Staf­fino: Žeby nový liek pre nespo­koj­ných zákaz­ní­kov?

Marek Šándor / 21. február 2014 / Business

Tak tomuto sa hovorí sku­točný prob­lem sol­ving. Staf­fino je slo­ven­ská apli­ká­cia, za kto­rou stojí tím šikov­ných ľudí z agen­túry This is Locco a min:60. Apli­ká­cia rieši prob­lém nespo­koj­ných zákaz­ní­kov a vytvára pries­tor na spätnú väzbu. Tú dostanú priamo mana­žéri pod­ni­kov, hote­lov, reštau­rá­cií, obcho­dov a množ­stva ďal­ších pre­vá­dzok.

Keď som o tejto apli­ká­cií počul prvý­krát, ako prvé mi napadlo, prečo som na túto skvelú ideu nepri­šiel ja sám. Teraz je to už jedno. Som rád, že je tu a o pár dni sa doč­káme aj apli­ká­cie. Zatiaľ je len v app store. Ak by som vychá­dzal z kva­lity slu­žieb a ochoty obsluhy, tak neexis­tuje lep­šie miesto pre štart apli­ká­cie ako je Slo­ven­sko :)

Ako to fun­guje?

Staf­fino pou­žíva four­squ­are na zís­ka­nie geolo­ká­cie jed­not­li­vých pre­vá­dzok. Tie sú zobra­zo­vané podľa vzdia­le­nosti od polohy uží­va­teľa. Po výbere kon­krét­neho baru alebo reštau­rá­cie sa zobrazí zoznam ľudí, ktorí v danej pre­vádzke pra­cujú. Obsluhe môžete buď poďa­ko­vať, pokiaľ ste boli spo­kojní, alebo stla­čiť but­ton Dis­sa­po­in­ted v prí­pade nespo­koj­nosti. Staf­fino umož­ňuje okrem nahlá­se­nia aj opí­sa­nie vznik­nu­tého prob­lému, na ktorý mu v real time môže rea­go­vať maji­teľ alebo pre­vadz­kár.

Staf­fino chce mini­ma­li­zo­vať nespo­koj­nosť zákaz­ní­kov s posky­to­va­nými služ­bami a zabrá­niť tak sha­ro­va­niu nega­tív­nych zážit­kov na sociál­nych sie­ťach. Autori apli­ká­cie pred­po­kla­dajú, že po poskyt­nutí pries­toru na feed­back dôjde nie­len k zlep­še­niu mena pre­vádzky, ale aj ponú­ka­ných slu­žieb a skva­lit­ne­niu samot­nej obsluhy. 

cvbxcvbxcvxb

Pôvodne bola v apli­ká­cii navr­hnutá aj mož­nosť zobra­zo­va­nia nega­tív­nych komen­tá­rov všet­kými use­rami. Tento nápad sa však po zozbie­raní nie­koľ­kých feed­bac­kov zamie­tol. Cha­lani z This is Locco si totiž uve­do­mili, že apli­ká­ciu, na kto­rej pra­cujú, musia robiť pre svojho zákaz­níka. A tým nie je user apli­ká­cie, ale samotné reštau­rá­cie, bary, obchody a hotely. 

Ako som už spo­me­nul, Staf­fino ponúka svo­jim zákaz­ní­kom (maji­te­ľom, pre­vádz­ká­rom) vlastný busi­ness account. Pro­stred­níc­tvom neho môžu rea­go­vať na ich sťaž­nosti, príp. ich odškod­niť poskyt­nu­ťím zľavy, alebo bonusu. Apli­ká­cia bude aj sil­ným moti­vač­ným prv­kom pre zamest­nan­cov. Tí budú určite hod­no­tení a odme­ňo­vaní zamest­ná­va­te­ľom aj na základe zís­ka­ného feed­backu. 

Zdroj: staffino.com

Pridať komentár (0)