SBA ťa dostane na ľubo­voľné star­tu­pové podu­ja­tia po celom svete, stačí sa pri­hlá­siť.

TS SBA / 4. marec 2015 / Tools a produktivita

Prvá výzva v rámci Star­tup Pool je otvo­rená! Pri­hlás sa a choď s SBA po sve­to­vých star­tu­po­vých podu­ja­tiach.

Pod­mienky účasti na medzi­ná­rod­nom star­tup podu­jatí

Ini­cia­tíva Star­tup Sharks je určená pre širokú verej­nosť, tak ako aj pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, najmä star­tupy, pri­márne do troch rokov od začiatku pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti, ktorí spĺňajú defi­ní­ciu malého a stred­ného pod­niku (MSP).

Do čoho sa môžeš zapo­jiť?

Účasť záu­jem­cov o pod­ni­ka­nie zo Slo­ven­ska a slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov na medzi­ná­rod­ných start up podu­ja­tiach (napr. Pione­ers Fes­ti­val, Web Sum­mit). Za jeden star­tup sa môžu pri­hlá­siť max. 3 zástup­co­via, ak komi­sia neroz­hodne inak!

Jeden startup/žiadateľ sa môže pri­hlá­siť maxi­málne na dve podu­ja­tia v prie­behu jed­ného roka!

Ako sa pri­hlá­siť?

Jed­not­livé kroky:

  • Vypl­nená e-mai­lom zaslaná žia­dosť na adresu szilvasova@sbagency.sk pre zara­de­nie do výberu účast­ní­kov na medzi­ná­rod­nom star­tup podu­jatí.
  • Zasad­nu­tie komi­sie, roz­hod­nu­tie o schvá­lení, resp. nes­chvá­lení žia­dosti. Komi­sia bude zasa­dať prie­bežne podľa potreby a vybra­ných nomi­no­va­ných účast­ní­kov bude SBA infor­mo­vať.
  • Vypl­nená online pri­hláška nomi­no­va­nými účast­níkmi, obsa­hu­júcu žia­dosť a prí­lohy (vypĺňa sa až po schvá­lení).

Žia­dosť si každý záu­jemca pri­praví samos­tatne. Žia­dosť musí obsa­ho­vať:

  • Meno a priez­visko záu­jemcu o pod­ni­ka­nie a/alebo názov star­tupu.
  • Dopl­ňu­júce infor­má­cie
  • Star­tupy: infor­má­cia o oblasti pôso­be­nia, inter­ne­tová stránka, živo­to­pisy zástup­cov, ktorí sa chcú podu­ja­tia zúčast­niť, IČO;
  • Záu­jemca o pod­ni­ka­nie: živo­to­pis.
  • Názov a ter­mín zahra­nič­ného podujatia/konferencie, o ktorú máte záu­jem, dôvod výberu a prí­nos daného podu­ja­tia. POZOR: Pre každé podu­ja­tie je potrebné oso­bitné zasla­nie žia­dosti!
  • Zasla­nie infor­má­cie a potvr­de­nia, či ste boli vybratý na dané podu­ja­tie v prí­pade, že orga­ni­zá­tor podu­ja­tia naj­skor sch­va­ľuje jed­not­livé pri­hlášky (napr. záu­jem par­ti­ci­po­vať ako vysta­vo­va­teľ).

Online pri­hláška sa bude vypi­so­vať až po schvá­lení účast­ní­kov komi­siou!

Hod­no­te­nie a výber nomi­no­va­ných žia­da­te­ľov

Výber žia­da­te­ľov bude rea­li­zo­vaný na základe časo­vého doru­če­nia pri­hlášky (upred­nost­není budú žia­da­te­lia, kto­rých pri­hláška bude vypl­nená v naj­skor­šom mož­nom ter­míne), ako aj posú­de­nia rele­van­tnosti žia­dosti a to na základe kri­té­ria plného využi­tia poten­ciálu zahra­nič­ného podu­ja­tia. Za výber účast­ní­kov je zod­po­vedná SBA.

Poskyt­nutá pomoc účast­ní­kom medzi­ná­rod­ného star­tup podu­ja­tia

Účast­ní­kovi je poskyt­nutá nepriama forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákla­dov spo­je­ných s účas­ťou na medzi­ná­rod­nom star­tup podu­jatí (účast­ní­kovi budú vopred hra­dené poplatky za účasť na medzi­ná­rod­nom star­tup podu­jatí, vrá­tane ces­tov­ných nákla­dov, výdav­kov na uby­to­va­nie, účast­níc­kych poplat­kov, prí­padne náklady na stá­nok na danom podu­jatí). Všetky doda­točné výdavky si hradí účast­ník sám. SBA s úspeš­ným žia­da­te­ľom (záu­jem­com o pod­ni­ka­nie alebo star­tu­pom) uzav­rie pred odcho­dom na medzi­ná­rodné star­tup podu­ja­tie zmluvu o zabez­pe­čení účasti na star­tup podu­jatí v zahra­ničí.

zdroj: TS SBA

Pridať komentár (0)