Star­tup Wee­kend Košice 2015 – ako prví pri­ná­šame kom­pletný zoznam men­to­rov a porot­cov!

Simona Babicová / 16. apríl 2015 / Tools a produktivita

Dlho oča­ká­vaný Star­tup Wee­kend Košice 2015 je tu, a práve preto je načase vás obo­zná­miť s poro­tou a men­tormi podu­ja­tia. Všet­kých z dole uve­de­ných hostí budete môcť stret­núť a tak budete mať mož­nosť načer­pať nové typy či triky pre vaše nádejné nápady.

Porot­co­via (7):

Ako prvým bude Ivan Deb­nár, ktorý patrí medzi zakla­da­te­ľov star­tu­po­vého inku­bá­tora The Spot. Ďal­šími členmi poroty sú, odbor­ník na finan­cieMichal Borza či Jozef Vojtko, ktorý je vedú­cim tes­to­va­cieho cen­tra pre spo­loč­nosť FTP Slo­va­kia. Ako štvr­tým v poradí bude Fran­ti­šek Jakab, zakla­da­teľ star­tu­po­vého cen­tra na TUKE, ďalej za ním Jaro­slav Lup­ták, člen dozor­nej rady vo fir­mách ako InHiro či Crop­Tech, no pre­dov­šet­kým invest mana­ger Neulogy Ven­tu­res Capi­tal. Posled­nou tro­j­i­cou, ktorá uzat­vára porot­cov­ský tím tvorí ria­di­teľ KPMG v Koši­ciach Ras­ti­slav Puchala, spo­lu­za­kla­da­teľ Cro­wd­berry Pat­rik Horný a do tre­tice Michal Hladký autor pro­jektu Košice 2013 Európ­ske hlavné mesto kul­túry.

Men­tormi, ktorí budú potiť krv priamo s Vami na bojisku budú Mar­tin Jer­ko­vic, Matej Ftáč­nik, Michal Káče­rík, Andrej Rybo­vič, Peter Šol­tés, Marek Kuzma, Peter Dor­čák, Juraj Danko, Matej Ďuriš či Viliam Vajda. Každý z nich vie o star­tu­poch dosť na to aby pomo­hol kaž­dému tím.

Viac o porot­coch či men­to­roch sa dočí­tate na ofi­ciál­nej stránke eventu, kde na vás čaká aj kom­pletný 3-dňový prog­ram.

Naj­dô­le­ži­tej­šie infor­má­cie však sú :

Regis­trá­cia podu­ja­tia začína v pia­tok už od 16:30 hod až do 18:00 hod.
V nedeľu v záve­reč­ných hodi­nách, ešte pred kon­com celého podu­ja­tia odpre­zen­tujú svoje pro­jekty SPA­CESPY a CRO­WD­BERRY, ktoré pat­ria medzi nádejné slo­ven­ské star­tupy. Crop­Tech vyhlási výsledky súťaže o dizajn ich domá­ceho hyd­ro­po­nic­kého sys­tému a finále troj­dňo­vého sna­že­nia sa o niečo nové ukon­čia pre­zen­tá­cie, ktoré začnú o 16:00 hod, a budú VOĽNE prí­stupné verej­nosti.

Pridať komentár (0)