Pri­hlášky do akce­le­rá­tora Techs­tars Ber­lin kon­čia už 15.marca. Využite poslednú šancu!

František Boršík / 11. marec 2015 / Tools a produktivita

Využite poslednú šancu a pri­hláste sa do hviezd­neho ame­ric­kého akce­le­rá­tora Techs­tarst, ktorý naj­nov­šie otvo­ril svoju pobočku aj v Ber­líne.

Aj slo­ven­ské star­tupy môžu využiť posled­ných pár dní a pri­hla­siť sa do nedele 15.marca 2015 do novej ber­lín­skej pobočky ame­ric­kého akce­le­rá­tora Techs­tars (TS). TS sú spolu s Y Com­bi­na­tor (YC) pova­žo­vané za naj­lep­šie akce­le­račné prog­ramy na svete, a TS už hrdo vyhla­suje že je sve­to­vou jed­nič­kou.

Star­tupy sa môžu v Ber­líne tešiť na exklu­zívnu polohu v cen­tre, v novo­po­sta­ve­nej budove GTEC cen­tra.

http://www.techstars.com/program/locations/berlin/

Základ­ným roz­die­lom medzi TS a YC je sku­toč­nosť, že TS sa chová ako “hora, ktorá je schopná prísť k Moha­me­dovi”. Svoju prí­tom­nosť v Európe roz­behli v Lon­dýne (2013), a už 32 star­tu­pov sa môže pochvá­liť svo­jou účas­ťou v ich akce­le­rač­nom prog­rame.

Oba prí­stupy sa dajú pocho­piť: YC chce dostať star­tupy čo naj­skôr do Bay Area a fyzicky na ame­rický trh, no TS sta­vili na to, že predsa len sú v Európe kva­litné star­tupy pre ktoré sa nut­nosť okam­ži­tého pre­su­núť do USA nezdá naj­lá­ka­vej­šou ces­tou.

Čo sa týka FAQ:

Techs­tars inves­tuje vždy $118k počas 3-mesač­ného prog­ramu do kaž­dého z 10 vybra­ných star­tu­pov. Star­tupy sú pred­sta­vené sieti viac ako 3000 inves­to­rov a pod­ni­ka­te­ľov počas viac ako 100 men­to­rin­go­vých stret­nutí. Na konci prog­ramu majú mož­nosť pre­zen­to­vať svoj prog­res stov­kám poten­ciál­nych inves­to­rov zo siete TS v rámci “Demo Day” pri prí­le­ži­tosti ukon­če­nia prog­ramu. 

Prog­ram TS beží od roku 2007, začal v kolo­rád­skom meste Boul­der a sti­hol inves­to­vať už vo viac ako 600 star­tu­poch ktoré spolu “raisli” viac ako $1BN. Z týchto 600+ star­tu­pov, 13% bolo kúpe­ných, 10% zly­halo and 77% je stále funkč­ných.

Zo star­tu­pov ktoré TS pomohli posta­viť na nohy spo­meňme naprí­klad takých Digi­tal Ocean, SendG­rid, Orbo­tix alebo Full­Con­tact.

Ako pre­zra­dili Jens Lapin­ski (Mana­ging Direc­tor) a Brian Daly (Prog­ram Mana­ger) z TS Ber­lin, oča­ká­vali že per­cen­tu­álne roz­lo­že­nie pri­hlá­šok podľa kra­jín bude v pomere 50% Nemecko, 50% zvy­šok Europy. No ostali milo prek­va­pený, pre­tože napr. z DACH (Nemecko, Rakúsko, Švaj­čiar­sko a iné nemecky hovo­riace kra­jiny) pochá­dza iba cca 17% pri­hlá­šok, a rov­naký počet dosiahla i taká stredná Európa! Je to tiež viac ako počet pri­hlá­šok zo severu Európy (cca 10%), rov­nako ako počet pri­hlá­šok z Írska a UK (15%).

Ešte stále však je šanca stre­do­európ­ske per­centá zvý­šiť a do akce­le­rač­ného prog­ramu Techs­tars Ber­lin sa pri­hlá­siť. Neza­bud­nite, pri­hla­so­va­nie končí už v nedeľu 15.marca 2015!

Pridať komentár (0)