Ochráňte svoj star­tup: #1 Ako na autor­ské práva

Michal Martinák: Fox Martens / 1. marec 2015 / Tools a produktivita

Na začiatku kaž­dého úspeš­ného pro­jektu je vždy jedi­nečná myš­lienka. Je to naj­cen­nejší kapi­tál, ktorý je potrebné chrá­niť od samého začiatku tak, aby ste zo svojho nápadu pro­fi­to­vali len vy a nie špe­ku­lanti, ktorí chcú využiť prí­le­ži­tosť, aby na vašej myš­lienke len zaro­bili. Preto je treba už na začiatku veno­vať ochrane vášho nápadu dosta­točnú pozor­nosť. Postupne budeme pri­ná­šať články, ktoré vám pomôžu zorien­to­vať sa v práv­nych poj­moch a ukážu cestu, ako si ochrá­niť svoj pro­jekt od nápadu až po jeho rea­li­zá­ciu.

V prvej časti sa venu­jeme autor­ským prá­vam.

Každý star­tu­pista sa pri deve­lop­mente svojho IT star­tupu skôr, či neskôr, stretne s poj­mom autor­ské právo. Práve autor­ské právo má chrá­niť jeho soft­vér pred zne­uži­tím inými oso­bami a zabez­pe­čiť, aby jeho uni­kátnu myš­lienku, či nápad, neuk­ra­dol nie­kto iný. Ako to teda s autor­ským prá­vom na Slo­ven­sku fun­guje.

Autor­ské dielo je na Slo­ven­sku chrá­nené záko­nom, a to kon­krétne záko­nom č. 618/2003 Z.z. o autor­skom práve a prá­vach súvi­sia­cich s autor­ským prá­vom (autor­ský zákon). Autor­ským die­lom sa váš soft­vér stáva až momen­tom jeho naprog­ra­mo­va­nia, teda vtedy, keď je váš nápad, či myš­lienka, pre­ne­sená do formy počí­ta­čo­vého prog­ramu. Chrá­nený však NIE JE samotný kód, ale výsledná fun­kci­ona­lita, jed­not­livé postupy a fun­kcie prog­ramu jed­not­livo a spolu. Rov­nako, ako pri knihe, kde nie sú chrá­nené pís­mená a slová knihy, ale výsledný obsah – postavy, dej a iné cha­rak­te­ris­tické črty lite­rár­neho diela.

Aby váš soft­vér bol chrá­nený na Slo­ven­sku, nie je potrebné jeho exis­ten­ciu nikde regis­tro­vať. Je jed­no­du­cho chrá­nený od momentu jeho pre­ne­se­nia do formy počí­ta­čo­vého prog­ramu. Vďaka tomu, že je počí­ta­čový prog­ram na Slo­ven­sku chrá­nený ako autor­ské dielo, je záro­veň chrá­nený aj medzi­ná­rodne, na základe rôz­nych medzi­ná­rod­ných zmlúv na ochranu autor­ských diel, kto­rých účast­ní­kom je Slo­ven­ská repub­lika.

Auto­rom prog­ramu, ako autor­ského diela je vždy fyzická osoba, ktorá ho vytvo­rila. Ak prog­ram vytvo­rilo spolu via­cero auto­rov, tak majú právo k tomuto dielu všetci spo­ločne a neroz­dielne. Autori majú najmä právo ozna­čiť dielo svo­jim menom, alebo pse­udo­ny­mom, alebo ho neoz­na­čiť a tiež právo roz­hod­núť o jeho zve­rej­není. Tieto práva sú osobné, majú ich len autorinemôžu sa ich vzdať, ani ich pre­viesť na iného.

Aby autor mohol dielo aj komerčne využiť a nakla­dať s ním, má k dielu aj majet­kové práva, medzi ktoré patrí najmä právo vytvo­riť roz­mno­že­ninu diela, dielo alebo roz­mno­že­ninu roz­ši­ro­vať, spra­co­vať, upra­vo­vať a modi­fi­ko­vať, alebo inak pou­ží­vať. Tieto práva pat­ria štan­dardne auto­rom diela, avšak je možné, aby tieto opráv­ne­nia mali od začiatku, alebo neskôr nado­budli aj iné osoby, ako autor diela. Naprí­klad váš star­tup.

Keďže soft­vér je autor­ským die­lom, každá osoba, ktorá sa podieľa na jeho vytvo­rení je záro­veň jeho auto­rom. Preto je nevy­hnutné mať s kaž­dým auto­rom diela riadne uspo­ria­dané vzťahy, najmä ak ide o soft­vér, ktorý pre váš star­tup rea­li­zuje.

Nabu­dúce si povieme viac o zmlu­vách o vytvo­rení diela, licenč­ných zmlu­vách a zamest­na­nec­kých die­lach.

Autor: Michal Mar­ti­nák, advo­kát – Fox Mar­tens, advo­kát­ska kan­ce­lá­ria

Pridať komentár (0)