Samuel Vičan: Pri kre­a­tív­nom pro­cese sa naj­skôr pohá­dame

Michal Tomek / 26. február 2014 / Tools a produktivita

Robil v jed­nej zo slo­ven­ských tele­ví­zií, neskôr sa pus­til do vlast­ného pod­ni­ka­nia. S kame­rou sa dostane tak­mer všade. To len preto, aby nato­čil jeden krátky záber. Má rád kre­a­ti­vitu a Xbox. Pamä­táte si to video o Bra­ti­slave, ktoré kolo­valo na inter­nete? Dnes vám pred­sta­vu­jeme jeho autora — Samuel Vičan.

Ako si sa dostal k digi­tál­nemu design? 

Už kon­com základ­nej školy (98/99) som prvý­krát pri­ču­chol k soft­vé­rom ako Pho­tos­hop, 3ds­max či prog­ram na stri­ha­nie Adobe Pre­miere. Moja cesta k týmto soft­vé­rom viedla cez moje hobby — počí­tače a hry. V tej dobe som im veno­val dosť času.

Keď si hrá­val hry, prečo si sa nedal naprí­klad na gra­fický design? Fas­ci­nuje ťa pohyb? 

Gra­ficky design som štu­do­val na Stred­nej prie­my­sel­nej škole gra­fic­kej v Rači na Pek­nej ceste. O tejto škole som sa dozve­del od môjho veľmi blíz­keho pria­teľa. Hlavne vďaka nemu som si už v mla­dom veku vybral toto krásne odvet­vie. Pre pohyb som sa roz­ho­dol v momente, keď som zis­til, že sta­tický design sa dá aj roz­hý­bať v soft­véri ako Adobe After Effects :)

http://b.vimeocdn.com/ps/627/609/6276094_300.jpg

Dlhé roky si takto dával do pohybu veci v jed­nej zo slo­ven­ských tele­ví­zií. Aká to bola práca?

Práca v tele­ví­zii má svoje čaro, ktoré v inej bran­dži len tak nenáj­dete. Môže to byť práca veľmi prí­jemná, záro­veň však aj veľmi náročná. Den­no­denne stre­tá­vate rôz­nych ľudí, od kto­rých sa môžete naučiť naozaj zau­jí­mavé veci. Nie­len v oblasti digi­tál­neho designu, ale aj v oblasti manag­mentu, mar­ke­tingu, ľud­ských zdro­jov alebo aj plá­no­va­nia a stra­té­gie tele­ví­zie.

Ocit­nete na rôz­nych mies­tach. Vidíte a poču­jete (a nie­kedy aj sami môžete for­mo­vať) veci, ktoré môžu ovplyv­niť stá­ti­síce ľudí. Veľa­krát vám v tej chvíli prejde po chrbte mra­zivý, ale pri­tom veľmi vzru­šu­júci pocit.

Po tejto skú­se­nosti si sa dal na vlastnú dráhu. S Davi­dom Vaver­ca­kom si zalo­žil Be On Mind, ak sa nemý­lim. O čom je tento pro­jekt?

Tento pro­jekt je momen­tálne veľmi čerstvý. Nie je to ani tak pro­jekt ako názov nášho nového štú­dia. S Davi­dom ho práve roz­bie­hame a venu­jeme mu všetku svoju ener­giu. Chceme ponú­kať služby ušité kli­en­tovi na mieru. Čo to zna­mená? Maxi­ma­li­zo­vať efek­ti­vitu ľudí a času strá­ve­nom na pro­jekte s cie­ľom čo naj­lep­šieho výsledku.

V skratke by som vysvet­lil našu filo­zo­fiu. Nech­ceme byt veľkí, chceme byť efek­tívni. Ak kli­ent nemá veľký bud­get na pro­duk­ciu, nebu­deme ukra­jo­vať z kva­lity výsled­kov. Rad­šej ukro­jím z neefek­tívne strá­ve­ného času, ktorý sa v kre­a­tív­nom pro­cese často­krát vysky­tuje.

Vieme samoz­rejme minúť aj veľké bud­gety :)

Venu­jete sa oblas­tiam ako aerial, visual effects a pro­duc­tion. Tam sa dajú asi minúť aj veľké bud­gety. Čo kon­krétne si pod tým môžeme pred­sta­viť?

Aerial zna­mená nakrú­ca­nie a fote­nie z lie­tadla, z lie­ta­jú­cich kamier zave­se­ných na mode­loch heli­kop­téry, octo­cop­teri alebo na čom­koľ­vek inom, čo nám vie uká­zať svet z vtá­čej per­spek­tívy.

Vizu­álne efekty asi v dneš­nej dobe netreba nikomu pred­sta­vo­vať. V počí­ta­čovo gene­ro­va­nom svete vytvo­ríme do zábe­rov to, čo nie je možné nato­čiť z rôz­nych dôvo­dov. Či už preto, že to neexis­tuje, nie je k dis­po­zí­cii alebo jed­no­du­cho na to neboli peniaze.

