Nevieš, čo chceš? Tieto 4 otázky ti nájdu prácu tvo­jich snov

Lukáš Timko / 15. júl 2015 / Tools a produktivita

Chceš si nájsť prácu, ktorú budeš milo­vať. Chceš mať pocit, že tvoja práca dáva zmy­sel. Chceš byť nad­šený z toho čo robíš. Ale je tu prob­lém, nevieš aký druh práce to má byť. A nech­ceš robiť to, čo robia ostatní. Milu­ješ foto­gra­fo­va­nie, ale nech­ceš foto­gra­fo­vať malé deti alebo svadby. Si dobrý v písaní, ale spi­so­va­teľ­stvo nie je pre teba. Rád sa hráš s čís­lami, ale nemáš poňa­tia, kde by si to mohol využiť.

Takže, ako náj­deš tú správnu cestu?

Je možné začať s novým biz­ni­som, ktorý budeš milo­vať, bez toho aby si vybe­ral iba z dostup­ných mož­ností?

Mám dobré správy: ÁNO, JE TO MOŽNÉ

Ak, si ochotný mys­lieť nad rámec zau­ží­va­ných kon­ven­cií, ak budeš kre­a­tívny a ak sa posna­žíš nájsť pri­danú hod­notu pre tvo­jich poten­ci­onál­nych kli­en­tov, tak určite môžeš robiť čokoľ­vek.

Ak niesi si istý, ako to spra­viť, tak si nájdi 10 minút na zod­po­ve­da­nie týchto 4 otá­zok:

1. Aké máš výni­močné schop­nosti?

Inými slo­vami: „Čo také doká­žeš ponúk­nuť svetu, čo iní nedo­kážu?“ Na úvod to môže znieť dosť skľu­ču­júco, no musíš najprv zis­tiť aké máš schop­nosti. Nie­kde si ich napíš a nebuď na seba prí­liš tvrdý. Môžeš byť šikovný v nie­kto­rých oblas­tiach, aj keď v nich nie si naj­lepší. Ak si sa zase­kol, skús si spo­me­núť na to, čo o tebe ľudia hovo­ria. V čom ti tvoja rodina a pria­te­lia pove­dali, že vyni­káš? Neza­budni na to, že vlast­nosti (milý, šikovný, pria­teľ­ský) nie sú schop­nosti.

Alebo si spo­meň na to, čo o tebe tvoji šéfo­via napí­sali do pra­vi­del­ných firem­ných hod­no­tení.

2. Čo je tvoje „ume­nie“?

Nie všetci sú super kre­a­tívni. Nevy­kašli sa na túto otázku, hoci spa­dáš do kate­gó­rie tých nek­re­a­tív­nych jedin­cov. Odpo­veď na túto otázku je veľmi dôle­žitá pre náj­de­nie tej tvo­jej správ­nej cesty.

Keď povieme ume­nie, mnohý z nás mys­lia hneď na kre­a­tívne ume­nie ako je maľo­va­nie, písa­nie a hudba. Je to preto, že his­to­ricky to bolo vždy pova­žo­vané za „ume­nie“. Za ume­nie môžeš pova­žo­vať aj to, keď oprá­šiš svoje vodové farby a zaú­to­číš na plátno!

Mysli „out­side the box“. Tvo­jím ume­ním je čokoľ­vek, čo ťa robí kre­a­tív­nym. A áno, nemu­síš to milo­vať. Mojim ume­ním je písa­nie, čo sa stalo istým štan­dar­dom, ale písa­nie pova­žu­jem za neuve­ri­teľne ťažké. Nie­kedy, som však ráno veľmi kre­a­tívny a to je moje ume­nie. Tvo­jim ume­ním môže byť gra­fický dizajn, vare­nie alebo inte­ri­é­rový dizajn. Vôbec sa nemu­síš obme­dzo­vať tra­dič­ným chá­pa­ním ume­nia.

3. Čo ťa zau­jíma?

Nech­cem pou­žiť slovo vášeň, pre­tože nech­cem nikoho odra­diť nároč­nou úlo­hou hľa­da­ním osob­nej vášne. Ponú­kam ti ľah­šiu úlohu: aké máš záľuby? Aby sme spo­ločne našli tvoje záľuby, odpo­vedz na tieto tri otázky a odpo­vede si napíš na papier: Čo ťa nad­chne? Čo ťa zau­jíma? O čom doká­žeš roz­prá­vať celé hodiny? Toto bude váš naj­ľahší krok.

4. Ako môžeš pomôcť ľuďom?

Pomo­cou ľudom“ nemys­lím prácu v kuchyni pre chu­dob­ných alebo iné dob­ro­voľ­níc­tvo. Toto sú nezištné veci, no neprib­lí­žia ťa k tomu, čo budeš naozaj milo­vať. Preto „pomo­cou ľudom“ mys­lím poskyt­núť ľudom hod­noty, ktoré vyplynú z odpo­vedí na tieto otázky.

Takto som našiel prácu, ktorú milu­jem!

Mojimi schop­nos­ťami sú ana­ly­zo­va­nie, inšpi­ro­va­nie a ovplyv­ňo­va­nie. Trvalo mi dlho nájsť tieto schop­nosti, ale vďaka pra­cov­ným hod­no­te­niam, rôz­nym tes­tom osob­nosti a číta­ním si pria­ním k naro­de­ni­nám, ktoré mi ľudia napí­sali som našiel tieto tri schop­nosti.

Mojim ume­ním je písa­nie. Toto bolo pre mňa ľahké, pre­tože to bola moja štan­dardná zále­ži­tosť. Mojím ume­ním je roz­prá­va­nie, ktoré veľmi často a bez hanby rád robím, či už jeden na jed­ného alebo pred ľuďmi. Mojimi záuj­mami sú: turis­tika, ces­to­va­nie, blo­go­va­nie, online pod­ni­ka­nie, rodina, šport, mar­ke­ting, foto­gra­fo­va­nie, zvie­ratá, eko­no­mika a kou­čo­va­nie.

Ako môžem kom­bi­ná­ciou týchto veci spra­viť svet lep­ším?

Svoje uni­kátne schop­nosti pre inšpi­ro­va­nie a ovplyv­ňo­va­nie ľudí môžem využiť pomo­cou ume­nia písa­nia, online pod­ni­ka­nia a blo­go­va­nia na pomoc ľuďom a tak zme­niť ich životný štýl a nájsť prácu, ktorú budú milo­vať.

A toto práve teraz robím!

Nie­ktoré otázky sú ťaž­šie ako ostatné, no ak si na ne úprimne odpo­vieš, tak doká­žeš nájsť tú správnu cestu k tomu, aby si našiel prácu, ktorú budeš milo­vať.

Mysli na to, že je nároč­nej­šie robiť každý deň to, v čo neve­ríš, ako zme­niť svoj život!

Zdroj: elitedaily.com 

Pridať komentár (0)