Mla­dýK­re­a­tí­vec, ktorý živí slo­ven­skú kre­a­ti­vitu

Šandi / 14. júl 2014 / Tools a produktivita

Jord Nikov ala Mla­dýK­re­a­tí­vec, ktorý stojí za množ­stvom kva­lit­nej tvorby. Jeho pro­jekty a práce sú nápa­dité, ino­va­tívne a posú­vajú slovo kre­a­ti­vita o level vyš­šie. Veď pre­svedčte sa sami.

Jor­dan, ak by si v jed­no­du­chosti mohol opí­sať miľ­níky tvojho pro­fes­ného života, ktoré by to boli? Kľudne sa pochváľ…

Nerád hovo­rím o „míľ­ni­koch” — často krát člo­vek ani nevie, ktorá uda­losť zmení jeho život (či už suk­romný alebo pro­fesný). Kaž­do­pádne veľ­kým kro­kom vpred bol rok 2008, keď som opus­til svet webo­vej gra­fiky, nastú­pil do reklam­nej agen­túry Wik­tor Leo Bur­nett a začal som spoz­ná­vať, ako fun­guje svet „veľ­kej“ reklamy. Bolo to aku­rát v čase, ked sa začal do pop­re­dia pre­d­ie­rať digi­tal a fas­ci­no­valo ma, aké neuve­ri­teľné mož­nosti pre komu­ni­ká­ciu ponúka.

Ktorý z pro­jek­tov pova­žu­ješ za svoj naj­výz­nam­nejší?

Všetko, čo uzrie svetlo sveta a páči sa ľuďom pre mňa je významné. V dneš­nej dobe níz­kych bud­ge­tov sa z pôvod­ných návrhov dostáva von tak 10% navrho­va­ných nápa­dov. Preto je dôle­žitá každá práca, ktorá sa vymyká šedému prie­meru a neza­padne v záplave bež­nej komu­ni­ká­cie. Ale ak by som mal hod­no­tiť kon­krétne, mojím naj­výz­nam­nej­ším pro­jek­tom je blog Mladý Kre­a­ti­vec.

Pokiaľ si dobre spo­mí­nam, v minu­losti si skú­sil šťas­tie v pod­ni­kaní, s čím to bolo? A na čom to stros­ko­talo?

Svojho času sme roz­bie­hali pro­jekt, ktorý mal na Slo­ven­sko pri­niesť novú formu sam­plingu. Firmy mohli naším pro­stred­níc­tvom zasiah­nuť svoju cie­ľovú sku­pinu a zís­kať feed­back na svoje pro­dukty. Bohu­žiaľ, slo­ven­skí mar­ke­téri v tej dobe (a mys­lim, že ani teraz) neboli na takúto službu pri­pra­vení. Takže sme sa roz­hodli pro­jekt poza­sta­viť a veno­vať sa veciam, ktoré boli pre nás pri­orit­nej­šie.

Ako vní­maš dizajn, ktorý sa v súčas­nosti tvorí na Slo­ven­sku? Dosia­hol už sve­tovú úro­veň?

Tak ako všetko na Slo­ven­sku, ani dizajn ju asi nikdy nedo­siahne, a to z jedi­ného dôvodu. Každý, kto sa vypra­cuje odchá­dza do zahra­ni­čia. Je to smutný dôsle­dok toho, že väč­šina kli­en­tov nedo­káže takýchto ľudí pri­me­rane oce­niť.

Koho ty pova­žu­ješ za Slo­ven­ské ESO v dizajne?

Michal Šim­ko­vič | David Šte­fa­ni­des | Lukáš Majz­lan | Lukáš Kará­sek

Na Slo­ven­sku v súčas­nosti vzniká množ­stvo star­tu­pov, no ich kva­lita nezod­po­vedá kvan­tite. Kde vidíš z tvojho kre­a­tív­neho pohľadu naj­väčší kameň úrazu?

Mys­lím, že je to tým, že naša star­tu­pová scéna vyrá­stla na základe aké­hosi boomu. Všetci zrazu chceli vymýš­lať nové star­tupy, prí­padne kopí­ro­vať tie zahra­ničné a dúfali, že z toho bude veľký biz­nis. Mám pocit, že títo ľudia už zis­tili, že to nie je také jed­no­du­ché, ako si mys­leli a tento trend pomaly opa­dáva. Záro­veň zaniká aj väč­šina neper­spek­tív­nych pro­jek­tov a uspeli len tie, kto­rých zakla­da­te­lia do fun­go­va­nia inves­to­vali talent, peniaze, nad­še­nie a odhod­la­nie. Ůspech nikdy nepri­chá­dza cez noc.