Sem-tam sa stane, že vyro­bíme aj zvie­ratá nakoľko počí­ta­čovo gene­ro­vané sú pod­statne ľah­šie ovlá­da­teľné :)

Čo som práve vyme­no­val, je len drobný výber toho, čo (a prečo) sa robí vo vizu­ál­nych efek­toch. Pre lep­šiu pred­stavu si môžeš pozrieť naprí­klad môj sho­wreel vizu­ál­nych efek­tov.

Alebo si môžme pozrieť tvoje video o Bra­ti­slave, ktoré pred nie­koľ­kými týžd­ňami roz­ví­rilo vody inter­netu. Ako ti napadla myš­lienka o Bra­ti­slava zhora?

Nebola to ani tak myš­lienka, čo mi napadla. Išlo skôr o moju vlastnú zve­da­vosť v podobe otázky: “Ako by Bra­ti­slava vyze­rala zachy­tená z týchto uhlov pohľadu?”- Nakoľko nás samot­ných prek­va­pilo, ako krásne to pôsobí, roz­hodli sme sa o to pode­liť s ostat­nými.

Tak sme sa pus­tili do tohto pro­jektu o Bra­ti­slave z pohľa­dov, ktoré dvoj­nohý člo­vek pri­pú­taný na zemi nemá šancu vidieť. Ak aj áno, určite nie každý deň. Video nie je len o týchto pohľa­doch. Je hlavne o poci­toch, ktoré môže tak turista ako aj domáci v Bra­ti­slave vní­mať.

Všetky zábery sú auten­tické, nehrané. Pri­stú­pili sme k tomu doku­men­tár­nym spô­so­bom. Tak, aby odrá­žali rea­litu. To sa nám aj poda­rilo a dote­raz sme z toho veľmi nad­šení.

Bra­ti­slava Visit offi­cial from Samuel Vican on Vimeo.

Prečo práve Bra­ti­slava? Pochá­dzaš odtiaľ alebo si chcel uká­zať hlavné mesto?

Som rodený bra­ti­slav­čan, a preto mi bolo veľ­kou cťou nato­čiť o Bra­ti­slave video. Podal som ho takou for­mou akou vni­mam Bra­ti­slavu svo­jimi vlast­nými očami. Mojim hlav­ným cie­ľom bolo vyvo­lať po pozretí videa v ľuďoch rov­naký pocit ako mám ja, keď nie­komu o Bra­ti­slave roz­prá­vam.

Na videu je aj záber z kon­certu kla­sic­kej hudby s orche­strom. Bolo ťažké dostať sa na také podu­ja­tie s kame­rou?

Toto bol pro­dukčne jeden z naj­ľah­ších zábe­rov, ktoré sa nám poda­rilo nato­čiť. Boli aj pod­statne nároč­nej­šie. Keď som naprí­klad trčal z lie­tadla s 5-kilo­vou kame­rou v ruke. Alebo keď som prvý­krát v živote sedel v kanoe a balan­so­val mili­metre, len aby som sa nepre­ko­til do Duanaja aj s celou tech­ni­kou. To bolo, keď sme nakrú­cali splav Dunaja na paddle boar­doch. A toto všetko veľa­krát len kvôli 2 – 3 sekun­do­vému záberu.

Bol si v lie­tadle, na kanoe, a asi aj ako oby­čajný člo­vek — na zemi. Kde alebo čo naj­rad­šej točíš? 

Nemám kon­krétnu tému ani miesto, kde naj­rad­šej točím. Viem však, že čím sú pro­jekty pes­trej­šie, tým je moti­vá­cia a chuť do roboty väč­šia.

Ako vyzerá tvoj kre­a­tívny pro­ces?

Najprv sa s Davi­dom pohá­dame. Tým si vyjas­níme, čo vidíme na danom pro­jekte reálne a čo nie. On z pro­dukč­ného pohľadu a ja z reži­sér­skeho. Potom si spolu kli­káme na nete a hľa­dáme inšpi­rá­ciu. Ku kaž­dej veci pri­stu­pu­jeme špe­ci­ficky. Každá výmena názo­rov je to, čo kriš­ta­li­zuje naše cesty do úspeš­ného konca :)

Samoz­rejme k nášmu kre­a­tív­nemu pro­cesu patrí pohoda a čistá, ničím neru­šená myseľ. A sem tam XBox :)

Hráš aj týchto dňoch XBox alebo máš niečo rozo­rbené? :)

Momen­tálne dokon­ču­jeme pod hla­vič­kou Be On Mind via­cero pro­jek­tov. Jed­ným je naprí­klad video­p­re­zen­tá­cia moder­nej a úspeš­nej fab­riky na kar­bón v blíz­kosti Bra­ti­slavy. Ďalej pra­cu­jeme na reklam­ných mate­riá­loch pre novo­ot­vo­rené nákupné cen­trum na Slo­ven­sku, na kor­po­rát­nej pre­zen­tá­cii čes­kého deve­lo­pera alebo na náuč­nom videu pre špor­tov­cov. Záro­veň fini­šu­jeme našu novú web­stránku. Všetky pro­jekty budú na nej k nahliad­nu­tiu. 

Tu náj­dete kom­pletné port­fó­lio prác Samu­ela Vicana

Pridať komentár (0)