Rea­chey: Vysoká škola si ťa nájde

Petra Kochanová / 31. marec 2014 / Tools a produktivita

Tech­no­ló­gie dopo­siaľ nezoh­rá­vali veľmi významnú úlohu vo vzťahu medzi ško­lami a uchá­dzačmi o štú­dium. Žijeme však v digi­tál­nej dobe plnej ino­va­tív­nych rie­šení, a tak na seba nene­chal dlho čakať pro­jekt, ktorý uľahčí pri­jí­ma­cie kona­nie štu­den­tom aj ško­lám.

Už počas štú­dia na stred­nej škole sa musí štu­dent postupne roz­ho­do­vať, čo bude po škole. Nie­kto chce ísť do praxe, nie­kto na vysokú školu. Tí štu­denti, ktorí sa roz­hodnú, že chcú zažiť vyso­koš­kol­ský život, sú posta­vení pred ďal­šie otázky. Akú školu si vybrať? Koľko ich to bude stáť? Na aký prog­ram majú vlohy? Ame­rický star­tup Rea­chey chce celý tento pro­ces od základu zme­niť. Ako?

Pro­stred­níc­tvom webo­vej stránky sa Rea­chey snaží čias­točne uľah­čiť spo­lu­prácu medzi štu­den­tami a vyso­kými ško­lami. Ako by to malo vyze­rať? Vysoké školy by oslo­vo­vali priamo štu­den­tov na základe ich úspe­chov, záuj­mov a pre­fe­ren­cií. Tie by boli zve­rej­nené v pro­file na webo­vej stránke Rea­chey.

Každý štu­dent má jedi­nečné vlast­nosti a schop­nosti, ktoré môže sám pred­viesť. Tak má šancu, že ho nie­ktorá z vyso­kých škôl s uni­kát­nym prog­ra­mom osloví. Dnešný model náboru štu­den­tov necháva celú záťaž roz­ho­do­va­nia na uchá­dza­čoch o vyso­koš­kol­ské štú­dium. Rea­chey však navrhuje tzv. pull model, vďaka kto­rému si budú vysoké školy samé vybe­rať tých naj­lep­ších.

Ak má štu­dent vypra­co­vaný pro­fil na webo­vej stránke, môže čakať iba pozi­tívnu spätnú väzbu. Nemusí sa báť, že sa roz­ho­dol pre zlý odbor. Tiež sa vyhne zdĺha­vej admi­ni­stra­tíve či stresu. Jed­no­du­cho bude vedieť, že je na správ­nom mieste. 

Rea­chey už rokuje o spo­lu­práci s rôz­nymi vyso­kými ško­lami. Hlav­ným argu­men­tom, ktorý by ich mal na tento pro­jekt pre­sved­čiť, je šet­re­nie výdav­kov spo­je­ných s rekla­mou školy. Reklama ako jediný nábo­rový nástroj pred­sta­vuje náklady, ktoré sa neskôr kom­pen­zujú cez vysoké školné štu­den­tov.

Nápad vytvo­riť akýsi Lin­ke­dIn pre stre­doš­ko­lá­kov sa na trhu zatiaľ neob­ja­vil a určite bude efek­tív­nym spes­tre­ním výberu pre obe strany . Viac detai­lov sa však dozvieme, až keď sa spustí webová stránka. 

Zdroj: slideshare.net, reachey.com

Pridať komentár (0)