Sili­con Val­ley v Bra­ti­slave, fik­cia sa stáva rea­li­tou

Redakcia / 23. september 2015 / Tools a produktivita

Európ­ske a slo­ven­ské star­tupy sa v Bra­ti­slave stretnú s inves­tormi zo Sili­con Val­ley na podu­jatí Tec­hMatch Slo­va­kia 2015. Podu­ja­tie, ktoré pri­pra­vuje Slo­vak Busi­ness Agency má za cieľ spo­jiť naji­no­va­tív­nej­šie star­tupy, inves­to­rov a kor­po­rá­cie.

V Bra­ti­slave sa 12.-16. októbra stretne 30 zástup­cov naj­výz­nam­nej­ších nad­ná­rod­ných
kor­po­rá­cií ako Adobe, Fujitsu, LG, Oracle, Sales­force, Sony a pro­fe­so­rov z Uni­ver­zity v Ber­ke­ley, inves­to­rov zo Sili­con Val­ley a 60 star­tu­pov zo Slo­ven­ska a Európy. Hlavný spí­ker
podu­ja­tia bude zo Sili­con Val­ley.

Prvé dva dni budú experti zo Sili­con Val­ley v Boot­campe pomá­hať star­tu­pis­tom pre­zen­to­vať sa. Tieto zruč­nosti star­tu­pisti zúro­čia nasle­du­júce dva dni, keď pred­stú­pia so svo­jimi nápadmi pred odbornú porotu a poten­ciál­nych inves­to­rov. Tretí deň sa budú konať pred­nášky, pane­lové dis­ku­sie a prí­ho­vory sve­to­zná­mych osob­ností.

Posledný deň budú mať star­tu­pisti mož­nosť stret­núť sa indi­vi­du­álne s inves­tormi. Slo­ven­ské star­tupy vybe­rie komi­sia zlo­žená z odbor­ní­kov z verej­ného, súkrom­ného, inves­tor­ského a aka­de­mic­kého pro­stre­dia. Nad podu­ja­tím Tec­hMatch Slo­va­kia 2015 pre­vzal záš­titu pod­pred­seda vlády a minis­ter finan­cií SR Peter Kaži­mír.

Mož­nosť pri­hlá­siť sa na podu­ja­tie a viac infor­má­cií je dostup­ných na www.sbagency.sk.

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)