Prvé video dronu od GoPro

Rudolf Nečas / 1. november 2015 / Tech a inovácie

Začiat­kom tohto roka sme sa dozve­deli, že GoPro plá­nuje vlastnú kvad­ro­kop­téru, ale od tej doby vyšlo o tomto pro­jekte na svetlo sveta len málo pod­rob­ností. Dnes sa to ale zme­nilo, pre­tože spo­loč­nosť nahrala prvé zábery z dronu na ich You­Tube kanál.

GoPro upo­zor­ňuje, že zábery boli sní­mané vývo­jo­vým pro­to­ty­pom GoPro kvad­ro­kop­téry a sta­bi­li­zač­ného sys­tému,” ale bez ohľadu na to vyze­rajú naozaj skvelo. Sú pozo­ru­hodne ply­nulé a v popise k videu tiež tvr­dia, že záznam nebol soft­vé­rovo sta­bi­li­zo­vaný po nasní­maní, ale to môže byť aj výsled­kom sta­rost­li­vého natá­ča­nia (napo­kon GoPro má vyhra­dené mediálne tímy, ktoré fil­mujú všetky pro­pa­gačné zábery spo­loč­nosti).

Nezdá sa, že video má rov­naký dyna­mický roz­sah, ako pove­dzme, DJI Ins­pire One, sú to však len skú­šobné zábery. GoPro robí veľa vecí dobre, a kva­lita obrazu je asi tou, ktorú vedia naj­lep­šie. Maxi­málne roz­lí­še­nie vo videu je 1440p, takže zatiaľ nemáme žiadny dôkaz o schop­nosti natá­ča­nia do 4K. Vzhľa­dom k tomu, koľko ďal­ších výrob­cov dro­nov tlačí limity svo­jich kamier, je prav­de­po­dobné, že GoPro bude nako­niec tiež nahrá­vať v roz­lí­šení UHD.

Cenovka sa má pohy­bo­vať medzi 500 až 1000 dolármi, čo naozaj nie je pre­hnané drahé. Ďal­šie pod­rob­nosti sa určite obja­via čoskoro.

Zau­jíma ma aký vplyv to bude mať na trh. Drony nie sú niečo, čo si kúpi každý — ale môže to GoPro zme­niť? Koniec kon­cov ich pre­nosné kamery uro­bili „dieru do sveta“. V posled­nom čase však akcie GoPro kle­sajú a možno práve tento dron by mohol byť pro­duk­tom, ktorý pomôže spo­loč­nosti znova rásť.

Pridať komentár (0)