Ondrej Pro­stred­ník: Ako sa vyhráva Pra­gu­ec­runch

Luky Gašparík / 11. august 2014 / Tools a produktivita

Vyhrať veľký event je iba začiat­kom. Napriek tomu, že star­tup Cloud Fen­der je ešte veľmi mla­dým pro­jek­tom, doká­zal už pre­sved­čiť na význam­nej súťaži orga­ni­zo­va­nej samot­ným Techc­run­chom — Pra­gu­ec­runch.

Aj keď si už známa firma v star­tu­po­vom pro­stredí, skús sa nám v skratke pred­sta­viť.

Volám sa Ondrej Pro­stred­ník, úplne na začiatku som spo­lu­za­kla­dal UX-ovú agen­túru Ligh­ting Beetle, ktorá fun­guje dodnes a darí sa jej. Vždy som sa však túžil veno­vať pro­duktu a z tohto dôvodu som sa pred časom roz­ho­dol z Ligh­ting Beetlu odísť. Ťahalo ma prejsť od ser­visu ku pro­duktu a ono to celé tak skvelo vyšlo, že cha­lani v The Spote aku­rát vtedy hla­dali nie­koho na jeden pro­jekt (Cloud Fen­der), takto sme sa vlastne aj našli.

Hovo­riš, že ste sa našli, koho to bol potom nápad vytvo­riť Cloud Fen­der?

S prvot­nou myš­lien­kou došli Ivan Deb­nár a Peťo Gab­riž. Spolu s Jura­jom Peli­ká­nom, ktorý pred tým pôso­bil v Synopsi a Mate­jom Ftáč­ni­kom sme začali obja­vo­vať cloud secu­rity mar­ket. Odvtedy sme dali dohro­mady skvelý tím, začali sme si robiť cus­to­mer inter­views a vytvá­rať prvé podoby pro­duktu.

Ako to máte pode­lené v tíme? Ty ako CEO a odbor­ník na UX a na dru­hej strane gra­fici. Nekaf­reš im tro­cha do remesla?

Úloha CEO síce nie je byť gra­fi­kom :), ale áno výcha­dza to tak teraz, že robím aj časť UX-vového jobu, avšak máme aj veľmi šikov­ných čle­nov tímu. Tomáš Pato­prstý má na sta­rosti front-end a veľa vecí po gra­fic­kej stránke si robí sám. Základné user flow rie­šime ako tím spolu. Juraj Peli­kán je našim CTO. Má na sta­rosti celú tech­no­lo­gickú časť pro­jektu. Máme ešte jed­ného Tomáša Trun­gela, ktorý spolu s Jurom vyvíjú back-end. Matej Ftáč­nik nám veľmi pomáha s bus­si­ness deve­lop­men­tom.

Určite sa ťa to už veľa ľudí pýtalo, ako bolo na Pra­gu­ec­runch? Vieme, že ste ho vyhrali, ako ste sa tam vlastne dostali?

O celej akcií som sa dozve­del z firem­ného chatu, kam to hodil Ivan. Samotné vypl­ne­nie pri­hlášky bolo dosť kom­pli­ko­vané. Mali totiž pod­mienku, že ak sa chceme zúčast­niť na Pra­gu­ec­runch, musíme byť najprv pri­hlá­sení aj na Star­tup Batt­le­field. Naozaj to bola jedna z tých tvr­d­ších príh­lá­šok, čo som kedy vypĺňal. Pýtali sa veľa vecí a museli sme im poslať 90 sekun­dové demo video, ele­va­tor pitch a kopec ďal­ších vecí. Keď sme mali túto pri­hlášku, mohli sme sa konečne zahlá­siť na Pra­gu­ec­runch.

Čiže ste sa pri­hlá­sili, vybrali vás a čo sa dialo ďalej? Vieš koľko bolo cel­kovo pri­hla­se­ných star­tu­pov?

Vôbec neviem. Viem len, že do final roudu nás postú­pilo 8, kde sa už pit­cho­valo kla­sic­kým spô­so­bom – 90 sekun­dový pitch bez žiad­ných slaj­dov, bez ničoho.

Asi si spra­vil dojem. Kto bol v porote?

Porota mala zau­jí­mavé zlo­že­nie. Boli tam dvaja novi­nári z Techc­run­chu John Biggs a Natasha Lomas, Yao Huang z The Hat­chery a Andrej Kiska z Credo Ven­tu­res. Po pit­choch si dali čas na pre­mys­le­nie a potom vyhlá­sili výsledky.

A prišlo veľké víťazs­tvo.

Ja som to neoča­ká­val a to mys­lím úprimne. Aku­rát som mal plné ruky práce s chle­bíč­kami a šam­pan­ským, keď ich vyhla­so­vali (smiech).

Čo sa odvtedy pre vás zme­nilo? Pomohlo vám víťazs­tvo v nie­čom?

