Počuli ste už tieto star­tup songy?

Michal Tomek / 1. apríl 2014 / Tools a produktivita

Star­tupy sa tvo­ria, o star­tu­poch sa píše, star­tupy sa kupujú, o star­tu­poch sa hovorí… Ale počuli ste nie­kedy o star­tu­poch spie­vať?

Na inter­nete som natra­fil na člo­veka menom Jason Bio­ndo. Po škole si nemo­hol nájsť prácu ako inves­tičný ana­ly­tik v nie­kto­rej VC firme, a preto chcel dať svetu o sebe dať vedieť. V mla­dosti nahral s kama­rátmi nie­koľko rapo­vých albu­mov, a tak sa pus­til touto ces­tou. Zara­po­val skladbu o tom, ako roz­be­hnúť star­tup. Vypo­čujte si ju a inšpi­rujte sa. Tro­chu rece­sie nikdy nezaš­kodí :) 

Jason ma inšpi­ro­val pohľa­dať nejaké ďal­šie cel­kom vtipné skladby na star­tu­povú a inves­tičnú tému. Pri­ná­šam vám štyri z nich. A verte, že ich na inter­nete náj­dete aj viac.

A na záver bonus pre kóde­rov:

Pridať komentár (0)