Psič­kári pozor! sta­rajte a o svo­jich psí­kov lep­šie so slo­ven­ským Dogz­po­tom

Ráchel Matušková / 17. júl 2015 / Business

Všetky potrebné infor­má­cie pre psíč­ka­rov pri­náša nový slo­ven­ský por­tál Dogz­pot. Cie­ľom Dogz­pot je vytvo­riť eko­sys­tém, ktorý bude na jed­nom mieste infor­mo­vať, vzde­lá­vať a tak uľah­čo­vať život psí­kom a ich pánom.

Dogz­pot na jed­nom mieste v pre­hľad­nej a prí­jem­nej podobe pri­náša tipy a triky, rýchle infor­má­cie, pomoc od odbor­ní­kov, nových psích kamo­šov, news­let­ter a kopu zábavy. Súčas­ťou Dogz­pot sú moduly, ktoré bežia na open source plat­forme Dru­pal: Dogz­vet, DogzTV, Dog­zaid a Dogz­ho­tel. K pro­jektu Dogz­pot patrí aj apli­ká­cia Dog­zwalk. Pre­hľad­nosť a jed­no­du­chosť medzi moduly pri­náša sin­gle sign on pri­hla­so­va­nie, vďaka čomu pou­ží­va­te­ľovi stačí jedno heslo pre všetky moduly.

Zakla­da­teľ­kou pro­jektu Dogz­pot je Jana Žil­ča­y­ová, kto­rej dva psy boli inšpi­rá­ciou pre vytvo­re­nie Dogz­pot.

Zatiaľ reálne prí­stup­ným modu­lom pre verej­nost je Dog­zwalk. Dog­zwalk, slo­ven­ská mobilná appka, ktorá ma za cieľ zjed­no­du­šiť a sprí­jem­niť ven­če­nie psí­kov. V appke si pou­ží­va­te­lia môžu pozrieť zoznam miest na ven­če­nie spolu s hod­no­te­ním od iných pou­ží­va­te­ľov. Tiež mapu “ven­čo­vísk” spolu s aktu­ál­nou náv­štev­nos­ťou psov. V appke sa tiež dajú pozrieť nebez­pečné miesta pre psí­kov, naprí­klad miesta, kde sa vysky­tujú otravy. Psíč­kari môžu zdie­ľať fotky a foto­al­bumy, posie­lať si navzá­jom súkromné správy.

Appka pou­ží­va­te­ľov upo­zorní na uda­losti a aktu­ality určené pre psí­kov a ich maji­te­ľov. Pou­ží­va­te­lia appky môžu vytvá­rať trasy pre­chá­dzok a pozvať na ňu ďal­ších psí­kov a ich pánov. Pou­ží­va­te­lia môžu pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie vyhľa­dá­vať aj nad­vä­zo­vať kon­takty na základe rôz­nych fil­trov, naprí­klad podľa ple­mena psíka. Appka má aj ušľach­tilý ciel a to pomá­ha­nie stra­te­ným a náj­de­ným psí­kom. Dog­zwalk je už dostupná pre Andro­idy v Google Play.

Dru­hou čas­ťou por­tálu je Dogz­vet, online kli­nika, ktorá zosku­puje vete­ri­ná­rov z celého sveta, ktorí sa na diaľku posna­žia pomôcť psí­kovi, ktorý sa necíti práce naj­lep­šie. Dogz­vet myslí aj na zvie­ratká, ktoré nemajú pánov a potre­bujú pomoc. Dogz­vet bude o chvíľu spus­tený.

Dogz­ho­tel sa postará o psí­kov aj keď ich pánič­ko­via práve nemôžu. Pomáha nájsť psí­kom pre­chodný domov, hotely či dog­si­te­rov.

DogzTV, prvá inter­ne­tová tele­ví­zia zame­raná na psič­ká­rov, ktorá pri­náša spra­vo­daj­stvo zo sveta psov či rôzne videá s inštruk­táž­nymi radami a tipmi. Pomocnú labku všet­kým stra­te­ným a týra­ným psí­kom pri­náša Dog­zaid. Na tomto mieste psič­kári nájdu dôle­žité pre­ven­tívne infor­má­cie, kas­tračné prog­ramy, upo­zor­ne­nia a tiež vzde­lá­va­cie videá.

Čereš­nič­kou na torte je Dogz­Fund. Ide o mikro cro­wd­fun­ding, ktorý pred­sta­vuje mož­nosť zís­ka­nia malej finanč­nej pod­pory na rôzne pro­jekty, či na pomoc kon­krét­nym psí­kom, ktoré potre­bujú pomoc, naprí­klad finančne nároč­nej­šiu ope­rá­ciu.

Dogz­pot pri­náša pre­hľad do sveta psí­kov, ponúka všetky potrebné infor­má­cie na jed­nom mieste. Pomoc v podobe infor­má­cií, člán­kov či blo­gov, ale aj mož­nosť zís­ka­nia finanč­nej pomoci pre psíka v núdzi alebo pomoc týra­ným či opus­te­ným psí­kom. Alebo socia­li­zujte Vášho psíka s pomo­cou psieho Face­bo­oku, appky Dog­zwalk!

Zdroj: http://www.dogzpot.com, http://www.lifewithdogs.tv/

Pridať komentár (0)