Porazí Raku­ten svojho naj­väč­šieho rivala Ama­zon?

Šandi / 4. marec 2014 / Tools a produktivita

Raku­ten po akvi­zí­cii Viberu roz­ťa­huje lakte aj vo Fran­cúz­sku. Má v pláne vybu­do­vať v Paríži nové výskumno-vývo­jové cen­trum ktoré bude už tre­tie v poradí, po cen­trách v Tokiu a New Yorku. 

Ázij­skí tech­no­lo­gický giganti Gumi a Sam­sung a fran­cúz­sky Cri­teo budujú tech­no­lo­gické cen­trá v Paríži. To z Fran­cúz­ska konečne robí jednu z naj­zau­jí­ma­vej­ších des­ti­ná­cii na zalo­že­nie vlast­ných R&D cen­tier pre medzi­ná­rodné firmy.

Vyhlá­se­nie Raku­tenu spred nie­koľ­kých dní, že si Paríž vybrali za svoje hlavné Európ­ske cen­trum výskumu a vývoja, je jas­ným dôka­zom toho, že Fran­cúz­sko je veľmi dob­rou základ­ňou tech­no­lo­gic­kých talen­tov. Vládne finančné bene­fity pre inves­to­va­nie do výskumu a vývoja značne pomá­hajú Fran­cúz­sku v tejto oblasti. Raku­ten od nového cen­tra oča­káva, že bude zákla­dňov pre štart pro­jek­tov, ktoré majú za cieľ pomôcť revo­lu­ci­oni­zo­vať dátovú ana­ly­tiku, odha­ľo­va­nie pod­vo­dov, user inter­face a e-com­merce. 

Japon­ský Raku­ten je 3. naj­väčší gigant v e-com­merce a už dnes má v tejto oblasti značný vplyv cez svoju Fran­cúz­sku firmu Pre­ce­mi­nis­ter. Tú kúpil ešte v roku 2010 za sumu $275 mili­ó­nov. Cez Pri­ce­mi­nis­ter sa mu poda­rilo expan­do­vať do ďal­ších Európ­ských miest pro­stred­níc­tvom akví­zí­cii firiem ako sú nemecká Tra­do­ria a Anglický Play.com. Len pred časom dostali chuť na dve veľké akvi­zí­cie. Jed­nou je Viber, kto­rého akvi­zí­cia bola ozná­mená len pár dní dozadu za $900 mili­ó­nov. Dru­hou je stre­a­min­gová služba Viki za $200 mili­ó­nov, čo bez pochýb posilní ešte viac trhovú pozí­ciu Raku­tenu nie­len v Európe, ale aj mimo nej.

Zdroj: techniasia.com

Pridať komentár (0)