Newy­or­ský Blade je Uber pre 1% Ame­ri­ča­nov. Takto sa vozia naj­bo­hatší!

Martin Faith / 25. október 2015 / Business

Cesta z Man­hattnu na Long Island­ský Hamp­tons je pri lokál­nej doprave na dlho. A pokiaľ má člo­vek peniaze, jeho ochota trá­viť čas v záp­che je zvy­čajne veľmi nízka. S rie­še­ním pri­chá­dza miestny star­tup Blade, ktorý ponúka pre­pravu heli­kop­té­rou na podob­nom prin­cípe ako úspešný Uber.

Za Blade-om stoja známe tváre. Co-foun­deri Rob Wie­sent­hal, bývalý exe­cu­tive zo Sony a War­ner Music Group a Steve Mar­tocci, co-foun­der GroupMe sa roz­hodli dostať leteckú dopravu na nový level. Blade využíva mobilnú apli­ká­ciu na cro­wd­sour­cing letov na heli­kop­té­rach a vod­ných lie­tad­lách, vďaka kto­rej si môžu kli­enti okam­žite zare­zer­vo­vať svoje miesto. Majet­nejší sa tak môžu dostať na Hamp­tons iba za 40 minút. Určite pohodl­nej­šie ako strá­viť hodiny pre­pra­vou miest­nymi vlakmi.

Práve cesta z Man­hattnu na Hamp­tons je tá najob­lú­be­nej­šia z ponuky Blade-u. Tá výjde mezdi $395 a $695, čo nie je až taka tra­gé­dia. Za pár sto­viek navyše si je možné zakú­piť let do des­ti­ná­cie podľa vášho výberu, ako aj let na rých­lej­šiom stroji. Mož­ností je veľa, stačí mať cash.

Dob­rým zna­me­ním pre tento pro­jekt je, že sa začí­najú chy­tať celeb­ritky, ako aj elitní biz­nis­meni. Laura Pre­pon, herec Jon Hamm a Oli­via Palermo sú len nie­ktoré z veľ­kých mien, ktoré si stihli užiť služby Uberu nebies.

Blade má za sebou fun­ding v objeme 6 mili­ó­nov USD, ktoré boli rais­nuté v máji tohto roku. Medzi menami, ktoré sa zúčast­níli tohto kola, sú osob­nosti ako chair­man Googlu Eric Sch­midt, CEO Dis­co­ver Com­mu­ni­ca­ti­ons David Zaslav, Raine Ven­tu­res alebo chair­man iHe­art Media Bob Pitt­man.

Prav­de­po­dobne si už pred­sta­vu­ješ, aké by to bolo zažiť Blade. Vyzerá to takto.

Začína sa v check-in lounge, luxus­nom pries­tore na 34. ulici. Ten je zaria­dený dra­hým nábyt­kom a pre­dov­šet­kým dlhým barom plným vyba­ve­nia. Prie­merný kli­ent Blade-u má 31 rokov a 55% zo zákaz­ní­kov sú muži.

O kli­en­tov je tu špič­kovo posta­rané, hlavne vďaka práci „cus­to­mer expe­rience repre­sen­ta­ti­ves“, ako Jes­sica a Erin dole na obrázku. Majú na sebe uni­formy špe­ciálne nadi­zaj­no­vané pre Blade zakla­da­teľ­kou Jimmy Choo Tama­rou Mel­lon. Využí­vajú sa dve pre­ve­de­nia: denim šaty za $695 a biely jum­psuit za $895. Obe si je možné zakú­piť na Tama­ri­nej osob­nej stránke alebo v jej pop-up store v Sout­hamptne.

Po check-ine si vás ozna­čia náram­kom, ktorý koreš­pon­duje s vaším letom.

Tak­tiež vám ozna­čia bato­žinu tak, aby sedela ku vášmu náramku. Podľa oča­ká­vaní, bato­žiny kli­en­tov Bladu pochá­dzajú z inej ceno­vej výšky ako to, s čím sa stret­nete na bež­nom letisku.

