Návod, ako pre­dať star­tup s hod­no­tou 50 mili­ó­nov dolá­rov a neza­ro­biť na tom nič

Karol Stračár / 15. apríl 2015 / Tools a produktivita

Keď v roku 2007 zalo­žil Lane Bec­ker star­tup Get Satis­fac­tion zame­raný na hod­no­te­nie spo­koj­nosti zákaz­ní­kov, určite ani len netu­šil ako trpko nako­niec skončí. Jeho spo­loč­nosti sa darilo a v roku 2011 po odmiet­nutí ponuky na akvi­zí­ciu zís­kala od inves­to­rov 10 mili­ó­nov dolá­rov pri ohod­no­tení spo­loč­nosti na sluš­ných 50 mili­ó­nov, pri­čom cel­ková suma inves­tí­cií dosiahla 21 mili­ó­nov dolá­rov.

Minulý týž­deň spo­loč­nosť Sprinklr venu­júca sa social-media manaž­mentu kúpila Get Satis­fac­tion a Bec­ker prav­de­po­dobne osla­vo­val. Neo­sla­vo­val, pres­nej­šie po pod­pise zmluvy sa pov­ra­cal a nebolo to z roz­ru­še­nia spô­so­be­ného uzat­vo­re­ním dealu svojho života. Dostal zo seba viac ako len pod­pis pre­dov­šet­kým preto, že jeho star­tup bol pre­daný spô­so­bom „fire sale“, čo zna­mená urých­lený pre­daj z dôvodu naozaj zlého eko­no­mic­kého stavu spo­loč­nosti, spô­so­bom zober prvú ponuku alebo skonči. Bec­ker tvrdí, že on a prví inves­tori neza­ro­bili na akvi­zí­cii Sprinkl­rom ani cent, ale CEO, CFO a inves­tori v neskor­ších fázach finan­co­va­nia dostali slušné peniaze. Aby toho nebolo málo, Bec­ker podľa jeho vyjad­re­nia ani pôvodne neve­del o pre­bie­ha­jú­cej akvi­zí­cii, dozve­del sa to od býva­lého zamest­nanca, pri­čom Bec­ker si následne najal práv­nika, aby zis­til čo je na tom pravdy.

Takže ako zalo­žiť star­tup, dotiah­nuť ho na 50 mili­ó­nov a potom po pre­daji zostať vo svete chu­dob­ných?

Bec­ker hovorí, že on a jeho tím uro­bili dve veľké chyby:

  1. stra­tili kon­trolu nad spo­loč­nos­ťou, ktorú zís­kali inves­tori
  2. neboli dosta­točne rea­lis­tickí, kde sa ich biz­nis nachá­dzal na trhu pred veľ­kou inves­tí­ciou a veľ­ko­ry­sým ohod­no­te­ním

Podľa Bec­kera vplyv nad spo­loč­nos­ťou začal s ďal­šími spo­lu­za­kla­da­teľmi strá­cať po zís­kaní prvej inves­tí­cie vo výške 6 mili­ó­nov dolá­rov, ale bola to tá 10 mili­ó­nová, ktorú možno nazvať posled­ným klin­com do rakvy. „Zobrali sme tých 10 mili­ó­nov veľmi pred­časne“, tvrdí Bec­ker, „pri­čom v tomto čase nám záro­veň boli dávané aj ponuky na možnú akvi­zí­ciu, ktoré z dneš­ného pohľadu mali byť pri­jaté. Lie­tali sme však prí­liš vysoko a zobrali sme namiesto toho inves­tí­ciu, pre­tože keď zís­kate 10 mili­ó­nov pri 50 mili­ó­no­vom ohod­no­tení, to už váš biz­nis zís­kava novú dimen­ziu“.

Bec­ker sa roz­ho­dol o svo­jom skla­maní twe­e­to­vať, ale nebolo to z dôvodu hnevu, skôr chcel byť úprimný k celej star­tu­po­vej komu­nite. „Inves­tí­cie do star­tu­pov sú hra a my sme pre­hrali,“ hovorí Bec­ker a dodáva „napriek tomu, že som si mys­lel, že sa to podobá skôr na šach, v sku­toč­nosti je to oveľa viac, Game of Thro­nes.“ Inves­to­rov napriek všet­kému nehá­dže do jed­ného vreca, pre­tože tí s kto­rými začí­nal boli „fan­tas­tickí a jeho biz­nis by bez nich neexis­to­val“.

CEO Sprinklru Ragy Tho­mas sa k veci do vyda­nia pôvod­ného článku nevy­jad­ril.

Niž­šie náj­dete Bec­ke­rove twe­ety o poci­toch z pre­daja svojho star­tupu.

Zdroj: http://www.businessinsider.com

Pridať komentár (0)