Shuff­le­Arch — vir­tu­álny nástroj na dizajn inte­ri­é­rov

Ľudovít Nastišin / 24. február 2015 / Business

Za pro­jek­tom Shuff­le­Arch stojí Miro Straka, ktorý pra­cuje ako soft­ware deve­lo­per v rakús­kom Star­tUp-e Dee­pIn­ter­face. Súčasne dokon­čuje štú­dium archi­tek­túry na Uni­ver­si­tät für ange­wandte Kunst Wien. V minu­losti sa veno­val vývoju men­ších hier a dizaj­no­vých apli­ká­cií a Shuff­le­Arch začal vyví­jať pri­bližne pred rokom. Prvá funkčná ver­zia app-ky vznikla asi pred troma mesiacmi, keď sa do pro­jektu zapo­jil aj jeho otec, ktorý má dlho­ročné skú­se­nosti s vývo­jom soft­véru.

Pri zrode Shuff­le­Arch začí­nal ako dizaj­nér pre android, no odvtedy si už pre­šiel mno­hými zme­nami. Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších bol začia­tok spo­lu­práce s Topreality.sk kedy sa zme­nilo zame­ra­nie z andro­idu na webovú apli­ká­ciu. V súčas­nosti Shuff­le­Arch beží ako WebGL — nevy­ža­du­júci inšta­lá­ciu žiad­neho plu­ginu na spus­te­nie — čo ho robí ide­ál­nym nástro­jom pre pri­dá­va­nie inze­rá­tov rea­lit­nými kan­ce­lá­riami priamo na ich stránke a samoz­rejme, ako andro­idová appka. Obi­dve boli spus­tené ako verejná beta pred par dnami.

Cie­ľová sku­pina Shuff­le­Arch fun­guje na via­ce­rých úrov­niach — sú tu bežní pou­ží­va­te­lia, ktorí majú Shuff­le­Arch úplne zadarmo pre súkromné účely. Idete si naprí­klad zaria­diť byt, alebo chcete vytvo­riť rýchlu skicu pôdo­rysu. Potom sú tu už spo­mí­nané rea­litné kan­ce­lá­rie, ktoré môžu Shuff­le­Arch využí­vať za nízky mesačný popla­tok. Naj­dô­le­ži­tejší prvok pre Shuff­le­arch je v súčas­nosti ľah­kosť pou­ží­va­nia, aby bol kaž­dému umož­nený pôži­tok z kre­ácie. Doká­žete vytvo­riť kom­pletný inte­ri­é­rový návrh behom par minúť, čo ho robí ide­ál­nym nástro­jom aj pre menej počí­ta­čovo zdat­ných pou­ží­va­te­ľov.

A v tre­tej fáze bude spus­tený pre­ná­jom vir­tu­ál­neho nábytku pou­ží­va­ného v apli­ká­cii — teda výrobca bude chcieť oslo­viť pou­ží­va­te­ľov a namiesto toho aby boli zasy­paní rekla­mou, budú im ponúk­nuté 3D modely v tejto apli­ká­cii, ktoré budú môcť bez­platne využí­vať a ktoré budú repre­zen­to­vať sku­točnú ponuku daného výrobcu. Nie­kto bude naprí­klad zva­žo­vať kúpu novej seda­cej súp­ravy, rýchlo si načrtne svoj pôdo­rys a hneď uvidí, čí mu daná súp­rava do izby pasuje alebo nie. Potom si náby­tok objedná alebo sa vybe­rie do najb­liž­šej pre­dajne pre­zrieť si ho.

V súčas­nosti Shuff­le­Arch dis­po­nuje data­bá­zou mode­lov nábytku pre­važne z blend­swapu a iných free 3D asse­tov, ale tieto budú postupne nahra­dené sku­toč­nými výrob­kami.

Momen­tálne je verejne spus­tená beta pre android a webGL a one­dlho sa spustí pri­pra­vo­vaná spo­lu­práca s Topreality.sk a iOS apli­ká­cia. Tak­tiež je Shuff­le­Arch vo fáze jed­naní s via­ce­rými spo­loč­nos­ťami o mož­nej imple­men­tá­cii.

Do budúc­nosti plá­nuje Shuff­le­Arch ponúk­nuť mož­nosť ukla­da­nia návrhov na cloud, aby mohli byť synch­ro­ni­zo­vané cez via­ceré zaria­de­nia. Teda naprí­klad vytvo­ríte na Vašom PC návrh inte­ri­éru, zašlete odkaz kli­en­tovi, ten si ho inte­rak­tívne pre­zrie v 3D, pop­rí­pade nejaké drob­nosti zmení a Vám sa to auto­ma­ticky zobrazí.

Záro­veň sa sna­žia roz­be­hnúť para­lelnú fun­kci­ona­litu Shuff­le­Arch ako plat­formy — zhro­maž­ďujú archi­tek­tov a dizaj­né­rov, ktorí by boli ochotní vytvá­rať pro­fe­si­onálne návrhy pre on-line kli­en­telu za popla­tok. Teda vy ako náv­štev­ník webu si môžete sám niečo vytvo­riť, alebo požia­dať pro­fe­si­onála aby Vám to navrhol, pop­rí­pade s ním kon­zul­to­vať Vaše roz­hod­nu­tia. Miro ďalej plá­nuje spus­tiť jeho druhý väčší pri­pra­vo­vaný pro­jekt, dokon­čiť spo­lu­prácu s Topreality.sk a samoz­rejme odstra­ňo­vať bugy a zlep­šo­vať user expe­rience.

zdroj: http://shufflearch.com/

Pridať komentár (0)