Quality Unit: Ako hľa­dáme skve­lých ľudí do timu

David Cacik / 21. máj 2015 / Tools a produktivita

V kaž­dej firme pri­chá­dza z času na čas k per­so­nál­nym zme­nám. Časy, keď sa pre jednu spo­loč­nosť pra­co­valo 30 rokov sú preč. Ľudia pri­chá­dzajú a odchá­dzajú a preto treba byť kon­štan­tne pri­pra­vený. Ako zau­jať výni­moč­ných ľudí, alebo ako sa stať “výni­moč­ným” uchá­dza­čom?

Do Quality Unit vždy hľa­dáme výni­moč­ných ľudí, zvy­čajne šikov­nej­ších, ako sme my sami. Nero­bíme žiadne špe­ciálne fígle ani hacky. Takýto je bežný postup:

Cvčka

Poze­ráme každé jedno CV. Nie­kto­rým venu­jeme viac času, nie­kto­rým menej. Z CV sa dá vyčí­tať vše­ličo, často krát aj úplné “hlú­posti”. Naprí­klad, zo skú­se­ností vieme, že exis­tujú 2 typy Mic­ro­soft „exper­tov“ a len jedni sú pozvaní na poho­vor.

Expert typ 1

Mic­ro­soft Word – Expert

Mic­ro­soft Excel – Expert

Mic­ro­soft Power­po­int – Expert

Mic­ro­soft Out­look – Expert

Expert typ 2

MS Office – Expert

Pro tip: Namiesto 4 riad­kov v CV zapl­ňe­ných hlú­pos­ťami ich využi na niečo uži­točné. Pre­kla­dáš titulky pre seriály? Napíš. Hac­kol si na gym­ply web škol­skej jedálne? Napíš.

More pro tips:

  • Máš CV na 3 strany? Ak nie si totálny skil­ler tak to ani nepo­sie­laj.
  • PDF sa pozerá ľah­šie
  • Zopár viet v sprie­vod­nom emaily neuš­kodí, vyža­duje si pozí­cia AJ? Napíš ich rovno v Aj.

Poho­vor: štačí 10 minút?

Zruč­nosti a skilly sa dajú naučiť. Prí­stup nie. Po prvých desia­tich minú­tach poho­voru vieme odhad­núť, aký prí­stup má uchá­dzač. Pozná našu firmu, pre­čí­tal si niečo o tom, čo robíme, pozrel si naše pro­dukty? Záu­jem o tieto infor­má­cie je polo­vica úspe­chu. Druhá polo­vica sú skilly, osob­nosť, vystu­po­va­nie a všetko ostatné.

Drvivá väč­šina uchá­dza­čov na inzert­ných por­tá­loch rad radom posiela Cvčka a ani neve­dia kam. Stalo sa nám, že pri­šiel cha­lan, ktorý si pomý­lil našu firmu s inou, kde poslal tiež CV. Na poho­vore ani neve­del, v akej firme je. Ou eM Dzi

Kde hľa­dáme talenty?

Nábor u nás pre­bieha stále a všade. Pre výni­moč­ných sa miesto nájde vždy. Neob­me­dzu­jeme sa na „kapa­city“. Sme otvo­rení a radi sa stret­neme s kaž­dým, kto má čo pove­dať.

Nestrá­came čas:

  • Nero­bíme 5 kolové poho­vory s 15 tes­tami
  • Nepý­tame sa uchá­dza­čov, kde sa vidia o 5 rokov
  • Nezau­jí­majú nás ich 3 slabé a 3 silné stránky
  • Nie je pre nás pod­statné, prečo odchá­dza z dru­hej firmy alebo prečo nepra­co­val pol roka

Nemáme „šab­lónu“ per­fekt­ného uchá­dzača

Každý je výni­močný a môže ponúk­nuť niečo iné. Skilly sa naučiť dajú, ale prí­stup… viď hore.

Kva­lity, ktoré uzná­vame

Výni­moční ľudia sa vedia moti­vo­vať sami, bez akých­koľ­vek pod­ne­tov zvonka. Vedia pra­co­vať bez kon­troly, robiť prácu, ktorú nemu­sia (áno, takí exis­tujú). Výni­moční ľudia nikdy nero­bia „na nie­koho“, vždy robia pre svoje vlastné dobro. Sú pria­teľ­skí, úprimní a práca ich baví.

Mys­líš si, že by si sa k nám hodil? Aktu­álne hľa­dáme:

  • IT Sup­port
  • PHP/Java Prog­ra­má­tor
  • V čom sa cítiš byť výni­močný

Napíš nám.

Pridať komentár (0)