Star­tupy sa majú stále čo učiť od sta­rej dob­rej Coca Coly a ich nového virálu!

Martin Kráľ / 3. jún 2015 / Tools a produktivita

Kýbel s ľado­vou vodou, alebo vypiť pivo na ex? To sú tie naj­zná­mej­šie chal­lenge, ktoré ste na Face­bo­oku mohli vidieť. Teraz je tu ďal­šia hlú­posť a chal­lenge, ktorý ”zabil” všetky pred­chá­dza­júce. Kaž­do­pádne je konečne na čo poze­rať!

Nový ošiaľ, nový chal­lange. Coca Cole sa poda­ril virál, o kto­rom sníva neje­den star­tup, no v tomto prí­dade Cola nebola ini­ciá­to­rom. Ako sa zvykne hovo­riť — sex vždy pre­dáva. Možno vám celý virál pri­padá prvo­plá­novo, no má slú­žiť na dobrú vec — boj proti rako­vine pŕs.

Nie sme si istí, či práve takáto forma pre­zen­tá­cie boja proti rako­vine je práve najš­tast­nej­šia no jedno je isté, že tomuto ošialu pre­padli tisíce ľudí po celom svete. V čom je však celá situ­ácia humorná je fakt, že o boj proti rako­vine pŕs vôbec nejde a celý hash­tag vymys­lel Dany Frost a “modelka” Gema Jaxx.

O čo ide?

Ini­ciá­tor #Hol­dA­Co­ke­Wit­hY­our­Bo­ob­sChal­lenge, kto­rým je adult zozna­mo­va­cia firma z Las Vegas, chcela uká­zať prsia všet­kých báb po celom svete. A len tak mimo­cho­dom medzi nimi udr­žať coca-colu. :) Pôvode sa malo jed­nať o fór, ktorý si táto firma chcela uro­biť z dobre zná­meho Ice­buc­ket­Chal­lenge. Sve­tová aso­ciá­cia boja proti rako­vine vyvrá­tila, že by mala s touto ini­cia­tí­vou niečo spo­ločné, no záro­veň kon­šta­to­vala, že by bola rada ak sa z toho budú zbie­rať peniaze, aby puto­vali práve im. 

Záver

Coca Cola sa ocitla v jed­nej z naj­lep­ších mar­ke­tin­go­vých kam­paní, aké sa jej chtiac, či nech­tiac za desiatky rokov svo­jej exis­ten­cie poda­rilo usku­toč­niť. Teraz však Star­tI­tUp vyzíva všetky Slo­venky a aj Slo­vá­kov ku kre­a­ti­vite a odpro­mo­va­niu nie­čoho na čo sme my Slo­váci hrdí. Preto spúš­ťame hash­tag: #Hold­Ja­blč­nô­Wit­hY­our­Bo­ob­sChal­lenge.

zdroj: DM

Pridať komentár (0)