STAR­TUP HOLVI PRI­CHÁ­DZA AJ NA SLO­VEN­SKO

Maroš Kovalik / 16. august 2014 / Business

Na úvod si v krát­kosti bliž­šie pred­stavme spo­loč­nosť Holvi a prečo vznikla.
Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2011 vo Fínku pres­nej­šie v Hel­sin­kách. V súčas­nosti je na poste CEO Johan Loren­zen. Holvi je nástroj navr­hnutý okrem iného pre spre­hľad­ne­nie prí­padne lep­šie orga­ni­zo­va­nie nákla­dov (výno­sov) a finanč­ných mož­ností malých a stred­ných pod­ni­kov.

Holvi môžeme pova­žo­vať za ino­vá­ciu v ban­kov­níc­tve. Obsa­huje totiž bežný účet s pri­da­nými fun­kciami, fak­tu­rá­ciu zákaz­ní­kom a pre­hľad pla­tieb. To všetko je možné zdie­ľať v rámci urči­tého tímu takže všetci majú okam­žitý pre­hľad o akti­vi­tách v Holvi. To všetko môže byť nápo­mocné širo­kému port­fó­liu pou­ží­va­te­ľov medzi kto­rých budú pat­riť hlavne malé tiež stredné pod­niky a živ­nost­níci v Európe. Vytvo­re­nie účtu je bez­platné a pou­ží­vať ho budeme môcť bez mesač­ných poplat­kov. Holvi si však účtuje 0,90€ za pri­chá­dza­júcu a odchá­dza­júcu platbu + 3% za každú platbu kar­tou. Dostupná je aj mobilná apli­ká­cia Holvi Expen­ces s kto­rou môžete fak­túru jed­no­du­cho pre­ske­no­vať, dopl­niť detaily a fak­túru uhra­diť. Apli­ká­cia je momen­tálne dostupná len pre iOS vo ver­zii 1.2.2.

Spo­loč­nosť pred dvoma dňami zve­rej­nila člá­nok v kto­rom uviedla že je pri­pra­vená na expan­ziu do európ­skych štá­tov. Medzi týmito štátmi sa nachá­dza aj Slo­ven­sko. Ďalej sú to Rakúsko, Bel­gicko, Dán­sko, Estón­sko, Nemecko, Grécko, Írsko, Talian­sko, Litva, Lotyš­sko, Poľ­sko, Por­tu­gal­sko, Slo­vin­sko, Špa­niel­sko, Švéd­sko a Veľká Bri­tá­nia. Ďalej uviedla že oča­káva veľký záu­jem zo strany Európ­skych kra­jín.

Holvi môžeme pova­žo­vať sa per­spek­tívny star­tup ktorý určite osloví, aj keď je prav­dou že poplatky by mohli byť tro­chu niž­šie. Veríme že vďaka svo­jej ori­gi­na­lite si získa svoje miesto nie len v Európe.

Zdroj: Holvi.com

Pridať komentár (0)