Apli­ká­cia YO vo mne vzbu­dzuje pocit, že dizajn resp. UI pre úspech apli­ká­cie nie je vôbec to naj­dô­le­ži­tej­šie. Je dizajn stále pod­statný atri­bút, alebo ho už pred­be­hol UX a samotná jed­no­du­chosť?

S prí­cho­dom flat designu sa všetko zjed­no­du­šilo, čo sa mi velmi páči. Zákla­dom úspe­chu moder­ného designu je jed­no­du­chosť a rýchly prí­stup k infor­má­ciam a poža­do­va­nej fun­kci­ona­lite. Treba však aj odli­šo­vať účel a cieľ designu, ktorý by sa mal pris­pô­so­bo­vať koneč­nému výsledku. Čiže nie všade je jed­no­du­chosť na mieste — sú prí­pady, kde pre­dáva práve „obal“, čiže prvý vizu­álny kon­takt s pro­duk­tom.

Keď tak hovo­ríme o dizajne — čo podľa teba odli­šuje dobrý a zlý dizajn?

Dobrý“ a „zlý“ dizajn je vecou vkusu. Podľa mňa je pod­stat­nejší účel dizajnu a to, nakoľko slúži fun­kci­ona­lite. Skôr ho teda roz­li­šu­jem na „pre­hľadný“ a „nepre­hľadný“.

Ako vyzerá tvoj bežný deň?

Mys­lím, že je rov­naký ako kaž­dého iného kre­a­tívca. Ranný mee­ting, tro­chu sur­fo­va­nia po webe a potom makám, kým nie je všetko „done“…

Aké sú tvoje ďal­šie plány?

Nezvyk­nem si veci linaj­ko­vať dopredu. Ľudia často plá­nujú do detai­lov a potom sú skla­maní, že to nevyšlo podľa ich pred­stáv. Ja si veci rád nechá­vam otvo­rené…

Dá sa robiť dizajn, plo­diť kre­a­tívne myš­lienky a brať to ako len prácu, alebo je to niečo viac?

Takáto práca ťa musí hlavne baviť. Nútiť sa do kre­a­ti­vity je trá­pe­nie a na výsled­koch je to boles­tivo cítiť. Vtedy vzniká taký zača­ro­vaný kruh – ak ťa práca nebaví, máš zlé výsledky. To ťa deptá a práca ťa potom nebaví… A presne naopak – ak máš nad­še­nie, vidno ho aj v tvo­jej práci a výsledky sú stále lep­šie.

Mám šťa­sie, že mám prácu, ktorá je mojím koníč­kom a dúfam, že to tak ešte dlho bude.

Určite za pozi­tívny sig­nál môžeme hod­no­tiť ini­cia­tívu dizaj­nér­skych kon­fe­ren­cií a works­ho­pov ktoré sa na Slo­ven­sku začali orga­ni­zo­vať, ala Uni­camp, Byde­sign Con­fe­rence. Ako hod­no­tíš ich kva­litu a sú vôbec prí­no­som pre dizajn komu­nitu?

Prí­nos je určite značný, ale nemys­lím si, že ide o prí­nos pre skú­se­ných tvor­cov. Tí by mali mať pre­hľad a väč­šinu vecí, ktoré sa pre­be­rajú na kon­fe­ren­ciách by už mali ovlá­dať. Takéto akcie sú ale skvelé naprí­klad pre kli­en­tov, kto­rým môžu tro­chu otvo­riť oči a zís­kať lep­šiu pred­stavu o našej práci.

A čo slo­ven­ské star­tupy, sle­du­ješ tro­chu našu scénu? Neplá­nu­ješ časom zalo­žiť niaky svoj vlastný?

Scénu sle­du­jem, aj keď už nie je v mojom pri­már­nom zor­nom uhle. Evi­du­jem zopár naozaj dob­rých pro­jek­tov, kto­rým sa poda­rilo pre­ra­ziť a veľmi im držím palce. Momen­tálne sa naplno venu­jem digi­tál­nemu mar­ke­tingu a reklame, ktorá ma baví a napĺňa. Samoz­rejme nevy­lu­ču­jem, že časom dospe­jem do momentu, že sa budem chcieť pohnúť dalej a začnem pra­co­vať na nie­čom novom…

Práce Mlá­de­hoK­re­a­tívca si môžete pozrieť práve TU.

Pridať komentár (0)