potom pôj­deš na tes­to­va­ciu jazdu. Samoz­rejme nie tým „sta­ro­mód­nym“ spô­so­bom, ale tiež si ju pozrieš pomo­cou Holo­Lens. Veď ak bude auto jaz­diť samo, šofé­ro­va­nie si aj tak veľmi neuži­ješ. Viem, znie to šia­lene, ale možno to je budúc­nosť pre­daja áut.

Ale späť k samot­nému autu. Volvo minulý týž­deň odha­lilo Con­cept 26, ktorý Björn Anwall, vicep­re­zi­dent Volva pre mar­ke­ting a pre­daj nazval „kon­cep­tom pohľadu na inte­riér s akým sa stret­neme čoskoro, pre­tože je kom­pa­ti­bilný s našimi exis­tu­jú­cimi autami.“ Z toho sa dá usú­diť, že práve takýto inte­riér uvi­díme vo vyví­ja­nom samo­jaz­dia­com aute.

Spo­loč­nosť Volvo Cars je prie­kop­ní­kom v oblasti bez­peč­nosti vozi­diel a uka­zuje cestu, pokiaľ ide o pre­po­jené vozidlá a auto­nómnu jazdu. Na rok 2017 spo­loč­nosť ozná­mila prog­ram s náz­vom Drive-Me, v kto­rom bude 100 samo­jaz­dia­cich a pre­po­je­ných vozi­diel veno­va­ných sku­toč­ným zákaz­ní­kom na sku­toč­ných ces­tách vo švéd­skom meste Göte­borg čím sa z pro­jektu stane naj­väčší expe­ri­ment s auto­nóm­nym jaz­de­ním na svete.

Sku­toč­nosť, že sa auto­mo­bi­lový prie­my­sel mení sa určite nedá pop­rieť. Aj bežné autá majú čím ďalej tým viac sen­zo­rov, auto­mo­bilky stále viac spo­lu­pra­cujú s tech­no­lo­gic­kými fir­mami. A Apple podľa Wall Street Jour­nal stroj­ná­so­bilo počet ľudí v tíme, ktorý sa zaoberá vývo­jom auto­nóm­neho vozidla.

Pridať komentár (0)