RádioSCAN.sk — Všetky slo­ven­ské rádia v jed­nej mobil­nej appke

Rišo Néveri / 21. júl 2015 / Business

Rádiá sú na Slo­ven­sku stále in. Doka­zuje to aj počet stia­hnutí appky “Slo­ven­ské rádia Rádi­oS­CAN”. Jedná sa o najak­tu­ál­nej­šiu apli­ká­ciu na počú­va­nie slo­ven­ských rádií a číta­nie novi­niek z ich sveta. 

Samotná appka vznikla pôvodne v roku 2013 a to len pre pôvod­ných 6 rádií, ktoré autor Mar­tin Jursa poznal. Spo­čiatku ju nepo­va­žo­val za biz­nis, postu­pom času však zme­nil názor. Mar­tin pri­dal kaž­dou aktu­ali­zá­ciou zopár nových rádií a ich počet sa pekne roz­ras­tal, až dosia­hol terajší počet 56. Nešlo to však jed­no­du­cho, musel prv zís­kať povo­le­nie od kaž­dého rádia na pou­ži­tie ich loga, pre­tože väč­šina rádií má autor­sky chrá­nené logá.

Vďaka počtu stia­hnutí a aktív­nemu využí­va­niu apli­ká­cie pou­ží­va­teľmi je dnes dokonca zis­ková. Mar­tin do nej v čase, kedy mala apli­ká­cia 5000 stia­hnutí imple­men­to­val reklamy cez službu adMob. Keď mu na účet prišlo prvých 10 eur za zobra­zené reklamy, bol to ten správny impulz. Začal sa apli­ká­cii veno­vať naplno. “Mám pocit, že kľú­čom k úspe­chu bola hlavne jed­no­du­chosť a gra­fická nená­roč­nosť apli­ká­cie, ale určite pomohli aj veľmi rýchle aktu­ali­zá­cie stre­a­mov, ktoré sa s kon­ku­ren­ciou nedajú porov­nať. Moje skú­se­nosti z pôso­be­nia v Regi­onál­nom Rádiu WOW, ako spo­lu­ma­ji­teľ, zrejme tiež zohrali svoju rolu. Pohy­bu­jem sa na trhu a mám pre­hľad.”

Roz­ho­dol sa pre apli­ká­ciu vytvo­riť web, face­book pre­hrá­vač, Win­dows apli­ká­ciu a zara­dil apli­ká­ciu aj do Sam­sung app store. Prvé príjmy inves­to­val prav­daže späť do apli­ká­cie. Mar­tin si “výplatu” doprial až v čase, keď bol adMob pre­po­jený s Google adsense. Odvtedy mu pro­ví­zie z reklám cho­dia mesačne. “Aktu­álne som vytvo­ril ver­ziu bez reklám, o ktorý bol značný záu­jem.”, hovorí Mar­tin. Zrejme mu myš­lienku ponúkli pou­ží­va­te­ľia apli­ká­cie, ktorí sa v hod­no­te­niach apli­ká­cie vyjad­ro­vali pozi­tívne, ale via­cerí si želali, aby exis­to­vala aj ver­zia bez reklamy.

Naj­nov­šou fun­kciou apli­ká­cie je spra­vo­daj­ský rss kanál z webu slovenskeradia.sk, kde sa začali písať články z bran­dže. V apli­ká­cii si tak každý pou­ží­va­teľ môže pre­čí­tať, čo je nové vo svete slo­ven­ských rádií. Apli­ká­cia je momen­tálne dostupná na via­cero plat­fo­riem. Stiah­nete si ju na tomto odkaze.

Zdroj: radioscan.sk, jursa.sk, slovenskeradia.sk

Pridať komentár (0)