Rasťo Iva­nič: Group­Sol­ver je oveľa rých­lejší a menej “boles­tivý” pre res­pon­denta.

LUKÁŠ GAŠPARÍK JR. / 25. august 2015 / Tools a produktivita

Aké je to žiť a mať star­tup v Ame­rike? Nájsť rov­no­váhu medzi prá­cou a osob­ným živo­tom nie je jed­no­du­ché. Ras­ťovi Iva­ni­čovi z Group­Sol­veru sa však darí exce­lo­vať aj doma aj v biz­nise. Pre­zra­dil nám ako sa Group­Sol­veru darí, a ako dosia­hol work — life balance.

Rasťo, pre­zraď nám prí­beh, ktorý pred­chá­dzal zalo­že­niu star­tupu Group­Sol­ver. A určite neza­budni spo­me­núť dôvod odchodu do US. 

Tak začnem tým dôvo­dom na odchod do USA. Ja som skon­čil Gym­ná­zium v Spiš­skej Novej Vsi počas divo­kých čias novej Slo­ven­skej repub­liky. Keď som dostal mož­nosť plného šti­pen­dia na Fur­man Uni­ver­sity, tak bolo ťažko zavá­hať a neodísť. Even­tu­álne som skon­čil PhD a potom sa 5 rokov upí­sal kon­zul­tingu v McKin­sey. Celý prí­beh je na dlh­šie, ale nako­niec sme s rodi­nou skon­čili v San Diegu asi tak pred pia­timi rokmi.

Group­Sol­ver sme zalo­žili spolu s bra­tom Maro­šom naj­skôr ako crou­wd­sour­cin­gový prí­stup k rie­še­niu kom­plex­ných prob­lé­mov. Spolu sme vymys­leli spô­sob ako zapo­jiť crowd do rie­še­nia nie­len jed­no­du­chých prob­lé­mov typu “odhad­nite váhu tohoto telaťa” ale aj do rie­še­nia vecí, ako je sve­tová chu­doba, glo­bal war­ming, atď. Momen­tálne sa zame­ria­vame na “cus­to­mer rese­arch”, pre­tože to je odvet­vie, ktoré má veľké mož­nosti ino­vo­vať a my tam rie­šime zásadný prob­lém, ako rýchlo a efek­tívne spra­co­vať odpo­vede na otázky s otvo­re­ným kon­com.

Čím je Group­Sol­ver iný než ostatné kon­ku­renčné rie­še­nia?

Našou kon­ku­ren­ciou sú firmy ako Sur­vey Mon­key alebo aj buti­kové firmy, ktoré sa zame­ria­vajú na “focus groups”. My sme jediná firma, ktorá spája kva­li­ta­tívny a kvan­ti­ta­tívny výskum do jed­nej metódy. Práve to, že sme zalo­žený na prin­cí­poch cro­wd­sour­cingu nás odli­šuje. Naprí­klad, taký typický dotaz­ník obsa­huje kopec otá­zok s via­ce­rými mož­nos­ťami, kto­rých odpo­ve­da­nie môže trvať 10 – 15 minút. My sa naopak opý­tame jednu, maxi­málne zopár fun­da­men­tál­nych otá­zok, na ktoré potom res­pon­dent odpo­vedá vlast­nými slo­vami. Naša ino­vá­cia je v tom, že my vieme odpo­vede v “ľud­skom jazyku” pre­lo­žit do dát a z nich potom vyrá­tať kon­sen­zus a poskyt­núť kli­en­tom aj iné, dôle­žité šta­tis­tické údaje. Náš prí­stup je tiež oveľa rých­lejší a menej “boles­tivý” pre res­pon­denta.

Koľko Slo­vá­kov je v súčas­nosti v tvo­jom tíme?

Sme asi tak pol na pol. Z 12 ľudí (nie­ktorí sú v Group­Sol­veri naplno a nie­ktorí len čias­točne) máme 6 Slo­vá­kov.

Pokiaľ viem, tak síd­lite v San Diegu, kde už jeden slo­ven­ský star­tup (Drop­pie) pôsobí. Je toto mesto nie­čím výni­močné?

San Diego je pre Slo­vá­kov asi nie veľmi známe ale všetci, ktorí tu už nie­kedy boli potvr­dia, že je to asi jedno z naj­lep­ších miest nie­len nav­ští­viť ale aj roz­be­hnúť busi­ness. Mesto a ľudia majú veľmi uvoľ­nený prí­stup, sú tu krásne pláže aj hory, je tu len na skok do Mexika a naozaj sa tu dá čo robiť. Tiež je tu viac high-tech busi­nes­sov a dob­rých uni­ver­zít, ktoré pro­du­kujú kopec talentu… kto­rému sa samoz­rejme už nechce zo San Diega odísť 

Okrem Drop­pie sa v San Diegu nachá­dza aj sídlo firmy ESET a slo­ven­sko–ame­rický inku­bá­tor Brid­ges­tart, ktorý zastre­šuje Anton Zajac (spo­lu­ma­jiteľ firmy ESET). Pomohlo ti v začiat­koch toto silné slo­ven­ské záze­mie, ktoré sa v San Diegu nachá­dza?

Ak mám pove­dať pravdu, ja som sa o ESETe dozve­del až minu­lého roku, keď tu bol Pre­zi­dent Kiska. Potom už nebol prob­lém sa spo­jiť.… tých Slo­vá­kov tu zas až tak veľa nie je a na to, že San Diego má asi 1.5 mili­óna oby­va­te­ľov, sa v star­tu­po­vej komu­nite všetci navzá­jom poznáme. V kaž­dom prí­pade, Bridgs­tart aj Anton Zajac sú výbor­ným zdro­jom pomoci a pod­pory a sme s nimi v dob­rom kon­takte.

