Potre­bu­ješ inves­tora? Nová česká plat­forma môže byť tou správ­nou ces­tou

Sebastian Mach / 12. január 2016 / Business

Kým zís­kať spon­zora v Sili­con Val­ley vyža­duje teore­ticky krátku pre­chádzku na pivo, na Slo­ven­sku sa star­tupy s touto zále­ži­tos­ťou trá­pia.

fresh

Inves­tičné fondy tu síce sú, no dovo­lím si tvr­diť, že nám chýba jed­no­du­chá a pre­hľadná plat­forma, ktorá by jasne inves­to­rov so star­tu­pis­tami pre­pá­jala. Práve tento prob­lém chce vyrie­šiť český Match­Bo­ard.

Na tejto sieti si jed­no­du­cho vytvo­ríš pro­fil, zadáš potrebné infor­má­cie a už len čakáš, či sa nie­kto na tvoju ponuku (koľko % spo­loč­nosti za akú čias­tku ponú­kaš) chytí. Dokonca nepot­re­bu­ješ ani zosta­viť vlastný biz­nis plán, sys­tém ho na základe nie­koľ­kých infor­má­cií prak­ticky pri­praví za teba.

city

Zare­gis­tro­vaní inves­tori potom k týmto ponu­kám dostanú prí­stup a môžu prí­le­ži­tosť inves­to­vať do jed­not­li­vých pro­jek­tov zvá­žiť.

Match­Bo­ard je k dis­po­zí­cií úplne zdarma, ďal­šie fun­kcie (naprí­klad mož­nosť oslo­viť inves­to­rov) dostane člo­vek po zapla­tení poplatku 29 dolá­rov mesačne. Inves­tori zapla­tia Match­Bo­ardu za mož­nosť byť súčas­ťou 99 dolá­rov štvrť­ročne.

Plat­forma sa roz­behla sku­točne slušne, v decem­bri bolo inves­to­va­ných tak­mer $36 mili­ó­nov dolá­rov.

11055390_427075890826240_8704723578495782690_o

Zdroj: matchboard.co

Pridať komentár (0)