Naj­vyš­šia želez­ničná trať v Alpách. V tomto vlaku by si vydr­žal hodiny

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 11. marec 2016 / Tech a inovácie

V tomto vlaku by ti neva­dilo sedieť, aj keby mal hodi­nové meš­ka­nie! Čer­vené vozne Ber­nina Express skra­cujú vzdia­le­nosť medzi švaj­čiar­skym mes­tom Chur a talian­skym Tirano. Cesta trvá pri­bližne 4 hodiny. Počas ubie­ha­jú­cich 144 km vlak prejde 55-timi tunelmi a 196-timi mos­tami. V prie­behu svo­jej cesty ponúka ces­tu­jú­cim pohľad na uni­kátnu sce­né­riu.

Dvo­j­ica talian­skych foto­gra­fov, Marco Bot­ti­gelli (34), a Fran­cesco Vani­netti (36) zachy­tili krásu aj mimo trate. Tým naj­viac ohro­mu­jú­cim zábe­rom je podľa nich 213 stôp [cca 65 m; pozn. autora] vysoký via­dukt Lan­dwas­ser, ktorý pre­chá­dza ponad rov­no­mennú rieku pri mes­tečku Fili­sur. Práve tu vlak vychá­dza z tunela priamo na vysoký via­dukt. V zime zas ponúka čaro­vný kon­trast medzi sne­hom pri­kry­tou prí­ro­dou a čer­ve­nými vagónmi.

54_orig

Želez­ničná trať sa začala sta­vať v roku 1896. Práce trvali pri­bližne do roku 1910. Dnes je zara­dená do Zoznamu sve­to­vého dedič­stva UNESCO.

31F2FE0100000578-0-The_Bernina_Express_which_connects_Chur_in_eastern_Switzerland_t-a-46_145735533981931F2FE8600000578-0-The_photographers_say_they_were_extremely_lucky_to_be_able_to_ca-a-38_145735531422831F2FE9100000578-0-Italian_photographers_Marco_Bottigelli_34_and_Francesco_Vaninett-a-45_145735533803231F2FEE900000578-0-image-a-21_145735404451131F2FF0900000578-0-The_sun_shines_a_golden_glow_on_Silvaplana_Switzerland_-a-37_145735530398731F3000100000578-0-Marco_and_Francesco_of_Morbegno_Italy_spent_a_day_travelling_on_-a-44_1457355334008Bernina-expressbernina-express-in-mountains

Cesta z Milána do Züri­chu v desia­tich minú­tach.

Cestu vlaku si pre svoje Street View nato­čil aj Google.

Vedelisteze.sk

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)