Pred nia­kým časom sa Group­Sol­veru poda­rilo dostať do pre­stíž­neho inku­bá­tora Evo­Ne­xus. Ako hod­no­tíš toto pôso­be­nie v Evo?

Evo je super. Je úplne iné ako mnoho iných inku­bá­to­rov, ktoré sa viac sústre­ďujú na rýchly vývoj a dosia­hnu­tie inves­tí­cie do firmy. Evo má viac men­tor­ský a komu­nálny prí­stup k star­tu­pom. Pokiaľ to ide dobre, tak tu star­tup môže zostať aj rok a Evo aktívne pomáha nájsť men­to­rov, zákaz­ní­kov aj inves­to­rov.

Vráťme sa späť k fun­go­va­niu tvojho star­tupu. Koľko kli­en­tov už vlastne máte?

Uro­bili sme „soft launch“ pred pár mesiacmi a sústre­dili sme sa hlavne na iné star­tupy, kto­rým pomá­hame nájsť „pro­duct mar­ket fit“. Týmto tes­tom sme mys­lím úspešne pre­šli a teraz sa už zame­ria­vame aj na veľké firmy, ktoré už potre­bujú mať ten pro­dukt tro­chu viac vyzretý a pre­pra­co­vaný.

Nájdu sa aj nejaké pre­stížne firmy medzi vašimi kli­en­tami?

Nájdu sa, ale ak by som ich spo­me­nul, tak by som asi tro­chu pred­bie­hal. Väč­ši­nou sa vzťah s kli­en­tami začne neja­kou „proof of con­cept“ štú­diou a ak je kli­ent spo­kojný, tak potom sa dá dis­ku­to­vať o väč­šom pro­jekte alebo o pred­plat­nom. Opý­taj sa ma o pár mesia­cov, možno ti potom dám toho tro­chu viac 

Ako dobre poznajú firmy svo­jich vlast­ných zákaz­ní­kov? Sú nie­kedy z výsled­kov, ktoré im poskyt­nete šoko­vaní?

Keď sme začí­nali, tak sme si uro­bili pries­kum medzi poten­ciál­nymi zákaz­níkmi, z kto­rého nám vyšlo, že firmy naozaj tých zákaz­ní­kov, až tak dobre nepoz­najú a chcú ich poznať lep­šie. Na tom sme zalo­žili náš busi­ness – my chceme, aby sa každý mana­žér vedel spý­tať priamo zakaz­ní­kov na fun­da­men­tálne veci, a my im vieme tie odpo­vede spra­co­vať v pod­state v reál­nom čase.

Pár krát sme počuli od kli­enta slová ako „zme­nili ste nám fun­da­men­tálne pohľad na náš busi­ness“. Často ale tiež vieme potvr­diť, že busi­ness ide správ­nym sme­rom.

Ako vyzerá tvoj bežný kali­forn­ský pra­covný deň?

Neviem, či poznám typický deň, ale sna­žím sa vstať skoro (pred šies­tou), naplá­nu­jem si deň a odpo­viem na nejaké emaily. Potom si skú­sim ísť zabe­hať alebo sko­čím na bicy­kel, kým vstanú deti a man­želka. Potom začne kolo­toč a do inku­bá­tora sa dosta­nem tak okolo devia­tej. Dávam si hlavne pozor, aby som zvlá­dal nie­len Group­Sol­ver, ale aby aj deti a rodina mali pocit, že pre nich exis­tu­jem. Preto zriedka ostá­vam v robote po šies­tej a až pokiaľ deti nezas­pia, tak sa mi ani nikto nedo­volá.

Na čo si v živote naj­viac hrdý?

Asi na to, že mám v živote dobrú rov­no­váhu medzi kari­é­rou, rodi­nou a zdra­vím. Hlavne máme výborné vzťahy v rodine a vieme sa všetci navzá­jom pod­po­riť. Man­želka je pro­fe­sor­kou na uni­ver­zite, takže aj ona má toho dosť. Bez vzá­jom­ného pocho­pe­nia by sme to nez­vládli.

Čo by si odká­zal Slo­vá­kom, ktorí to chcú skú­siť na ame­ric­kom trhu so svo­jim pro­duk­tom?

Tro­chu si pri­hre­jem polie­vočku, ale pove­dal by som, že by si mali dobre pre­mys­lieť, ako ich pro­dukt pasuje do ame­ric­kého trhu. Život je to tro­chu iný ako na Slo­ven­sku a tie pri­ority zákaz­ní­kov sú tiež odlišné. Ale ak je dobrý nápad a team sa zaň postaví, tak sa všetko dá. V dneš­nej dobe geo­gra­fia už nehrá takú obrov­skú rolu. Ide hlavne o dobrú myš­lienku, dobrý team.… no a aj o tro­che štas­tia.

Posledná veta na záver?

Roz­be­hnúť Group­Sol­ver bola a je asi naj­ťaž­šia vec, na kto­rej som pra­co­val, ale záro­veň je to asi aj niečo, z čoho mám naj­viac zados­ťu­či­ne­nia. Star­tupy ma vždy pri­ťa­ho­vali, a bolo mi jasné, že jed­ného dňa to budem musieť skú­siť aj ja. Ale tá skú­se­nosť je ešte inten­zív­nej­šia a kraj­šia, než som čakal.

Ras­ťovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a jemu aj Group­Sol­veru želáme veľa úspe­chov.

Pridať komentár (0)