Nová komu­ni­kačná plat­forma Glo.ooo z dielne mla­dých slo­vá­kov

Lenka Laukova / 3. február 2015 / Tools a produktivita

Mladí a neob­lomní. Aj takto by sa dal opí­sať tím Slo­vá­kov, kto­rým je spúš­ťa­nie novej stra­te­gic­kej bro­wser hry Lea­gue of Clans podľa všet­kého málo. Roz­hodli sa pus­tiť do nového pro­jektu, kto­rým má byť úplne nová komu­ni­kačná plat­forma.

Nový pro­jekt Glo.ooo opi­sujú jeho tvor­co­via ako „stre­a­ming com­mu­ni­ca­tion plat­form“. Pou­ží­va­te­ľom má ponúk­nuť nové mož­nosti práve vďaka live stre­a­mo­va­niu obsahu. Všetko napí­sané sa teda okam­žite pre­náša dru­hej strane. Takáto mož­nosť komu­ni­ká­ciu pro­stred­níc­tvom Glo.ooo čoraz viac pri­bli­žuje k bež­nej komu­ni­ká­cií face to face. Okrem bež­ného odpi­so­va­nia bude plat­forma obsa­ho­vať aj mož­nosť odkres­le­nia, ktoré sa takisto bude priamo stre­a­mo­vať danému adre­sá­tovi.

Okrem už spo­mí­na­ných para­met­rov bude plat­forma vytvo­rená tak, aby bola naozaj zábav­nou. Má obsa­ho­vať veľké množ­stvo ani­mo­va­ných smi­les a meme s mož­nos­ťou navr­hnúť si svoje vlastné, ktoré budú ďalej k dis­po­zí­cií na stia­hnu­tie pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov.

Glo.ooo je navr­hnuté pre pre­hlia­dač v res­pon­zív­nom web­di­zajne, ktorý vyhod­no­cuje para­metre zaria­de­nia a auto­ma­ticky pris­pô­sobí dizajn a zobra­ze­nie stránky či už na počí­tači, mobile alebo tab­lete. Natívna mobilná apli­ká­cia by mala byť hotová do týždňa od spus­te­nia webu.

Práce na Glo.ooo začali počas minu­lého víkendu. Ak vás omr­zeli sociálne siete, ktoré zbie­rajú veľké dáta, zava­ľujú vás noti­fi­ká­ciami a už dávno sa neza­me­ria­vajú na komu­ni­ká­ciu samotnú, môžete sa tešiť z novej komu­ni­kač­nej plat­formy Glo.ooo, ktorá je spus­tená už od tohto piatku a máte mož­nosť sa na nej bez­platne regis­tro­vať :).

Pridať komentár (0)