OrCam: Smart oku­liare pre nevi­dia­cich

Šandi / 5. marec 2014 / Business

OrCam vyvi­nul zaria­de­nie, ktoré pomôže nevi­dia­cim a zra­kovo pos­ti­hnu­tým roz­poz­nať objekty a vidieť dopo­siaľ nepoz­naný svet okolo nich. Na súčas­nom trh je to bez­kon­ku­renčné zaria­de­nie.

Konečne sme sa doč­kali smart oku­lia­rov, ktoré dokážu nahlas pre­čí­tať nie­len aký­koľ­vek text (články v novi­nách, návody k pro­duk­tom), ale dokonca aj poznámky napí­sané rukou. To všetko vďaka kamere upev­ne­nej na oku­lia­roch, ktorá dokáže dešif­ro­vať slová. V zaria­dení je zabu­do­vaný aj malý repro­duk­tor, ktorý sa postará o zvu­kovú stopu. OrCam posky­tuje use­rovi pohod­lie aj vo forme napo­je­nia slú­cha­diel. Kamera na oku­lia­roch je káb­lom spo­jená so zaria­de­ním, ktoré je svo­jou veľ­kos­ťou veľmi kom­paktné. 

Tieto oku­liare v cene $2500 za vás nie­lenže čítajú text, ale pomôžu vám prejsť naprieč kri­žo­vat­kou. OrCam dokáže roz­poz­nať, či pred vami na sema­fore svieti čer­vená alebo zelená. Šikov­ným spô­so­bom je navr­hnutá fun­kci­ona­lita tohto zaria­de­nia. Stačí len uká­zať prs­tom na text, ktorý chcete pre­čí­tať.

Pred­sta­vi­te­lia OrCamu tvr­dia, že zaria­de­nie dokáže rozo­zná­vať aj stovky rôz­nych objek­tov a tváre vašich kama­rá­tov. To z neho robí vážnu kon­ku­ren­ciu pre Google Glass. Kamera vie čítať zatiaľ len texty v anglič­tine. Apli­ká­cie ako Word Lens nám však stihli uká­zať, že aj real-time pre­klady môžu byt pou­ži­teľné pre zaria­de­nia akým je OrCam. Ešte fas­ci­nu­jú­cejší je fakt, že oku­liare sa dokážu samé učiť od svojho uží­va­teľa a tým roz­poz­ná­vať stále nové pro­dukty.

OrCam zalo­žil pár rokov dozadu Amnom Shas­hua, sve­to­známy vedec a pro­fe­sor na Heb­rew Uni­ver­sity. Celý kon­cept zaria­de­nia je zalo­žený na pre­pra­co­va­nom algo­ritme vizu­ali­zá­cie, kto­rého je on sám prie­kop­ní­kom. Podľa tvr­de­nia OrCam je na svete až nesku­toč­ných 342 mili­ó­nov ľudí so sil­ným zra­ko­vým pos­ti­hom, z čoho 52 mili­onó­nov dosa­huje prí­ijmy na úrovni stred­nej triedy. Dúfajme, že si toto zaria­de­nie raz budú môcť dovo­liť všetci.

Zdroj: theverge.com, youtube.com

Pridať komentár (0)