Pohoda spra­vila apli­ká­ciu, ktorá chcela byť cool, no moc nie je!

Martin Kráľ / 9. júl 2015 / Business

Jediný fes­ti­val ktorý, si každý rok neod­pus­tím nav­ští­viť je Pohoda. Je to jeden z mojich najob­ľú­be­nej­ších fes­ti­va­lov, aj keď mám pocit, že rokmi kva­lita klesá a nie stúpa, no na jednu vec som počul len samé chvály a tým je apli­ká­cia Pohoda. Roz­ho­dol som sa ju preto otes­to­vať a spra­viť si vlastné Pros & Cons.

Keďže dnes poobede vyrá­žame na Pohodu s par­tiou kama­rá­tov chcel som byť práve ten, čo bude mať naj­lepší pre­hľad o kape­lách, novin­kách, mape are­álu a ďal­ších vychy­táv­kach, ktoré appka posky­tuje. 

Tak teda začnime

Pohoda opäť pokra­čuje v spo­lu­práci s telko fir­mou Orange, ktorá pro­stred­níc­tvom deve­lo­per­skej firmy Gin­gers pri­pra­vuje apli­ká­ciu Pohoda už od roku 2012. Určite nepo­va­žu­jem za naj­šťast­nej­šie spo­je­nie ofi­ciál­nej appky Pohoda s hoci­ja­kým ope­rá­to­rom, alebo inou znač­kou. Pýtate sa prečo?

Hneď po voj­dení do appky na mňa vyskočí 8 but­to­nov, z kto­rých 2 sú abso­lútne vyru­šu­júce a mätúce. Je nimi Orange Game a Orange Zone. Osobne som uží­va­te­ľom iného ope­rá­tora, čo je síce môj prob­lém, no pre­káža mi, že si Pohoda do main screen nechala vsu­núť veci, ktoré sú pre mňa totálne ire­le­vantné. 

Ako veľké plus pova­žu­jem eva­ku­ačnú mapu are­álu a fun­kciu aug­men­ted rea­lity, no samotná fes­ti­va­lová mapa je v úplne mizer­nej kva­lite. Po nazo­omo­vaní na kon­krétny stage, alebo stan je mapa roz­ras­tro­vaná. Pre tých, ktorí už budú mať pár deci v sebe, to prob­lém byť nemusí. :) Chýba mi tam mož­nosť navi­go­vať sa peši po odklik­nutí kon­krét­neho miesta na mape. 

Plán kon­cer­tov je po vizu­ál­nej stránke robený ako tele­vízny prog­ram Magio TV, čo nutne nepo­va­žu­jem za zlé rie­še­nie, no pri scrol­lo­vaní sme­rom do strany sa mi posúva celý screen aj sme­rom nadol, čo už za nešťastné rie­še­nie pova­žu­jem. 

Veľmi sa mi páči, mož­nosť vytvo­re­nia vlast­ného prog­ramu kon­cer­tov, ktoré ma zau­jí­majú. Za naj­väč­šiu vychy­távku pova­žu­jem fun­kciu FRIENDS, kde po logo­vaní cez Face­book token sa mi odkryje aktu­álna loka­li­zá­cia mojich kama­rá­tov, ktorí sa práve nachá­dzajú v are­ály Pohoda. 

Pred­po­veď poča­sia v spod­nej časti main screen je prí­jemná vec, no abso­lút­nou bom­bou je logo Pohody, ktoré sa nachá­dza v strede hlav­ného scre­enu a po odklik­nutí slúži ako svetlo! Určite odpo­rú­čam vyskú­šať. Po zotmení a pár drin­koch bude práve táto fun­kcia asi tou naj­pou­ží­va­nej­šou, hneď po first aid. :)

Nie­kto okolo Pohody chcel byť cool podľa vzoru Fofoly a tak spra­vil ešte jednu apli­ká­ciu s náz­vom Pes­ti­val Fohoda, čo asi už nikomu s odstu­pom času vtipné nepríde. Táto appka, nemá za cieľ nahra­dit ofi­ciálnu apli­ká­ciu Pohoda, no má služi ako pre­hľad­nejši resp. rých­lejší spô­sob ako zis­tiť, ktorý inter­pret práve hrá a na akom stagi. Dizajn Pes­ti­val Fohoda appky je čis­tejší, pre­hľad­nejší a vo finále by som odpo­rú­čil pou­ží­vať práve skôr túto apli­ká­ciu, aj keď sa v nej mapa are­álu nena­chá­dza.

Ofi­ciálne fotky z toh­to­roč­nej Pohoda 2015

Pridať komentár (0)