Orches­tra: Cro­wd­sour­cin­gová palt­forma pre neob­ja­vené talenty

Marek Šándor / 13. február 2014 / Tools a produktivita

Ako hudobné teleso tvorí množ­stvo talen­tov, tak aj ORCHES­TRA hviezdi umel­cami z celého sveta. Vitajte vo svete cro­wd­sour­cingu! Talen­tom umož­ňuje pre­dať svoje nápady a kli­en­tom ponúka naj­väčší pries­tor na výber týchto talen­tov v CEE regi­óne.

ORCHES­TRA je star­tu­pový pro­jekt slo­ven­skej firmy Mer­tel. Mla­dým tvor­com (gra­fi­kom, scé­no­gra­fom, sce­ná­ris­tom, reži­sé­rom, prog­ra­má­to­rom a iným) dáva pries­tor na využi­tie svojho talentu. Záro­veň majú mož­nosť pre­dať svoje nápady význam­ným kli­en­tom v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy.

Po zapra­co­vaní víťaz­nej myš­lienky ako autor dosta­neš kre­dit na webo­vých strán­kach http://orchestra.mertel-events.com/user/register. Týmto spô­so­bom môžeš zau­jať poten­ci­onál­nych kli­en­tov, ktorí by si tvoju prácu mohli vybrať priamo na ich pro­jekt.

V ORCHES­TRE sa budete musieť vyla­diť a načú­vať diri­gen­tovi. Inak celý kon­cert nebude znieť správne. Ak budeš mať záu­jem o regis­trá­ciu, tu sú nie­ktoré dôle­žité infor­má­cie na zapa­mä­ta­nie:

1. Buď dôsledný pri vypĺňaní regis­trá­cie. Dôkladné vypl­ne­nie pro­filu pomôže pri pred­stave tvojho backg­roundu a typov pro­jek­tov, ktoré by ti mohli naj­viac vyho­vo­vať.

2. Neexis­tuje limit kon­cep­tov, ktoré môžeš pred­lo­žiť . Čím viac ich budeš odo­sie­lať , tým väč­šia šanca tvojho úspe­chu! Maj však na pamäti dva druhy dead­laj­nov — ter­mín pri­hlá­se­nia a ter­mín doda­nia. Prvý udáva čas pri­ja­tia výzvy. Potom, čo ju prij­meš, druhý čas indi­kuje pred­lo­že­nie práce. Je to veľmi dôle­žité!

3. Budeš neus­tále hod­no­tený. Záleži na tvo­jom zapá­janí sa do pro­jek­tov a výkone. Čím viac pit­chov vyhráš, tým vyš­šie je hod­no­te­nie. Čím vyš­šie hod­no­te­nie, tým viac zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a pria­mych zadaní na prácu. Pamä­táš si info o dead­laj­noch? Takže ak si sa roz­ho­dol pri­jať výzvu, ale nepo­darí sa ti doda­nie v časo­vej lehote, hod­no­te­nie sa zni­žuje.

Veľa štas­tia, Start the game up!

Test

Pridať komentár (0)