Aby sme sa ochrá­nili pred one­sko­re­niami a udr­žali nervy naších draho pla­tia­cich zákaz­ní­kov v kľude, začali sme ser­ví­ro­vať rosé.“

Aby ste sa nemu­seli obá­vať, že si roz­le­jete svoj drink počas letu, Blade ser­ví­ruje rosé v špe­ciál­nom uzat­vá­ra­teľ­nom pohári.

Počas oddy­chu v „čakárni“ môžete z okna sle­do­vať iných pasa­žie­rov nastu­pu­jú­cich do heli­kop­tér. Blade dokáže ponúk­nuť veľké množ­stvo letov na dopyt vďaka tomu, že využíva služby sied­mych ope­rá­to­rov heli­kop­tér v New Yorku. Na obrázku je stroj jed­ného z nich, Liberty Heli­cop­ter.

Ako dopl­nok ku šty­rom typom heli­cop­ter pri­dal toto leto Blade štyri vodné lie­tadlá. Túto službu nazýva Blade Aqua. Lie­tadlo na obrázku je Aqua 950, jedno z dvoch typov lie­ta­diel, ktoré Blade využíva. CEO Wie­sent­hal tvrdí, že to je naj­rých­lej­šie vodné lie­tadlo v Hamp­tons.

Počas letu ponad New York si môžete vychut­nať takéto pohľady.

Fotka s Blade pohá­ri­kom počas letu sa stala nie­čím ako sym­bo­lom pre­py­chu a sta­tus v nie­kto­rých sociál­nych kru­hoch. Keďže po seed fun­dingu neos­talo Bladu veľa peňazí na mar­ke­ting, roz­hodli sa zame­rať na Ins­ta­gram. Tento krok sa uká­zal byť správ­nym, čo je pocho­pi­teľné. Typickí zákaz­níci Blade sú mladší a všetci využí­vajú Ins­ta­gram. Stačí si nájsť #flyb­lade.

Počas cesty do Hamp­tons sa je veru na čo poze­rať.

Vďaka Blade a podob­ným služ­bám nará­stla pre­mávka heli­kop­tér v Hamp­tons toto leto o 50%, čo zaprí­či­nilo nárast počtu sťaž­ností na ruše­nie kľudu o 400%. Na základe sťaž­ností už miestne zastu­pi­teľ­stvo pre­sa­dilo obme­dze­nia na časy, kedy môžu heli­kop­téry pri­stá­vať a odlie­tať.

Nezdá sa ale, že by to Blade veľmi spo­ma­lilo. Vďaka úspe­chu, ktorý zažíva v New Yorku, plá­nuje tento star­tup expan­ziu aj do ďal­ších miest. Uva­žuje sa o Kali­for­nií a mož­nos­ťou je aj stredný východ alebo latin­ská Ame­rika. Počas zimy budú pri­dá­vať lety do ďal­ších lokál­nych des­ti­ná­cií. Tie ale zatiaľ neboli upres­nené.

Určite je to záži­tok, ktorý by bolo fajn môcť opa­ko­vať pra­vi­deľne. Dá sa, za pred­po­kladu, že si to môžete dovo­liť. Pre ľudí, ktorí vlast­nia sídla v Hamp­tons peniaze nezvyknú byť prob­lé­mom, preto sa zdá, že Blade tra­fil svo­jou služ­bou do čier­neho. Pre­le­tieť sa za oddy­chom v heli­kop­tére s pohá­ri­kom rosé v ruke je určite prí­jem­nej­šie ako strá­viť nie­koľko hodín vo vlaku Long Island Expres­sway.

Z logicky obhá­ji­tel­nej služby (pre­prava osôb z bodu A do bodu B rých­lej­šie a pohodl­nej­šie) sa stáva zále­ži­tosť sociál­neho sta­tusu. Opäť, stačí sa pozrieť na #flyb­lade. A je len málo miest tak ide­ál­nych na social sta­tus biz­nis ako New York. Vďaka sil­ne­jú­cemu brandu sa dá oča­ká­vať, že Blade čaká úspešná expan­zia.

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj fotiek: businessinsider.com

Pridať komentár (0)