Nevieš po akej knihe siah­nuť? 10 najvp­lyv­nej­ších kníh za rok 2015

Dominika Kassová / 28. august 2015 / Tools a produktivita

Anglický den­ník The Finan­cial Times a spo­loč­nosť McKin­sey & Co. opäť spo­jili sily, aby v novem­bri tohto roka mohli už po jede­násty krát odo­vzdať ceny Busi­ness Book Awards za najp­rí­nos­nej­šie knihy o biz­nise. Tu je naj­lepší výber semi­fi­na­lis­tov…

Richard Tha­ler: Mis­be­ha­ving

Kniha Mis­be­ha­ving alebo po našom Nemravné cho­va­nie pred­sta­vuje Tha­le­rovu cestu chá­pa­nia trhu a je pop­ret­ká­vaná sluš­nou dáv­kou vtipu. Tha­ler je eko­nó­mom Uni­ver­zity Chi­cago Booth School of Busi­ness. Vo svo­jich kru­hoch je však známy ako otec beha­vi­orál­nej eko­no­miky. Tvrdí, že v tra­dič­nej eko­no­mike sa ľudia sprá­vajú ako čisto raci­onálny herci. V bež­nej rea­lite sú však ovplyv­není pred­sud­kami a impulzmi, ktoré nemajú s logi­kou nič spo­ločné. 

Ash­lee Vance: Elon Musk 

Repor­tér maga­zínu Blo­om­berg Busi­nes­sweek zís­kal bez­pre­ce­dentné prí­stupy k mili­ra­dá­rovi Mus­kovi a jeho najb­liž­ším. Musk je výkon­ným ria­di­te­ľom letec­kej firmy Spa­ceX a ame­ric­kej auto­mo­bilky Tesla. Tvrdí, že jeho posla­ním zabrá­niť ľud­stvu, aby sa samo pri­viedlo do záhuby. Kniha zachy­táva na jed­nej strane povahu muža, ktorý vždy poci­ťo­val túžbu zme­niť svet a nájsť si v ňom svoje miesto a na tej dru­hej vykres­ľuje lídra, ktorý pri­stu­puje k svo­jim zamest­nan­com s obrov­skou dáv­kou nasa­de­nia a popri tom ich dokáže aj inšpi­ro­vať.

Ger­not Wag­ner a Mar­tin Weitz­man: Cli­mate Shock

Envi­ro­men­tálny obranný fond dovie­dol eko­nóma Ger­nota Wag­nera a har­vard­ského pro­fe­sora Mar­tina L. Weitz­mana k pozna­niu, že prob­le­ma­tika kli­ma­tic­kých zmien je oveľa kom­pli­ko­va­nej­šia a nelie­ha­vej­šia, než ako si vieme vôbec pred­sta­viť. Autori v knihe Cli­mate Shock (Kli­ma­tický šok) vysvet­ľujú, že spô­sob ako zame­dziť riziku totál­nej kata­strofy v nasle­du­jú­com sto­ročí, spo­číva vo videní prob­lému, voči kto­rému sa treba pois­tiť na glo­bál­nej úrovni. 

Anne-Marie Slaugh­ter: Unfi­nis­hed Busi­ness

V roku 2009 sa Slaugh­ter stala pod tak­tov­kou Hil­lary Clin­to­no­vej prvou žen­skou reži­sér­kou minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí. O dva roky neskôr však svoju prácu zave­sila na kli­niec, pre­tože bola nespo­kojná s tým, že zaned­báva svoje rodi­čov­ské a man­žel­ské povin­nosti. V knihe Unfi­nis­hed Busi­ness (Nedo­kon­čený biz­nis) vysvet­ľuje, čo by mali jedinci i kor­po­rá­cie robiť preto, aby boli ženy rov­no­právne s mužmi.

Mar­tin Ford: Rise of the Robots

Kniha s voľ­ným pre­kla­dom Vzo­stup robo­tov je slo­vami samot­ného autora o inte­li­gent­ných robo­toch, ktorí si idú po tvoj job. Ford je soft­wa­rový vývo­jár a pod­ni­ka­teľ, ktorý čita­te­ľov pre­ve­die od jed­no­du­cho sa pohy­bu­jú­cich prí­stro­jov po rýchlo zmýš­ľa­júce robos­troje, ktoré môžu nahra­diť ser­vis­ných pra­cov­ní­kov, novi­ná­rov či prog­ra­má­to­rov.

Step­hen Witt: How Music Got Free

Nie je novin­kou, že digi­tálny hudobný prie­my­sel doslova odsta­vil výrobu kom­pakt­ných dis­kov, inak zná­mych ako CD-čká. Witt ponúka vo svo­jej knihe How Music Got Free (Ako sa hudba oslo­bo­dila) pohľad na kľú­čové osoby, ktoré odštar­to­vali inter­ne­tové pirát­stvo pro­fi­tu­júce na smrti hudob­ných albu­mov. 

Mihir Sharma: Res­tart

V roku 1991 čelila India masív­nej eko­no­mic­kej kríze, čo skon­čilo význam­nými refor­mami. Známy indický novi­nár Mihir Sharma pojed­náva vo svo­jej knihe “Reštart” o tom, že India trpí pre nedos­ta­tok indus­triál­neho vývoja, zasta­rané zákony či pre chu­dob­ných vod­cov. V knihe, samoz­rejme, autor ponúka i rie­še­nie.

Jacquie McNish a Sean Sil­coff: Losing the Sig­nal

V roku 2008 boli Black­Berry tete­fóny spá­jané s Wall Street. Pre obchod­ní­kov, ktorí boli súčas­ťou sveta obchodu, bol tento mobil nevy­hnut­nos­ťou. No keď v roku 2010 stúpla popu­la­rita smart­fó­nov, sláva Black­berry zapadla pra­chom. Repor­téri McNish a Sil­coff vydali knihu s voľ­ným pre­kla­dom “Strá­ca­nie sig­nálu” o pozo­ru­hod­nom prí­behu vzo­stupu a pádu mobilu, ktorý v rukách držal aj samotný pre­zi­dent Obama.

Barry Eichen­green: Hall of Mir­rors

Kniha Hall of Mir­rors (Sieň zrka­diel) je o porov­ná­vaní his­tó­rie Veľ­kej Dep­re­sie a Veľ­kej Rece­sie, ktoré ovplyv­nili Spo­jené štáty i našu Európu. Uni­ver­zitný eko­nóm Eichen­berg sa s čita­teľmi v tejto knihe chce pode­liť o svoje skú­se­nosti a výskum z oblasti Medzi­ná­rod­ného meno­vého fondu.

Phi­lip Tet­lock a Dan Gard­ner: Super­fo­re­cas­ting

Kniha o poli­tic­kej “Super­pred­po­vedi” ťa pohltí do sveta poli­tic­kých exper­tov, ktorí vedia pred­po­ve­dať budúc­nosť v poli­tic­kej sfére. Uni­ver­zitný pro­fe­sor Tet­locka a jeho spo­lu­au­tor Gard­ner čer­pali pri písaní tohto ipo­zant­ného diela z roz­ho­vo­rov so zdrojmi od býva­lého šéfa CIA Davida Pet­ra­e­usa či býva­lého minis­tra finan­cií Roberta Rubina.

Zdroj: Busi­ness Insi­der, inc.com

Pridať komentár (0)