Úplná kil­ler vec bola, keď vyšiel na Techc­run­chy ten člá­nok o Pra­gu­ec­runch, keby si videl vtedy našu user krivku. Techc­runch nás ozaj bum­pol hore, to bolo super. Samoz­rejme sa nám začali ozý­vať ľudia napr. z Early Bird Ven­ture Capi­talu alebo ľudia z US, ktorí majú podobný pro­jekt. Môžem pove­dať, že sa nám otvo­rili dvere hlavne vďaka tomu článku. Ale z čoho sa naj­viac tešíme, je stôl v Star­tup Alley na Techc­runch Dis­rupt SF ktorý sme vyhrali. V rámci Techc­runch dis­rupt, exis­tuje areál, kde sa môžu star­tupy odpre­zen­to­vať. Dobré je na tom to, že práve tu sa pre­mele naj­viac inves­to­rov. Celé sa to odo­hrá 8 – 10 sep­tem­bra v San Fran­ciscu. Na to sa veľmi tešíme. Dovtedy chceme sti­hnúť uro­biť dva rele­asy v rámci Cloud Fen­dera.

Pre­zraď nám tie dva nové rele­asy čo plá­nu­jete? Ak to je už zve­rej­ni­teľné?

Jasné, je to zve­rej­ni­teľné. Prvá vec je Clou­d2C­loud Sync, čo je mož­nosť synch­ro­ni­zo­va­nia tvo­jej obľu­be­nej cloud služby s ostat­nými služ­bami. Vďaka nám si budeš môcť naprí­klad súbor z Drop­boxu zosynch­ro­ni­zo­vať so svo­jim Google dri­vom a my ti budeme držať tento súbor zosynch­ro­ni­zo­vaný, či už spra­víš zmenu ty, alebo nie­kto cez Drop­box. A druhá vec je veľmi pro­zaická, je to totiž imple­men­tá­cia pay­ment sys­tému :).

Aj keď Cloud Fen­der ako pro­jekt ešte dlho neexis­tuje, ste už dosť toho stihli. Kedy ste celý pro­jekt odštar­to­vali?

Ak to chceš úplne presne, tak prvý ria­dok kódu sme spra­vili prvého apríla (a neni to vtip). Vrhli sme sa na to úplne full-timovo.

Exis­tujú podobné pro­jekty, ktoré rie­šia prob­lém cloud secu­rity?

Áno, samoz­rejme. Je tu Cyp­her Cloud, Cloud Lock alebo Sky­high Networks. Sú to všetko služby, ktoré pokrý­vajú isté aspekty cloud secu­rity. Sú však pre­dov­šet­kým orien­to­vané na enter­prise. Sú tu aj firmy, s kto­rými sa dopĺňame, ako naprí­klad Bac­ku­pify alebo E-fol­der. Dokonca sa nám aj ozvali, lebo hľa­dali syner­gie s fir­mamy im podob­nými.

A našli ste nejaké syner­gie?

To sú asi veci, čo sa hľa­dajú troška dlh­šie, ale sme in touch, tak uvi­díme.

Ako ste na tom so zákaz­níkmi? Pre koho sú vaše služby presne určené?

Ako tar­get sme si určili SME, čiže firmy, ktoré majú 50 up zamest­nan­cov a končí to nie­kde pri enter­prise levely. Pop­ri­tom vyví­jame náš pro­dukt tak, že robíme free apps. Prvá takáto appka bola Malware scan. Bola to záro­veň aj úplne prvá vec, ktorú sme dali von. Tieto free apps sú určené pre kaž­dého a nám slú­žia ako sondy na vali­dá­ciu toho čo robíme. Urči­tým spô­so­bom tomu nechá­vame taký voľ­nejší prie­beh.

Tro­cha by som sa vrá­til k tej pred­chá­dza­jú­cej otázke. V čom ste teda iný v porov­naní s vašou kon­kren­ciou?

Väč­šina firiem čo sa venuje prob­le­ma­tike cloud secu­rity, sa orien­tuje na enter­pri­ses. My sa sna­žíme pokryť a rie­šiť potreby small a medium busi­nes­ses, ktoré sú iné od enter­prisu.

Kam povedú najb­liž­šie kroky Cloud Fen­deru?

Budeme sa sna­žiť čo naj­viac pra­co­vať s našími zakáz­níkmi, aby to čo robíme ozaj rie­šilo ich pain-point. Takže vali­do­vať. Nech­ceme strá­viť šesť mesia­cov budo­va­ním nie­čoho, čo potom nikto nechce.

Akú úlohu zohráva u vás The Spot? Je vám to, že tu síd­lite neja­kým spô­so­bom nápo­mocné?

Je to bru­tálne nápo­mocné, ak mám byť úprimný. Úspe­chu, ktorý zatiaľ máme, vďa­číme do veľ­kej miery Spotu. S Iva­nom a Peťom máme pra­vi­deľné board mítingy a Maťo sa anga­žuje skôr do day 2 day deve­lop­mentu. Spolu s Maťom sme už cel­kom dobre zohratá dvojka ak ide o sales. The Spot ako home base je “very good” :).

Kla­sická otázka na koniec, čítaš star­ti­tup?

Jasné, laj­ku­jem vás na Face­bo­oku :). Páčia sa mi tie prí­behy, čo pokrý­vajú to, čo sa deje na Slo­ven­sku. Zahra­ničné správy sa viem rela­tívne rýchlo dozve­dieť z Techc­run­chu alebo Bus­si­nes­sin­si­deru. Ale čo sa deje tu, nepok­rýva nikto. Je super, že to robíte.

Ďaku­jem Ondre­jovi za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)