Ako som sa stal ran­ným vtá­ča­ťom (a prečo)

Dárius Polák / 13. december 2015 / Tools a produktivita

Je pri­skoro a tma. Začne ti vyzvá­ňať naplno budík. Tvoja prvá myš­lienka ti príde na um. „Už zase“, „Ach“, „Nič som ku*** zase nespal“, atď.. Načiah­neš sa pre svoj smart­fón a vypneš budík. Poti­chu sa posa­díš, zatiaľ čo svetlo zo smart­fónu osvet­ľuje tvoju tmavú izbu. Polo­slepý zapí­naš wifinu, poze­ráš noti­fi­ká­cie na face­bo­oku, čeku­ješ emaily, zis­tíš aké bude dnes poča­sie.

Pred pár mesiacmi som sa roz­ho­dol stať sa ran­ným člo­ve­kom. Nebolo mi to pri­ro­dzené. Ak som musell vstá­vať skôr – kvôli škole, práci, či stáži, zaží­val som vyš­šie opí­sané pocity. Bojo­val som so vstá­va­ním z postele. Keď sa mi to konečne poda­rilo, vždy som bol v ruchu, ponáh­ľal som sa, nestí­hal, bol som ner­vózny a nadá­val som. Málo­kedy som sa dosta­vil presne načas.

man-909049_1920

V jeden deň som natra­fil na tento člá­nok. Po pre­čí­taní som ostal fas­ci­no­vaný z poten­ciálu, ktorý z tejto mož­nosti vyplý­val. Pove­dal som si, že ak to doká­zal nie­kto pred­tým, doká­žem to aj ja. Zís­kaný čas navyše bol pre mňa darom z nebies – dve až tri hodiny, počas kto­rých som si mohol pri­pra­viť svoj deň, byť pro­duk­tív­nym a spra­viť si svoju prácu, či veno­vať sa vzde­lá­va­niu pro­stred­níc­tvom Udemy. Hlavne som však zís­kal čas veno­vať sa ľuďom, na kto­rých mi naj­viac záleží a kto­rých som zaned­bá­val poobede vďaka nevy­ba­ve­nej práci.

Ako typická nočná sova som vedel, že potre­bu­jem plán na to aby moje rána nedo­padli ako pred­tým. Vo svo­jom živote sa ria­dim mot­tom – ber si z kaž­dého člo­veka to naj­lep­šie a apli­kuj to vo svo­jom živote. To isté som uro­bil aj v tomto prí­pade, spra­vil som si menší rese­arch a zis­til, čo platí u ďal­ších ran­ných vtá­čat.

Fun­guje to. Zame­nil som svoj typický prog­ram – byť hore do jed­nej v noci a čumieť do moni­toru za nový, lepší, kedy cho­dím spá­vať skôr (o 21:00/22:00) a vstá­vam skôr (5:00). Zatiaľ čo väč­šina ľudí, ktorá nie je nútená ráno vstá­vať spí, ja sa s chu­ťou poze­rám na východ slnka, keď viem, že už mám časť svo­jej práce poro­be­nej.

30

Tu je zopár mojich tipov/trikov, ktoré mi každé ráno uľah­čujú vstá­va­nie.

Svetlo, ranná medi­tá­cia a čaj

Moje ingre­dien­cie pre úspešnú rannú rutinu. Nepod­ce­ňuj dôle­ži­tosť svetla pri vstá­vaní. Svetlo nie je pre nás pri spánku pri­ro­dzené, zatiaľ čo tma áno. Nemô­žeš pri ran­nom vstá­vaní čakať na východ slnka (aspoň väč­šinu mesia­cov na Slo­ven­sku), potre­bu­ješ náh­radné svetlo. Potom, čo vypnem budík, zapnem svetlo všade tam kde sa ráno pohy­bu­jem. Je to značný roz­diel oproti tomu, čo na mňa vyža­ro­valo z môjho iPhonu. Vždy sa sna­žím pozrieť si východ slnka, zvy­čajne hodinu/dve potom, čo sa zobu­dím.

Ranná medi­tá­cia je to, čo ma nakopne naj­viac. Pred­tým, vždy ako­náhle začal zvo­niť budík, moja hlava bola jedna veľká kopa neu­trie­de­ných myš­lie­nok, ktoré ma po celú dobu než som vyra­zil z domu doslova bom­bar­do­vali každú sekundu. Každé ráno preto venu­jem pät­násť minút svojho času medi­tá­cii, ktorá mi zlepší nasle­du­jú­cich dva­násť a viac hodín. Pou­ží­vam apli­ká­ciu Calm a v prie­behu dňa trans­cen­den­tálnu medi­tá­ciu. Pokiaľ nestí­haš tých pät­násť minút, nevadí, stačí ti aj päť. Nemáš päť minút?! Vstaň skôr.

download

Čaj je pre mňa už len bonus. Ja sám pijem šal­vi­ový, pre­tože mávam prob­lém s nad­mer­ným pote­ním, hlavne cez leto a po 1 – 2 čajoch denne sa mi to značne zlep­šilo. Inter­net vraví, že čaj posil­ňuje imu­nitu, je plný anti­oxi­dan­tov, zrých­ľuje lát­kovú výmenu a zni­žuje hod­noty kor­ti­zolu, ktorý je zod­po­vedný za nárast pod­kož­ného tuku. Kávu som pred­tým pil, no potom čo som raz dostal silnú horúčku, mi pre­stala chu­tiť a naopak, čaj áno. Pri pocite nedos­tatku ener­gie ju nahra­dil čierny čaj.

Ďal­šia rada na ktorú som natra­fil je ranné cvi­če­nie, natia­hnu­tie sa, po prí­pade krátka jóga. Ja osobne nero­bím ani jedno, skú­šal som aj cvi­čiť nor­málny street wor­kout tré­ning, avšak môjmu telu sa to nepá­čilo, tak som sa roz­ho­dol túto rutinu vyne­chať z môjho rána. Je to na tebe.

download

Tie noci kedysi

Buď k sebe úprimný v tom koľko spánku potre­bu­ješ a koľko si ho dopra­ješ.
Ja sa naj­lep­šie cítim po sied­mich až ôsmich hodi­nách, mini­málne spím aspoň šesť. Každý sme na tom ináč, nene­chaj si do toho kecať od ostat­ných. Daj si do pozor­nosti ako jedlo a pitie vplýva na tvoj spá­nok. Zo skú­se­nosti už prav­de­po­dobne vieš, že alko­hol nepri­spieva ku kva­lite spánku, i keď sa to nie­kedy môže zdať. Naučil som sa nasta­viť svoje pro­stre­die tak, aby sig­na­li­zo­vali môjmu telu, že je čas ísť spať. V posled­nej hodine pred spán­kom vypnem svetlá a zapnem vo svo­jej izbe lampu.

pexels-photo-10539

Poviem ti, chvíľu mi trvalo zvyk­núť si na tento životný štýl. Po tejto chvíli som sa však naučil milo­vať rána a vstá­vať na budík. Stáva sa mi, že ak si ho na ráno nezap­nem, vyli­hu­jem v posteli a som ešte viac una­vený ako pred­tým. Vyskú­šaj to. Nemu­síš vstá­vať o pia­tej ráno ako ja. Nie si ako ja. Tebe môže vyho­vo­vať iný čas.

Každý deň dosta­neš dvad­saťš­tyri hodín. Je na tebe, koľko z nich strá­viš ráno v posteli.

Man-in-a-Cave

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)