Pri­lieta papa­gáj!

Katarína Šiborová / 3. august 2014 / Tools a produktivita

Kea je maor­ský názov jedi­ného papa­gája na svete obý­va­jú­ceho hor­ské oblasti. Rov­nako je aj mas­ko­tom jedi­neč­ného pro­jektu Keas zo San Fran­cisca, kto­rého cie­ľom sú šťast­nejší, zdravší a tým zaan­ga­žo­va­nejší pra­cov­níci. Veľká inšpi­rá­cia pre mnoho firiem, ktoré igno­ro­vali naj­nov­šie psy­cho­lo­gické výskumy a ich vysní­va­ným zamest­nan­com bola vycvi­čená opica. 

Tímu, ktorý stojí za pro­jek­tom Keas, stojí na čele John Ste­vens. Tento pôso­bil 10 rokov v AOL Inc., kde pri­jal ako základnú myš­lienku dôle­ži­tosť spo­loč­ných a zmys­lu­pl­ných cie­ľov pre zamest­nan­cov. Tieto vedú k vyš­šiemu zapo­je­niu, zní­že­niu absen­cií, zvý­še­niu pro­duk­cie, väč­šej spo­koj­nosti s prá­cou a nárastu tímo­vého ducha na pra­co­visku. Výsled­kom je zdravý, moti­vo­vaný zamest­na­nec, pre kto­rého je práca zába­vou.

Znie to tro­chu ako science fic­tion? Šta­tis­tika nepustí, 85% zapo­je­ných zamest­nan­cov by sa zapo­jilo znova.

Well­ness prog­ramy na pra­co­visku sa z prí­jem­ného bene­fitu stá­vajú „must have“ polož­kou. Zdra­votná sta­rost­li­vosť je drahá a ako uvá­dza Pri­ce­wa­ter­hou­se­co­opers’ Health Rese­arch Ins­ti­tute výdavky zamest­ná­va­te­ľov určené na zdra­votnú sta­rost­li­vosť o zamest­nan­cov stúpli v roku 2012 o 8,5%.

Zdravý, zamest­naný a pri­po­jený

V pozadí plne vyba­ve­ného zdra­vého zamest­nanca je jeho sprá­va­nie. Cie­ľom Keas je pomôcť zamest­nan­com robiť múd­rej­šie roz­hod­nu­tia. Ľudia vedia, že fast food je nezdravý a nepot­re­bujú nové a nové spô­soby ako im to pri­po­mí­nať, potre­bujú moti­vo­vať k zmene, stručne a jasne „než­rať ho“.

Keas využíva poznatky naj­nov­ších výskum­ných štú­dií a ich kľú­čom k indi­vi­du­ál­nej zmene je sila sku­piny. Je ako Face­book. Umož­ňuje zdie­ľať sta­tusy, foto­gra­fie, zdravé recepty a iné. Pre­pája, moti­vuje a posil­nuje sociálnu štruk­túru naprieč celou orga­ni­zá­ciou.

Jad­rom plat­formy sú zábavné a spo­lo­čen­ské apli­ká­cie, ktoré pomá­hajú zamest­nan­com roz­ví­jať zdravé návyky. Keas je jed­no­du­chá turn-key, sign-on apli­ká­cia. Zvládne to každý. Keas je integ­ro­vaný s bio­met­ric­kými údajmi, HRAs a apli­ká­ciami ako je Fit­bit. Dáta sú pri­vátne a prí­stupné iba zamest­nan­covi. Iden­ti­fi­kuje riziká a navrhuje opat­re­nia, ktoré môžu byť pri­jaté na zní­že­nie týchto rizík.

Ako vieme už od čias Pav­lo­vo­výh slin­ta­jú­cich psov, tým čo hýbe sve­tom (a možno aj obéz­nym zamest­nan­com) je odmena. Stovky ques­tov, výziev a hier. Na vlastnú päsť alebo súťaž proti kole­govi. Spo­mí­nali sme odmeny? Vir­tu­álne odznaky a dobrý pocit z výhry. Je to ako v škole. Hmm, možno tro­chu zábav­nej­šie. Pomo­cou kví­zov sa zamest­nanci vzde­lá­vajú v desiat­kach tém súvi­sia­cich so zdra­vím.

Plat­forma je pris­pô­so­bená stol­ným počí­ta­čom aj mobil­ným zaria­de­niam, je vyba­vená vsta­va­ným CRM a udr­žiava tak zamest­nan­cov zapo­je­ných kde­koľ­vek sú. Aj na dovo­lenke.

Zdroj: http://keas.com/

Pridať komentár (0)