PRŮKOP­NÍK BIT­CO­INU SE nechá zmra­zit!

Peter Kováč / 31. august 2014 / Business

Kry­o­nika zní jako sci-fi a do určité míry je, přesto si něk­teří myslí, že jim zmra­zení pomůže. Dou­fají, že se pro­budí v budouc­nosti, kde budou obje­veny léky na dnes nelé­či­telné cho­roby a nové léčebné postupy na zra­nění. Je v tom ale háček. Zmra­zit se nemůžete nechat, dokud jste naživu, to by bylo pova­žo­váno za vraždu. Ales­poň to platí v USA. 

Ráno 28. srpna zemřel Hal Fin­ney, jeden z pionýrů měny Bit­coin, kolem níž je v posled­ních měsí­cích docela rušno i kvůli její vola­ti­litě. V věku 58 let dostal amy­ot­ro­fic­kou late­rální skle­rózu — to je mimo­cho­dem nemoc, kvůli níž se lidé v posled­ních týd­nech polé­vají věd­rem ledové vody. Bojo­val s ní od roku 2009, ale nako­nec se roz­hodl být zmra­zen.

Své Bit­coin utra­til za ulo­žení do kry­o­nic­kého spánku. Po pře­vozu do zaří­zení Alcor Life Exten­sion Foun­da­tion z něj vyčer­pali tělní teku­tiny, které nahra­dily teku­ti­nou s náz­vem M22. Ta má zabrá­nit v tvorbě krys­talů během pro­cesu zmra­zení (na –196 ° C). Po zmra­zení se jeho tělo uloží do tří­met­ro­vého tanku napl­něného 450 litry teku­tého dusíku.

V tomto stavu by ales­poň teore­ticky tělo mělo vydr­žet, aniž Star­lite. Fin­ney se pro­sla­vil svou prací na zabez­pe­čo­va­cích prog­ra­mech. Byl jed­ním z prv­ních lidí, kteří psali PGP pro šif­ro­va­nou e-mai­lo­vou komu­ni­kaci. V roce 2008 si začal vyměňo­vat zprávy s Naka­moto, zakla­da­te­lem Bit­co­inu. Pak mu pomá­hal s vývo­jem a tes­to­vá­ním. Co mys­líte, vrátí se někdy v budoucnu? :)

Pridať komentár (0)